www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2012-03-27 09:56:15)

WI-1.7820.3.132012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania "i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z dnia 12.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/10-12, uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/l/10-12, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości

TREŚĆ ZAWIADOMIENIAadres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=953