www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2012-08-31 13:19:20)


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, 2012.08.28

WI-I.7820.3.1.2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

W nawiązaniu do zawiadomienia Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2012r. znak: WI-I.7820.3.1.2012.ŁM, o wydaniu decyzji Nr 13/2012 z dnia 24.08.2012r., znak: WI- 1.7820.3.1.2012.ŁM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, informuję, iż na wniosek inwestora, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), został nadany w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 18 ust. le w/w ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość

1 opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, decyzję Nr 13/2012 Z dnia 24.08.2012r,, znak: WI-I.7820.3.1.2012,ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIEadres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=1015