www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2012-04-02 12:43:36)

Białystok, 2012.03.30.
WI-I.7820.3.1.2012.ŁM
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), mając na uwadze rozstrzygnięcie decyzji Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19.04.2010r. znak: 0.5217-7/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskowanego przedsięwzięcia, ustalającej obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 28.03.2012r. znak: WI- 1.7820.3.1.2012.ŁM tut. organ zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=963