Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborcówadmin | 05.12.2013 więcej | komentarz[0] |

admin | 05.12.2013 więcej | komentarz[0] |
 Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi.
admin | 08.11.2013 więcej | komentarz[0] |

admin | 06.10.2013 więcej | komentarz[0] |
 
admin | 03.10.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 27.09.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 18.09.2013 więcej | komentarz[0] |


admin | 18.09.2013 więcej | komentarz[0] |
 
admin | 11.09.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 26.08.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 21.08.2013 więcej | komentarz[0] |


admin | 19.08.2013 więcej | komentarz[0] |


admin | 19.08.2013 więcej | komentarz[0] |admin | 12.08.2013 więcej | komentarz[0] |

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ WOZU ASENIZACYJNEGO

 

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny, na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594)ogłasza aukcję na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.


I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 27.08.2013r . o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47. 16-320 Bargłów Kościelny (Sala konferencyjna – nr 1 ).

 

III. Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:

Przedmiotem aukcji jest wóz asenizacyjny:

marka/model: POMOT T507/3;

nr fabryczny 661,
rok produkcji: 1999;   
nr rejestracyjny: BAUP971;  
pojemność 4.000 l,

typ kompresora MEC 3000/M,

nr fabryczny 180881,

rok produkcji 1999.

W załączeniu zdjęcia wozu.

 

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:

Przedmiot aukcji można oglądać na placu przy oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

1. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

2. Wysokość postąpienia: 15,00 zł.


VI.  Informacje dotyczące wadium :

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości: 
 5% ceny wywoławczej sprzedawanego wozu, tj.: 75,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

2. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym nr konta: 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 z adnotacją: „Wadium – kupno wozu asenizacyjnego nr BAUP971. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 27 sierpnia 2013 roku do godz. 10,00. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty / przekazu bankowego.

3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:

1. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli:
a) wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości;

2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

3. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

4. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

6. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.

 

VIII. Zastrzeżenie:

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

admin | 09.08.2013 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal