Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborcówPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, 2012.08.28

WI-I.7820.3.1.2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

W nawiązaniu do zawiadomienia Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2012r. znak: WI-I.7820.3.1.2012.ŁM, o wydaniu decyzji Nr 13/2012 z dnia 24.08.2012r., znak: WI- 1.7820.3.1.2012.ŁM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, informuję, iż na wniosek inwestora, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), został nadany w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 18 ust. le w/w ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość

1 opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, decyzję Nr 13/2012 Z dnia 24.08.2012r,, znak: WI-I.7820.3.1.2012,ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

admin | 31.08.2012 więcej | komentarz[0] |

 Do Mieszkańców Wsi

 

 W związku z możliwością złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych - urządzeń do podgrzewania wody na budynkach mieszkalnych w 2013 r. informuje iż osoby zainteresowane tj. właściciele budynków mieszkalnych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pokój nr 2.

Warunkiem realizacji tego zadania jest uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Koszt partycypacji ze strony zainteresowanych właścicieli domów wynosi 15% tj. około 3 000 zł. 

Zapisy chętnych w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 2 u Pana Grajewskiego Stefana w terminie nieprzekraczalnym do 7 września 2012r. 

admin | 30.08.2012 więcej | komentarz[0] |

 Do Mieszkańców Wsi

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

W 2013 r. Gmina Bargłów Kościelny przewiduje dofinansowanie demontażu, zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Posiadaczy odpadów zainteresowanych takim rodzajem pomocy prosimy o złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostanie zakończone w 2013r. oraz wniosku o udzielenie dofinansowania i złożenie ich w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 2.

Ponadto prosi się o dostarczenie kopii aktu notarialnego oraz odbitki z mapy zasadniczej w skali 1:1000 na nieruchomość na której usytuowany jest budynek.

Warunkiem realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny jest pozytywne zaopiniowanie wniosku i przyznanie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Więcej informacji można zasięgnąć pod nr tel. 087 642-40-11 oraz wzory dokumentów u Pana Stefana Grajewskiego w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny  - pokój nr 2

Pierwszeństwo budynki których dachy zostały zniszczone w skutek huraganu jaki miał miejsce w dniu 07.08.2012r.

Termin zgłoszeń do 30 września 2012r.

 

 

admin | 30.08.2012 więcej | komentarz[0] |
admin | 22.08.2012 więcej | komentarz[0] |

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19.07.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 01 sierpnia 2012 do dnia 14 sierpnia 2012 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

zarządzenie

uchwałaadmin | 27.07.2012 więcej | komentarz[0] |

Białystok, 2012.07.10.

WI-I.7820.3.1.2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 09.07.2012r. znak: WI-I.7820.3.1.2012.ŁM o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2012r. znak: WI-

1.7820.3.1.2012. ŁM, jak i pełnym materiale dowodowym, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25.06.2012r. znak: WOOŚ-

11.4242.16.2012. AS uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w sprawie prowadzonej z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:


WIĘCEJ

admin | 16.07.2012 więcej | komentarz[0] |

admin | 18.06.2012 więcej | komentarz[0] |
admin | 19.06.2012 komentarz[0] |
admin | 05.06.2012 komentarz[0] |

STMiG-IMPREZY

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012

WIĘCEJ

admin | 25.05.2012 więcej | komentarz[0] |
.
admin | 24.05.2012 więcej | komentarz[0] |
ZAWIADOMIENIE

Białystok, 2012.04.23.

WI-I.7820.3.L2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r,, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i ait. lid ust- 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, informuję, iż strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy w terminie 21 dni (tj. od 25.04.2012r. do 16.05.2012r.) od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Wydziale Infrastruktury, pok. 326, oraz składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

admin | 24.04.2012 więcej | komentarz[0] |
admin | 06.04.2012 komentarz[0] |
Białystok, 2012.03.30.
WI-I.7820.3.1.2012.ŁM
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), mając na uwadze rozstrzygnięcie decyzji Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19.04.2010r. znak: 0.5217-7/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskowanego przedsięwzięcia, ustalającej obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 28.03.2012r. znak: WI- 1.7820.3.1.2012.ŁM tut. organ zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
admin | 02.04.2012 więcej | komentarz[0] |

WI-1.7820.3.132012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania "i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z dnia 12.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/10-12, uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/l/10-12, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

admin | 27.03.2012 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal