Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Inwestycje w Gminie Bargłów Kościelny

 W 2017 roku:

 

 1. Wykonano dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny nakładem 4.000,00 zł (środki własne).

 2. Wybudowano sieć wodociągową w Bargłowie Kościelnym o długości 971 m nakładem 58.204,85 zł (środki własne).

 3. Wykonano dokumentację w zakresie inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym” nakładem 51.584,97 zł (środki własne).

 4. Wykonano dokumentację w zakresie inwestycji „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” nakładem 7.875,01zł (środki własne).

 5. Wykonano dokumentację na zadanie inwestycyjne „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno-sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo” nakładem 5.412,00 zł (środki własne).

 6. Zakupiono sprężarkę śrubową do hydroforni w Tajnie Starym nakładem 11.040,92 zł.

 7. Zakupiono zamrażarkę do rur na potrzeby referatu komunalnego nakładem 4.320,36 zł.

 8. Dokonano rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 102870B Tajenko – Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 zł nakładem 903.288,67 zł (środki własne).

 9. Dokonano przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 nakładem 430.290,39 zł (środki własne).

 10.  Dokonano przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Łabętnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 nakładem 419.152,68 zł (środki własne).

 11.  Dokonano przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki – Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 nakładem 444.489,74 zł (środki własne).

 12. Wykonano dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe nakładem 51.955,15 zł (środki własne).

 13. Zakupiono zgarniacz rolniczy do profilowania dróg nakładem 11.070,00 zł (środki własne).

 14. Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Kroszewo nakładem 4.920,00 zł (środki własne).

 15. Dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy nakładem 49.904,00 zł (środki własne).

 16. Zakupiono laptop, kserokopiarkę, kosiarkę do trawy, kontenery KP-7 na łączną kwotę 66.427,00 zł (środki własne).

 17.  Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Bargłów Kościelny nakładem 7.652,51 zł (środki własne 5.652,51 zł, środki samorządu Województwa Podlaskiego – 2.000,00 zł).

 18. Wykonano dokumentację na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” nakładem 17.440,01 zł (środki własne).

 19. Wykonano dokumentację techniczną – odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) nakładem 24.835,00 zł (środki własne).

 20. Wykonano dokumentację techniczną – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany nakładem 12.050,00 zł (środki własne).

 21.  Dokonano przebudowy obiektów przyszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej) nakładem 567.676,85 zł (środki własne 140.724,85 zł, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 426.952,00 zł.

   

  W 2017 roku na terenie gminy Bargłów Kościelny wyasfaltowano łącznie 5,25294 km dróg gminnych z własnych środków.

   

  W 2017 roku z budżetu Gminy Bargłów Kościelny zostały udzielone dotacje celowe:

  1) dla Powiatu Augustowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

  - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego odcinek dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny w kwocie 685.868,55 zł,

  - Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara do drogi nr 16 wraz z dojazdami w kwocie 812.618,16 zł,

  2) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup radiowozu w kwocie 5.000,00 zł,

  3) Dla OSP w Bargłówce, Popowie, Wólce Karwowskiej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (2 agregaty prądotwórcze i motopompa pożarnicza) w łącznej kwocie 2.300,00 zł.

   

W 2016 roku:   

Wykonano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny – 20.709,90 zł (środki własne).

   

Wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym – 10.000,00 zł (środki własne).

 1. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym – 13.200,00 zł (środki własne).
 2. Wykonano instalację pneumatyczną do płukania filtrów I stopnia na Hydroforni Pomiany – 13.491,02 zł (środki własne).
 3. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy dróg gminnych – 36.831,22 zł (środki własne).
 4. Wybudowano parking przy ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym – 40.000,01 zł (środki własne).
 5. Dokonano rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego – 2.398.045,97 zł, w tym środki własne – 875.220,40 zł, środki z PROW – 1.522.825,57 zł.
 6. Zakupiono odśnieżarkę wirnikową – 24.915,00 zł (środki własne).
 7. Wykonano 3 wiaty przystankowe (w Tajnie Łanowym, Popowie i Rumiejkach) – 16.000,00 zł (środki własne).
 8.  Dokonano rozbudowy i przebudowy części budynku szkoły podstawowej i zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej – 491.574,69 zł, w tym środki z Funduszu Dopłat – 201.051,84 zł, środki własne – 290.522,85 zł.
 9. Dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,0298ha w Wólce Karwowskiej, 0,128 ha w Bargłówce i 0,0157 ha w Dreństwie) – 15.194,68 zł (środki własne).
 10. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Gminy – 35.009,27 zł, w tym środki własne – 24.980,27zł, środki z UE – 10.029,00 zł.
 11. Zakupiono defibrylator z elektrodami dla dzieci – 7.000,00 zł (środki własne – 3.490,60zł , środki z WFOŚiGW – 3.509,40 zł).
 12. Zakupiono turbowentylator oddymiający – 5.600,01 zł (środki własne – 3.530,01 zł, środki Samorządu Województwa Podlaskiego – 2.070,00 zł).
 13. Wykonano prace dokumentacyjne i częściowe na boisku przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym – 10.859,00 zł (środki własne).
 14. Dokonano rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym – 356.833,64 zł (środki własne).
 15. Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany – Popowo w kwocie 265.197,29 zł.
 16. Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo w kwocie 359.372,47 zł.
 17.  Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w wysokości 5.000,00 zł.

W 2015 roku:

 

1. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 1.795.520,38 zł (środki własne) na inwestycje drogowe:

 • przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze–Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725 – 488.911,85 zł
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska – Tajno Podjeziorne – 1.306.608,53 zł.

2. Zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze–Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725” w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” nakładem 1.955.647,37 zł. W wyniku inwestycji na terenie Gminy Bargłów Kościelny wyasfaltowano 5,725 km drogi powiatowej. Źródło sfinansowania wydatków na powyższe zadanie:

 • dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL (przekazana przez Powiat dla Gminy): 977.823,68 zł,
 • środki własne Powiatu Augustowskiego: 977.823,69 zł

w tym:

- z budżetu Powiatu Augustowskiego – 488.911,84 zł,

- ze środków pomocy finansowej jaką Gmina Bargłów Kościelny udzieliła Powiatowi Augustowskiemu - 488.911,85 zł

3. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego” wydatkowano kwotę 55.057,79 zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziałek działek do inwestycji drogowej (środki własne).

4. Zakupiono 3 wiaty przystankowe w miejscowości Wólka Karwowska, 1 w miejscowości Solistówka oraz 1 w miejscowości Tajno Stare w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł (środki własne). Sołectwo Tajno Stare zrezygnowało z zakupu 1 wiaty przystankowej.

5. Wykonano prace związane z adaptacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Prusce na cele mieszkaniowe – 73.625,01 zł (środki własne).

6. Wykonano dokumentację techniczną - rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Tobyłce i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej – 23.250,00 zł (środki własne).

7. Dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,2096 ha w Draństwie oraz 0,3932 ha w Bargłowie Kościelnym) – 55.741,49 zł (środki własne).

8. W ramach Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oznakowaniem oraz wartości niematerialne i prawne – 55.455,78 zł, w tym środki RPO WP 2007-2013 – 47.137,41 zł, środki własne – 8.318,37 zł.

9. Zakupiono niszczarkę do papieru na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – 4.327,14 zł - (środki własne).

10. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę budynku OSP Tajno Stare – 18.000,00 zł - (środki własne).

11. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 25.000,00 zł (środki własne) na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Augustów.

12. Wykonano zadaszenie nad schodami wejściowymi do Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym wraz z konstrukcja wsporczą – 18.710,07 zł - (środki własne).

13. W ramach Projektu „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” zakupiono środki trwałe na organizację placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Bargłowie Kościelnym nakładem 24.703,20 zł – środki z PO Kapitał Ludzki 2007-2013 – 20.997,72 zł, środki własne – 3.705,48 zł.

14. Wniesiono wkład pieniężny w celu objęcia 86 udziałów po 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki komunalnej BIOM – 43.000,00 zł.

15. Zakupiono ciągnik wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK – 286.344,00 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 174.600,00 zł, środki własne – 111.744,00 zł.

16. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozówka (3 szt. opraw) w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł (środki własne).

17. Wykonano 198 szt. zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ramach Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” – poniesione nakłady w 2015 roku 1.699.192,38 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – kwota 1.357.100,55 zł.

18. Wykonano 60 szt. zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ramach Projekt „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” poniesione nakłady w 2015 roku 529.866,40 zł, w tym dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kwota 455.008,00 zł.

19. Wykonano kosztorys inwestycyjny świetlicy wiejskiej w Pomianach – 2.800,00 zł (środki własne).

20. Wykonano kominek w świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka ze środków funduszu sołeckiego – kwota 8.480,00 zł (środki własne).

21. Wykonano utwardzenie placu przed świetlicą w Tajnie Podjeziornym – kwota 15.607,84 zł (środki własne).

W 2014 roku

 1. Wykonano dokumentacje techniczną na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym – 36.844,99 zł (środki własne).
 2. Wniesiono wkład pieniężny do Spółki BIOM z siedziba w Dolistowie Starym i objęto 87 udziałów o wartości  nominalnej po 500 zł każdy – 43.500,00 zł (środki własne).
 3. Wykonano dokumentację techniczną na instalację kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny – 5.518,30 zł (środki własne).
 4. Zakupiono pług śnieżny do samochodu STAR 244 – 15.990,00 zł (środki własne).
 5. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozówka (8 szt. opraw) w ramach funduszu sołeckiego – 16.052,26 zł (środki własne).
 6. Wykonano 3 wiaty przystankowe (Tajno Łanowe – 1 wiata, Bułkowizna – 2 wiaty) w ramach funduszu sołeckiego – 11.800,00 zł (środki własne).
 7. Dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,0937 ha w Solistówce) – 4.006,60 zł  (środki własne).
 8. Zakupiono defibrylator AED-M – 7.700,01 zł (środki własne).
 9. Zakupiono aparat EKG z oprogramowaniem komputerowym – 11.499,99 zł (środki własne).
 10. Zakupiono licencję na system eGmina do informacji przestrzennej – 3.690,00 zł (środki własne).
 11. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102857B od drogi krajowej Nr 61 do wsi Solistówka (2,239 km) – 444.798,98 zł (środki własne).
 12. Zrealizowano zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (2,437 km) – 633.653,34 zł, w tym środki własne 316.826,68 zł, dotacja z budżetu państwa – 316.826,66 zł.
 13. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo - Pruska – 66.470,00 zł (środki własne).
 14. Wybudowano garaż dla OSP w Popowie nakładem 122.062,63 zł (środki własne).
 15. „Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Stare” – siłownia zewnętrzna  –dofinansowanie z PROW 2007-2013.
 16. Udzielono dotacji celowej dla OSP Dreństwo na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dodatkowym – 117.810,00 zł (środki własne).
 17. Wykonano ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łabętniku – 12.757,18 zł (środki własne).
 18. W ramach Projektu „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” zakupiono środki trwałe na organizację placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych nakładem 163.008,00 zł – środki z PO Kapitał Ludzki 2007-2013.
 19. W ramach Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zakupiono 3 komputery stacjonarne i 2 laptopy nakładem – 22.013,31 zł, w tym środki RPO WP 2007-2013 – 18.711,31 zł, środki własne – 3.302,00 zł.

W 2013 roku.

Sporządzono mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym – 1.600,00 zł (środki własne).

 

 1. Opracowano skróconą dokumentację projektową na drogę gminną Nr 102858B Kamionka Stara - Uścianki – 11.040,00 zł (środki własne).
 2. Opracowano skróconą dokumentację projektową na drogę gminną Nr 102857B od drogi krajowej nr 61 do wsi Solistówka oraz wykonano niezbędne prace geodezyjne (podział nieruchomości) – 17.035,50 zł (środki własne).
 3. Wykonano 2 przystanki autobusowe w miejscowości Barszcze w ramach funduszu sołeckiego – 7.995,00 zł (środki własne).
 4. Udzielono dotacji celowej dla OSP Bargłów Kościelny na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dodatkowym – 96.066,00 zł (środki własne).
 5. Udzielono dotacji celowej dla OSP Dreństwo na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowej motopompy szlamowej – 1.850,00 zł (środki własne).
 6. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku – 6.000,00 zł (środki własne).

W 2012 roku.

Zrealizowano zadanie „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” dofinansowanym w ramach PROW nakładem 58.359,72 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 35.811,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 22.548,72 zł.

 

 1. Przygotowano dokumentację konkursową obejmującą zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” w ramach programu: Program Operacyjny Ryby 2007-2013 - 8.020,00 zł (środki własne).
 2. Przygotowano dokumentację konkursową obejmującą zadanie inwestycyjne „Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” w ramach programu: Program Operacyjny Ryby 2007-2013 – 584,00 zł (środki własne).
 3. Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA z osprzętem do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – 13.700,00 zł (środki własne).
 4. Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Solistówka – 6.734,25 zł (środki własne).
 5. Zrealizowano inwestycje „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka” nakładem 40.557,97 zł (środki własne).
 6. Przygotowano dokumentację związana z projektem inwestycyjnym „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny - kolektory słoneczne w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 33.857,00 zł (środki własne).

W 2011 roku.

Zrealizowano zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi nakładem 194.627,49 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 116.456,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 78.171,49 zł. W ramach zadania powstał kompleks sportowo – rekreacyjny na plaży gminnej w Dreństwie z boiskiem do piłki siatkowej i ręcznej, miejscem na ognisko, placem zabaw dla dzieci, parkingiem.

 

 1. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo – 24.774,40 zł (środki własne).
 2. Wykonano 5 wiat przystankowych dla dzieci szkolnych w miejscowości Dreństwo – 14.259,18 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
 3. Wykonano dokumentację na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym – 69.540,00 zł (środki własne).
 4. Zakupiono kosiarkę - ciągniczek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Startym – 7.800,00 zł (środki własne).
 5. Zakupiono kopiarkę TOSHIBA na potrzeby Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym – 6.100,00 zł (środki własne).
 6. Zrealizowano inwestycję „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193 B Reszki – Łabętnik i Nr 102877 B Łabętnik wieś” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” nakładem 2.322.812,22 zł. Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 500.126,80 zł ze środków dotacji celowej Powiatu Augustowskiego (środki własne Powiatu), w kwocie 939.496,00 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Augustowskiego (dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL), w kwocie 206.720,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach NPPDL oraz w kwocie 676.469,42 zł ze środków własnych budżetu Gminy. W wyniku inwestycji na terenie Gminy Bargłów Kościelny wyasfaltowano 2,06 km drogi powiatowej i 1,75 km drogi gminnej.
 7. Dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku w Tobyłce nakładem 9.963,58 zł (środki własne).
 8. Wykonano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny – 17.416,80 zł (środki własne).

Wniesiono wkład pieniężny do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o w Dolistowie Starym, równy jednemu udziałowi w wysokości 500,00 zł (środki własne).

 

W 2010 roku.

Zrealizowano Projekt „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare" -wydatkowano 5.934.412,51 zł, w tym ze środków PROW - 3.592.305 zł, ze środków własnych - 2.342.107,51 zł.

Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny". Wartość zadania: 1.554.892,10, w tym środki PROW - 407.694 zł; środki własne-1.147.198,10 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 888.484,22 zł (środki własne) na inwestycje drogowe:

 

 • przebudowa drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec -Huta - Podcisówek od km 0+000 do km 5+200.
 • Opracowano dokumentacje techniczną na zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo" nakładem 8.000,00 zł (środki własne);
 • Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo - 198.507,53 zł (środki własne).
 • Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo - Wólka Karwowska na ode. 0,65 km - 319.259,98 zł (środki własne).
 • Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych - 26.496,19 zł (środki własne).
 • Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny -229.646,78 zł (środki własne);
 • Zakupiono kontener sanitarny, zainstalowany przy boisku ZS w Bargłowie Kościelnym nakładem 17.782,25 zł (środki własne);
 • Zakupiono kserokopiarkę w ramach projektu „Aktywnym Bądź" - 5.000,00 zł (ze środków PO KL).
 • Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny - 68.703,35 zł (środki własne);
 • Opracowano studium wykonalności zadania „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym" -12.200,00 zł.

 

W 2009 roku.

 

 1. Opracowano dokumentacje techniczne związane z inwestycją „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Draństwo i Nowiny Stare” nakładem 38.781,96 zł (środki własne budżetu gminy).
 2. Zakupiono zagęszczarkę gruntu wraz z wózkiem transportowym - 5.073,99 zł (środki własne budżetu gminy).
 3. Zakupiono kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy – 15.700 zł.
 4. Zakończono Projekt „Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W 2009 roku wydatkowano kwotę 3.499.139,53zł, w tym kwota 1.683.039,93 zł sfinansowana ze środków dotacji rozwojowej (RPOWP 2007-2013). Łącznie nakłady na inwestycję w latach 2004-2009 wyniosły 4.153.526,46 zł.
 5. Wykonano asfaltowanie drogi gminnej Nr 102859 B Nowiny Bargłowskie – Netta II ( 1,929 km ) – 594.562,12 zł (środki własne budżetu gminy).
 6. Wykonano asfaltowanie drogi gminnej Nr 102876B Tobyłka – Rumiejki ( 3,915 km ) – 1.235.439,94 zł (środki własne budżetu gminy).
 7. Wykonano asfaltowanie drogi gminnej Nr 102854BB Żrobki 750 mb od drogi powiatowej nr 1211B ( 0,750 km ) – 204.106,44 zł (środki własne budżetu gminy).
 8. Wybudowano wiatę garażową (obudowaną) nakładem 126.106,53 zł (środki własne budżetu gminy).
 9. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 637.512,80 zł na inwestycje drogowe:

przebudowa drogi Nr 1214B Bargłów Kościelny – Tajno Stare na odc. 6,926 km

 

  10. Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym nakładem 34.937,47 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ).
  11. Opracowano dokumentacje techniczne (budowa dróg, oświetlenie) – 10.194 zł (środki własne budżetu gminy).

 

W 2008 roku.

 

 1. Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa mostu na Kanale Augustowskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta - Podcisówek w km 4+ 650” w kwocie 324.429,81 zł (środki własne).
 2. Rozpoczęto I etap przebudowy drogi gminnej Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki na odcinku 1,332 km . W 2008 roku wydatkowano na ten cel 596.420,42 zł (środki własne). Wykonano podbudowę drogi, roboty ziemne i chodniki.
 3. Wykonano i zamontowano nakładem 11.000,00 zł (środki własne) dwie wiaty przystankowe (typu PCJ-3P) w Kamionce Nowej i Pomianach.
 4. Opracowano projekt budowlany oraz koncepcję i studium wykonalności planowanej do realizacji inwestycji w zakresie dostępu do Internetu na terenie Gminy Bargłów Kościelny nakładem 17.979,80 zł.
 5. Zakończono inwestycję „Rozbudowa Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym”. W 2008 roku na roboty budowlane wydatkowano kwotę 1.240.371,72 zł (środki własne). Łącznie nakłady na inwestycję w latach 2007-2008 wyniosły 2.589.566,39 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych. W ramach inwestycji dokonano rozbudowy budynku Urzędu Gminy i wykonano parking.
 6. Zakupiono niezabudowaną nieruchomość na poszerzenie parkingu przy OSP Dreństwo o pow. 0,03 ha (nr geodezyjny 154/1) nakładem 3.188,00 zł (środki własne).
 7. Opracowano studium wykonalności inwestycji „Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym” nakładem 4.500,01 zł (środki własne).
 8. Dokonano wymiany oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny nakładem 218.031,82 zł.

 

W ramach inwestycji dokonano wymiany 244 szt. opraw oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

 

 1. Bargłówka 11 szt.
 2. Barszcze 38 szt.
 3. Dreństwo 25 szt.
 4. Komorniki 7 szt.
 5. Pomiany 24 szt.
 6. Pruska 18 szt.
 7. Solistówka 23 szt.
 8. Tajno Łanowe 28 szt.
 9. Tajno Stare 60 szt.
 10. Kroszewo 10 szt.

 

W 2007 roku.

 

 1. Opracowano projekt techniczny planowanej do realizacji inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym” nakładem 29.223,60 zł (środki własne budżetu gminy).
 2. Wykonano inwestycję „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego”, której łączny koszt w latach 2006-2007 wyniósł 629.898,99 zł, z czego 2007 rok: 622.828,99 zł. Inwestycja została sfinansowana w kwocie 415.572,00 zł z kredytu pomostowego zaciągniętego w BS Bargłów Kościelny (w części, która zostanie zrefinansowana z Programu SPO-ROL w 2008 r.), w kwocie 207.256,99 zł ze środków własnych. W ramach inwestycji wykonano nowoczesny, oświetlony parking wraz z parkiem zieleni zlokalizowany w centrum Bargłowa Kościelnego. Urządzono park zieleni z nasadzeniami drzew, krzewów, alejkami spacerowymi, ławkami do odpoczynku. Na obrzeżach parku zbudowano parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych. Park i parking został oświetlony oraz wyposażony w toaletę przenośną (kontener). Dodatkowo na parkingu zamontowano mapę Powiatu augustowskiego z wyszczególnionymi trasami turystycznymi oraz tablicę pamiątkową o współfinansowaniu inwestycji z Programu SPO.
 3. Opracowano dokumentacje techniczne i studium wykonalności przebudowy dróg gminnych nakładem 33.780,01 zł (środki własne budżetu gminy).
 4. Wykonano i zamontowano nakładem 42.273,00 zł (środki własne) siedem wiat przystankowych (typu PCJ-3P) w Solistówce (2 szt.), Barszczach (2 szt.), Bargłowie Dwornym (2 szt.), Kamionce Starej (1 szt.).
 5. Sporządzono plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny dotyczący wsi Bargłów Kościelny, którego łączny koszt w latach 2004-2007 wyniósł 118.366,62 zł (środki własne), z czego w 2007 roku – 50.252,54 zł.
 6. W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” wydatkowano kwotę 1.458,54 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym – rozliczenie końcowe.
 7. Rozpoczęto inwestycję „Rozbudowa Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym”. W 2007 roku na dokumentację techniczną oraz roboty budowlane wydatkowano kwotę 1.349.194,67 zł (środki własne). Roboty budowlane na dn. 31.12.2007 r. były zaangażowane w ok. 58 %.
 8. Opłacono roboty końcowe za instalację pieca c.o. w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym – 8.287,31 zł (środki własne). Łącznie w latach 2006-2007 na zakup i wymianę pieca c.o. wydatkowano kwotę 98.287,31 zł (środki własne).
 9. Wykonano ogrodzenie Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym nakładem 93.397,60 zł (środki własne).
 10. Wykonano monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym nakładem 18.226,68 zł, z czego kwotę 9.113,34 zł sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy, kwotę 9.113,34 zł ze środków dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego. W ramach inwestycji zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego wraz z jego instalacją. Inwestycję zrealizowano w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach”.
 11. Opracowano projekt budowlany rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym oraz wykonano audyt energetyczny nakładem 30.912,00 zł

 

W 2006 roku.

 

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok wynosił 4.305.993 zł, co stanowiło 33,58% planowanych wydatków ogółem.

 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, z planowanych wydatków inwestycyjnych, w pełni zakończono i rozliczono następujące zadania:

 

 1. Wykonano inwestycję pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach Gmina Bargłów Kościelny", której łączny koszt w latach 2005-2006 wyniósł 932.809 zł, z czego 2006 rok: 898.410 zł. Inwestycja została sfinansowana w kwocie 534.696 zł ze środków Programu ZPORR, w kwocie 89.835 zł - ze środków budżetu państwa, w kwocie 308.278 zł ze środków własnych. W ramach inwestycji wykonano:

 

 • wymianę instalacji hydraulicznych (m.in. sprzęt i armatura w studniach głębinowych, wykonana instalacja sprzężonego powietrza);
 • zamontowano zestawy pompowe oraz zestaw do dezynfekcji;
 • wykonano dwa zbiorniki wyrównawcze wody;
 • zamontowano instalację elektryczną;
 • zamontowano instalację kontrolno - pomiarową;
 • wyremontowano budynek stacji uzdatniania wody.

 

 1. Wykonano i zamontowano nakładem 27.206 zł (środki własne) cztery wiaty przystankowe:

 

 • typ PCJ-3P - szt. 2, długość 3 m;
 • typ PCJ-4P - szt. 2, długość 4 m.

 

 1. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy oraz GOPS w kwocie 9.641 zł (środki własne budżetu gminy).
 2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na budowę drogi powiatowej Nr 1193 Rutki - Reszki od km 1+910 do km 4+282,85 w kwocie 143.737 zł (środki własne budżetu gminy).
 3. Wyasfaltowano ul. Polną w Bargłowie Kościelnym (dł. 0,245 km) nakładem 87.740 zł (środki własne budżetu gminy).
 4. Wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozwój infrastruktury okołobiznesowej w Gminie Bargłów Kościelny - budowa sieci drogowej i telekomunikacyjnej" nakładem 1.466.591 zł. Łączny koszt inwestycji (2003/2006) zamknął się kwotą 1.528.262 zł, z czego kwotę 574.615 zł stanowiły środki własne budżetu gminy (w tym kredyt 480.000 zł), kwotę 953.647 zł środki z Programu Phare.

 

W ramach inwestycji wybudowano:

 

 • 3,05 km drogi gminnej Nr 102859B Nowiny Bargłowskie - Netta II (łączny koszt 999.170 zł);
 • 1,87 km drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny - Górskie - Kroszówka.

 

Pozostały do zrealizowania (w trakcie realizacji) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.672.668 zł:

 

 1. Plan zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym.
 3. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności.
 4. Sprzęt komputerowy.
 5. Projekty techniczne:

 

 • hydrofornia w Tajnie Starym,
 • rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym,
 • budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w Bargłowie Kościelnym.

 

 1. Zagospodarowanie placu przy budynku UG (ZGK, GOPS) przy ul. Augustowskiej 17.
 2. Ogrodzenie SP w Łabętniku i Bargłowie Kościelnym.
 3. Piec co. w Bargłowie Kościelnym.
 4. Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego.

 

 

 

W 2005 roku.

 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 681.859 zł, co stanowi 8,05% ogółem zrealizowanych wydatków.

 

 1. Wykonano inwestycję pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach Gmina Bargłów Kościelny", której łączny koszt wynosi - 940.523 zł, z czego kwota 531.125zł zostanie sfinansowana ze środków Programu ZPORR, kwota 89.235 zł – ze środków budżetu państwa, kwota 319.893 zł - ze środków własnych gminy. W 2005 roku wydatkowano kwotę 6.171 zł (studium wykonalności inwestycji, tablice informacyjne). Pozostałe płatności zostały przesunięte na 2006 rok; odbiór inwestycji został dokonany 06.01.2006 r.
 2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na budowę drogi powiatowej Nr 121 OB Popowo - Rumiejki o dł. 4,345 km w kwocie 263.497 zł (środki własne budżetu gminy).
 3. Opracowano projekt techniczny na budowę drogi gminnej Nr 102872B Tajno Stare - Tajno Podjeziorne o dł. 1,34 km nakładem 12.810 zł (środki własne budżetu gminy).
 4. Współfinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Ford - Transit 350M dla OSP w Bargłowie Kościelnym. Wartość samochodu - 119.994 zł, z czego środki budżetu gminy - 44.294 zł, dotacja z WFOSiGW - 20.000 zł, dotacja z budżetu państwa dla OSP Bargłów - 5.700 zł, dopłata PZU SA - 50.000 zł. Samochód został wyposażony dodatkowo w sprzęt specjalistyczny: sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu, radiotelefon Motorola GM 360, wyciągarka elektryczna z orurowaniem, wysokociśnieniowy agregat wodny z pompą tłokową, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, 2 komplety ubrań specjalnych ochronnych.
 5. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy oraz GOPS w kwocie 17.503 zł (środki własne budżetu gminy).
 6. Dokonano modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym nakładem 213.728 zł. Inwestycja została sfinansowana w kwocie 120.000 zł z pożyczki z WFOSiGW, w kwocie 25.000 zł z dotacji z GFOŚiGW, w kwocie 68.728 zł ze środków własnych budżetu gminy. W wyniku modernizacji zastąpiono kotłownię węglową na kotłownię opalaną olejem średnim. Kotłownia pracuje w trybie automatycznym. Jest wyposażona w kocioł VITOPLEX 300 o mocy 310 kW produkcji VIESSMAN, dwa zbiorniki do magazynowania oleju: jeden plastikowy VIESSMAN o poj. 2,5 m3, drugi produkcji - POMAROL o poj. 15 m3. Inwestycja ma charakter proekologiczny, gdyż w znacznym stopniu zmniejszyła negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.
 7. Dokonano wymiany pieca co. w Szkole Podstawowej w Kroszewie nakładem 21.985 zł (środki własne budżetu gminy).
 8. Zakupiono działkę o pow. 4051 m na powiększenie boiska sportowego za łączną kwotę 18.745 zł, z czego zakup działki - 16.204 zł, koszty notarialne - 2.541 zł.
 9. Wykonano projekt budowlany boiska - 14.220 zł, jako pierwszy etap związany z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym" współfinansowanej ze środków Programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
 10. Sporządzono dokumentację techniczną oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy Bargłów Kościelny nakładem 11.346 zł (środki własne budżetu gminy).
 11. Dokonano wymiany opraw oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym i Barszczach (30 szt opraw oświetleniowych PHILIPS MALAGA 2 150 W z modułem oszczędzania energii wraz z wyciągnikami) nakładem 29.060 zł oraz zamontowano 4 słupy oświetlenia ulicznego wraz z przewodem oświetleniowym nakładem 8.500 zł. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 

W 2004 roku.

 

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.822.102 zł, co stanowi 30,41% ogółem zrealizowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne w odniesieniu do 2003 roku wzrosły o 34,00%.

 

 1. Zakończono budowę trzech dróg gminnych, tj.:

 

 • drogi Nr 102860B Bargłów Kościelny - Górskie - Kroszówka od km 0+086 do km 4+040 nakładem 1.178.437 zł. Łączny koszt budowy drogi (2003/2004) zamknął się kwotą 1.217.477 zł, z czego kwotę 587.557 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 629.920 zł - bezzwrotne środki z Funduszu SAPARD (pokryte do chwili zwrotu przez ARiMR kredytem pomostowym zaciągniętym w PKO BP SA w Suwałkach);
 • drogi gminnej Nr 10287IB Kroszówka - Brzozówka od km 0+000 do km 1+540,80 nakładem 464.945 zł. Łączny koszt budowy drogi (2003/2004) zamknął się kwotą 479.585 zł zł, z czego kwotę 179.681 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 299.904 zł - bezzwrotne środki z Funduszu SAPARD;
 • drogi gminnej Nr 102852B Łabętnik - Popowo od km 0+000 do km 1+584 nakładem 374.564 zł. Łączny koszt budowy drogi (2003/2004) zamknął się kwotą 386.764 zł, z czego kwotę 148.179 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 238.585 zł -bezzwrotne środki z Funduszu SAPARD.

 

 1. Wykonano trzy projekty techniczne i trzy studia wykonalności na budowę dróg na łączną kwotę 107.208 zł:

 

 • projekt techniczny na budowę drogi Bargłów Kościelny - Tajno Stare od km 0+000 do km 6+926 - 24.400 zł,
 • projekt techniczny i studium wykonalności na budowę drogi gminnej Nr 102859B Nowiny Bargłowskie - 34.801 zł,
 • projekt techniczny i studium wykonalności na budowę drogi gminnej Nr 102855B Bargłów - Żrobki - 40.656 zł,
 • studium wykonalności na budowę drogi Nr 102860B Górskie - Kroszówka - 7.351.

 

 1. Zakupiono motopompę NIAGARA dla OSP Tajno Stare - 5.194 zł (środki budżetu gminy).
 2. Zakończono budowę ogrodzenia SP Tajno Stare nakładem 14.093 zł. Łączny koszt wykonania ogrodzenia szkoły (2003/2004) zamknął się kwotą 31.493 zł (środki budżetu gminy). Zakupiono także dwie bramy w łącznej kwocie 5.900 zł.
 3. Na modernizację budynku OSP Bargłów Kościelny wydatkowano kwotę 277.919 zł.
 4. Zakupiono kserokopiarkę oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy, obsługi świadczeń rodzinnych oraz GOPS w kwocie 36.483 zł. Wydatki w kwocie 31.184 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy, zaś w kwocie 5.299 zł - z dotacji celowej.
 5. Wykonano część prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w 2004 roku wydatkowano 68.114 zł (mapy Bargłowa Kościelnego).
 6. Wykonano Gminny Plan rozwoju Lokalnego za kwotę 7.351 zł.
 7. Wykonano projekt technicz. przebudowy stacji uzdatniania wody w Pomianach - 28.228 zł
 8. Zakupiono zespół prądotwórczy do hydroforni w Pomianach - wydatki budżetu gminy 13.725 zł.
 9. Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy służący zapobieganiu i likwidacji skutków awarii, katastrof chemiczno - ekologicznych dla OSP Dreństwo i OSP Bargłów Kościelny ze środków dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 50.000 zł.
 10. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na podstawie porozumienia w kwocie 189.941 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1218B Bargłów Dworny - Netta Folwark od km 0+000 do km 2+390.

 

W 2003 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.106.006 zł, co stanowi 25,51% ogółem zrealizowanych wydatków. W roku 2003:

 

 1. Zakończono budowę drogi gminnej Nr 2868B Pruska - Wólka Karwowska od km 0+000 do km 1+908,85 i drogi Nr 2867B Kroszewo - Karczewo od km 0+000 do km 3+011,35 nakładem 1.302.378 zł. Łączny koszt budowy drogi (2001/2003) zamknął się kwotą 1.353.494 zł, z czego kwotę 724.714 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 628.780 zł -bezzwrotne środki pozyskane z programu SAPARD.
 2. Dokonano zmiany nawierzchni drogi gminnej Kamionka Stara - Uścianki, Solistówka -Tobyłka, Łabętnik wieś ze żwirowej na bitumiczną długości 6365 mb. Koszt budowy wyniósł 483.779 zł, z czego ze środków budżetu gminy wydatkowano 15.886 zł, zaś kwotę 467.893 zł pokryto ze środków pochodzących z kredytu długoterminowego.
 3. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych, położoną na terenie wsi Tajno Podjezione o długości 720 m nakładem 26.633 zł, z czego kwotę 20.000 zł pozyskano z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, różnicę tj. kwotę 6.633 zł pokryto środkami budżetu gminy.
 4. Wykonano cztery projekty techniczne na budowę dróg gminnych na łączną kwotę 85.400 zł:
 • projekt techniczny na budowę drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny - Górskie -Kroszówka od km 0+086 do km 4+040 - 39.040 zł
 • projekt techniczny na budowę drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny - Kroszówka od km 4+040 do km 5+910 - 19.520 zł
 • projekt techniczny na budowę drogi gminnej Nr 10287IB Kroszówka - Brzozówka od km 0+000 do km 1+540,8 - 14.640 zł
 • projekt techniczny na budowę drogi gminnej Nr 102852B Łabętnik - Popowo od km 0+000 do km 1+584 -12.200 zł

Koszt wykonania projektów pokryto środkami z budżetu gminy.

 1. Zakupiono dwa pługi odśnieżne do samochodów strażackich STAR - 266 dla OSP Popowo i OSP Wólka Karwowska na kwotę 22.326 zł (środki budżetu gminy).
 2. Zakupiono elementy ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym - 17.400 zł (środki budżetu gminy).
 3. Zakupiono zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS w kwocie 13.090 zł (środki budżetu gminy)
 4. W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Augustowie z dnia 16.04.2003 r. przekazano Starostwu dotację celową z budżetu Gminy w kwocie 155.000 zł tytułem współudziału w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 40841 Pomiany - Barszcze.
komentarz[] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal