Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowny Mieszkańcu!

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że z dniem 1 lipca 2013 roku GMINA PRZEJMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYTWARZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ODPADY KOMUNALNE.

Przejęcie odpowiedzialności w tym zakresie przez Gminę skutkuje:

· uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

· uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny ustalono niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w wysokości 10,00 zł od 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

· w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu odbierze każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,

· odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie prowadzone 1 raz w miesiącu,

· na terenie Gminy Bargłów Kościelny powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmujący od wszystkich mieszkańców nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny; lokalizacja punktu oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz na tablicy informacyjnej Urzędu,

· zawarte dotychczas umowy na odbieranie odpadów komunalnych obowiązują nie dłużej niż do 30 czerwca 2013 roku. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy - należy je wypowiedzieć.

Do dnia 28 lutego 2013 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania co dwa miesiące do 25 dnia miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 84 9334 0001 0000 0000 0215 0001.

Harmonogram wpłat w roku 2013 i 2014:

1.  25 sierpnia 2013 roku.

2. 25 października 2013 roku.

3. 25 grudnia 2013 roku.

4. 25 lutego 2014 roku.

5. 25 kwietnia 2014 roku.

6. 25 czerwca 2014 roku.

7. 25 sierpnia 2014 roku.

8. 25 października 2014 roku.

9. 25 grudnia 2014 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela w Urzędzie Gminy Pani Katarzyna Ostrowska nr tel. 87 642 40 11.

114. XIV/114/12 28.12.2012r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny. 
115. XIV/115/12 28.12.2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
116. XIV/116/12 28.12.2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
117. XIV/117/12 28.12.2012r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
118. XIV/118/12 28.12.2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
119. XIV/119/12 28.12.2012r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 
admin | 05.02.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 01.02.2013 więcej | komentarz[0] |

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, podinspektor

..................................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

 

 

 

Pan Paweł Bućkowski

zam. Popowo

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych, pisemnego testu wiedzy oraz po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pan Paweł Bućkowski spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bargłów Kościelny, 30 stycznia 2013 r.

admin | 30.01.2013 więcej | komentarz[0] |

 

Wyniki pisemnego testu wiedzy

          kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko

           ds. rolnictwa i ochrony środowiska, podinspektor

którzy przystąpili do egzaminu w dniu 24 stycznia 2013 r.

 

 

Punktacja: za każde pytanie od 1 do 5

 

 

Informujemy, że najlepszy wynik z pisemnego testu wiedzy uzyskał Pan Paweł Bućkowski zam. Popowo – 24 pkt

 

Wyniki pozostałych kandydatów są następujące:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wynik testu

ilość uzyskanych punktów

1.

Monika Bułach

Augustów

13

2.

Anna Faszcza

Bargłówka

2

3.

Urszula Haraburda

Bargłów Kościelny

16

4.

Ewa Pietrewicz

Szczebra

15

5.

Marek Purwin

Bargłów Dworny

21

6.

Mariusz Rokita

Lipsk

10

7.

Marek Sieńkowski

Augustów

12

8.

Ryta Sokołowska

Brzozówka

16

9.

Mariusz Walicki

Kroszówka

15

10.

Bogdan Antoni Wysocki

Netta Folwark

20

 

 

W związku z powyższym na rozmowę kwalifikacyjną zostaje zaproszony

Pan Paweł Bućkowski zam. Popowo.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 800.

 

W przypadku niezadawalającego wyniku rozmowy będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną następni kandydaci, zgodnie z kolejnością wyniku testu wiedzy.

 

 

Sekretarz Gminy

Radosław Wawiórko

 

 

 

 

Bargłów Kościelny, 25 stycznia 2013 r.

admin | 25.01.2013 więcej | komentarz[0] |

 

 

 

LISTA  KANDYDATÓW

 SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA FORMALNE

 

 

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, podinspektor

…................................………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

 

            Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji na w/w stanowisko pracy zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Paweł Bućkowski

Popowo

2.

Monika Bułach

Augustów

3.

Brygida Chełmińska

Augustów

4.

Anna Faszcza

Bargłówka

5.

Maciej Gąsiorowski

Wrocław

6.

Urszula Haraburda

Bargłów Kościelny

7.

Ewa Pietrewicz

Szczebra

8.

Marek Purwin

Bargłów Dworny

9.

Mariusz Rokita

Lipsk

10.

Marek Sieńkowski

Augustów

11.

Ryta Sokołowska

Brzozówka

12.

Mariusz Walicki

Kroszówka

13.

Bogdan Antoni Wysocki

Netta Folwark

 

 

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 900 odbędzie się  pisemny test wiedzy.

 

Bargłów Kościelny, 18 stycznia 2013 r.

admin | 18.01.2013 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny 11.01.2013r.Do mieszkańców wsi

Kamionka Stara

Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 r.

o godz. 1100 odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionka Stara celem dokonania wyboru Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny – sala konferencyjna.

admin | 14.01.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 10.01.2013 więcej | komentarz[0] |
 

Do Mieszkańców wsi

 

Informuję, iż w 2013 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) w terminach:

 od 1 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.,

 od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 lipca 2013r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2013 rok.

Limit zwrotu podatku w 2013 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 0,95 zł x

86 litrów = 81,70 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w

terminach:

2 kwietnia - 30 kwietnia 2013r w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek

wskazany we wniosku.

1 października - 31 października 2013r w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku


admin | 04.01.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 24.12.2012 więcej | komentarz[0] |

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok,

ul. Mickiewicza 3

Białystok, 2012.11.29. WM.7820.3.1.2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 i art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał postanowienie z dnia 27.11.2012r. znak: WH.7820.3.1.2012.ŁM prostujące z urzędu oczywiste omyłki zaistniałe w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 13/2012 z dnia 24.08.2012r., znak: WI-I.7820.3.1.2012.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Z postanowieniem tym strony mogą zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

admin | 03.12.2012 więcej | komentarz[0] |

MINISTER

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

BOII-3ak-772-80-2077/12 L.dz.: 6104/12

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. llf ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zawiadamia, że wydal decyzję z dnia 19 listopada 2012 r., znak: BOII-3ak-772-80-2032/12, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty oraz utrzymującą w mocy w pozostałej części decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 13/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r., znak: WI-I.7820.3.1.2012.ŁM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr Sól Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istniejący 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istniejący 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią tej decyzji w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, pok. 1043, I piętro, w godzinach od 9.00 do 15.30, oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie i Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

admin | 26.11.2012 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny dnia 2012-10-15

 

WB.6733.3.2012

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. nr 9 poz. 26 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej składającej się z linii napowietrznej 15 kV na działkach numer 296, 643, 294  w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki nr 17/2, 18, 54 w obrębie geodezyjnym Bargłów Kościelny Gmina Bargłów Kościelny .

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski, oraz zapoznać się aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny .

admin | 09.11.2012 więcej | komentarz[0] |

Gmina Bargłów Kościelny

Wykaz położonych przy drogach krajowych przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w

Białymstoku

 

Nr drogi

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg. rejestru terytorialnego na terenie której położony jest przystanek / nazwa zwyczajowa

Numer przystanku

 

 

km+ hm

Strona drogi

 

 

parzysty

wg.

km narastajacego

niepa­rzysty

wg. km

malejąc

ego

61

239+960

lewa

Barszcze

 

107

61

240+141

prawa

Barszcze

112

 

61

242+489

lewa

Solistówka

 

109

61

242+585

prawa

Solistówka

114

 

61

244+504

lewa

Bargłów Kościelny I

 

111

61

244+662

prawa

Bargłów Kościelny I

116

 

61

245+731

lewa

Bargłów Kościelny

 

113

61

245+871

prawa

Bargłów Kościelny

118

 

61

247+798

lewa

Bargłów Dworny

 

115

61

247+950

prawa

Bargłów Dworny

120

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

admin | 06.11.2012 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny 2012-10-17

 

 

 

 

Kierownicy/Dyrektorzy Zakładów Pracy,

Pracownicy, Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny,

Wszyscy zainteresowany

 

 

 

 

 

Gmina Bargłowie Kościelnym informuje, że Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obowiązuje do końca roku 2012. W związku z powyższym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2017. Osoby zainteresowane opracowywaniem Gminnej Strategii na lata 2013-2017 zaproszeni są na konsultacje społeczne 24 października 2012r, na salę konferencyjną w budynku Urzędu Gminy o godz. 1100.

 

 

 

 

Kierownik GOPS

Bargłów Kościelny

admin | 19.10.2012 więcej | komentarz[0] |
-

admin | 02.10.2012 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal