Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego 28 i 29 maja 2016 r.
pawel | 25.04.2016 więcej | komentarz[0] |
KOMUNIKAT ARiMR
KOMUNIKAT
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 16 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Z wyrazami szacunku
Daniel Obajtek
/-/
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pawel | 19.04.2016 więcej | komentarz[0] |
NIE WYPALAJ TRAW!

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się sezon wypalania traw. Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach pojawiają się niszczące płomienie. Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych.

Wypalanie traw przynosi niepowetowane straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka temperatura powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby, z czym wiąże się dezaktywizacja biologiczna. Giną liczne drobnoustroje glebowe uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji materii organicznej. Wiele zwierząt, nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem. Zniszczeniu ulegają tzw. naturalne miodowniki dla pszczół. Giną owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki, a także mieszkańcy podziemnych nor: krety, nornice oraz inne zwierzęta.                                            *

Zniszczenie fauny i flory powoduje zachwianie tak istotnej w przyrodzie równowagi ekologicznej. Naruszeniu ulega struktura gruzełkowata gleby, wskutek czego zmniejszeniu ulega zdolność retencji wodnej gleby, zmniejsza się porowatość gleb. Niemożliwe staje się właściwe napowietrzanie gleby, stąd zachodzą w niej niekorzystne dla wszelkich procesów biochemicznych zjawiska (procesy tlenowe przechodzą wówczas w beztlenowe),

Wypalanie traw pozbawia glebę możliwości wzbogacania w materię organiczną i oczyszczania z herbicydów i pestycydów. Do atmosfery emitowane są szkodliwe dymy nasycone : dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem węgla, węglowodorami aromatycznymi, w tym o działaniu rakotwórczym, co wzmaga tzw. efekt cieplarniany , powoduje anomalia pogodowe, intensyfikuje występowanie chorób oczu, skóry itp.

Wypalanie traw często kończy się niekontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. Chociaż po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera nieraz, wbrew intencjom podpalaczy, do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).

Corocznie w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób. Gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, stając się przyczyną kolizji i wypadków samochodowych. Wszystko to prowadzi do wielu strat materialnych, a także osobistych tragedii.

Pamiętać również należy, że siły i środki straży pożarnej uczestniczące w gaszeniu pożarów traw mogą być w tym samym momencie bardziej potrzebne w innym miejscu.

Pamiętajmy!

Wypalanie traw nie użyźnia gleby, a przywrócenie właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników.

AUGUSTOWSCY STRAŻACY

pawel | 11.04.2016 więcej | komentarz[0] |
WIOSENNE TARGI OGRODNICZE I TARGI PSZCZELARSKIE
pawel | 06.04.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 21.03.2016 komentarz[0] |
Szkolenie dotyczące warunków przyznawania pomocy na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych

Program szkolenia

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnychobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.

2. Zasady ubiegania się o pomoc:

 • definicja beneficjanta,
 • zakres i wysokości wsparcia,
 • koszty kwalifikowalne,

•    racjonalność zaplanowanych kosztów,

•    kryteria wyboru operacji.

3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • biznesplan z uwzględnieniem zasad określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa,

•   pozostałe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy.

4. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,

5. Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc*:

 • ubieganie  się o  wsparcie  finansowe przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów ubiegania się i przyznawania pomocy,
 • przeprowadzanie postępowania ofertowego,

•   tworzenie sztucznych warunków w celu spełnienia kryteriów dostępu do pomocy.

6. Zasady wypłaty pomocy:

 • postępowanie ofertowe,

•    obowiązki wynikające z realizacji operacji,

 • wypełnianie wniosku o płatność i załączników,

•    sankcje z tytułu niewywiązania się z zobowiązań umownych.

7. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o płatność.

8. Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosku o płatność :

•    terminowe wywiązanie się z realizacji inwestycji,

•    dokumentowanie poniesionych kosztów i wydatków,

•    terminowe składanie uzupełnień.

9. Przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części, jest przyznawana pomoc.

*na podstawie doświadczeń z wdrażania działań Inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

pawel | 14.03.2016 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie przyjmował wnioski do świadczenia wychowawczego.
 1. Rodziny pobierające świadczenia rodzinne składają tylko wniosek beż żadnej dodatkowej dokumentacji (chyba, że sytuacja finansowe uległa zmianie, tj. członek rodziny podjął lub utracił zatrudnienie).
 2. Rodziny składające wniosek na drugie i kolejne dziecko przedstawiają tylko wniosek bez żadnej dodatkowej dokumentacji.
 3. Rodziny, które nie pobierają świadczeń rodzinnych a składają wniosek na pierwsze dziecko będą informowane indywidualnie jakie dokumenty przedstawić wraz z wnioskiem.
Informuję, że w siedzibie GOPS 4 pracowników będzie przyjmowało wnioski, ponadto o ile będzie potrzeba zostanie wydłużony czas pracy Ośrodka. Rodziny składające wniosek w okresie IV-VI przyznane świadczenie będą miały wypłacone na wskazane konto bankowe z wyrównaniem od 1 kwietnia. Wszelkich informacji udziela Pan Grzegorz Galicki i Adam Turowski pod nr 87-642-40-92.


pawel | 08.03.2016 więcej | komentarz[0] |
Informacja o udzielaniu pomocy przez pracowników Urzędu Gminy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2016
Bargłów Kościelny, dnia 03-03-2016 r.
ROLNICY Gminy Bargłów Kościelny
Informuję rolników Gminy Bargłów Kościelny, że będzie udzielana pomoc przez pracowników Urzędu Gminy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2016 rok w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 1 (sala konferencyjna) w okresie od 11 kwietnia do 16 maja 2016 r. w godzinach 12:00-15:00.
W sprawie uzgodnienia terminu udzielenia pomocy proszę kontakt telefoniczny 87 64 24 091 wew. 18 lub wew. 32, lub osobiście w siedzibie urzędu w godzinach 7:30-15:30.
Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński
pawel | 03.03.2016 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"admin | 01.03.2016 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie Augustowskiego Biura Powiatowego ARiMR na spotkanie informacyjne Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz za
admin | 29.02.2016 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Dopłaty bezpośrednie 2016 r.
Zaproszenie na szkolenie
pawel | 24.02.2016 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA DOTYCZĄCA 14. EDYCJI PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH


Przegląd Małych Form Teatralnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA 14. EDYCJI PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

admin | 24.02.2016 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA KRUS BIAŁYSTOK DOTYCZĄCA REHABILITACJI LECZNICZEJ ROLNIKÓW
pawel | 19.02.2016 więcej | komentarz[0] |
Eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej
pawel | 16.02.2016 więcej | komentarz[0] |
Mapa zagrożeń bezpieczeństwa - konsultacje społeczne
 
admin | 12.02.2016 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal