Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


AZBEST

 

 

Do Mieszkańców Wsi

 

I N F O R M A C J A  A Z B E S T

Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, iż w roku 2011 planuje się pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na całkowite (100%) sfinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych (eternit) z dachów budynków.

W związku z tym osoby, które planują w 2011 roku wymianę azbestowych pokryć dachowych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny  (pok. 2) osobiście, telefonicznie (87 642-40-11) w celu wpisania się na listę chętnych do odbioru azbestu z posesji (termin zgłoszeń do dnia 4 marca 2011 roku).

Zaznacza się także, iż z dotacji mogą korzystać tylko te osoby, które podlegały inwentaryzacji odpadów. Pozostałe osoby, które do tej pory nie zgłosiły faktu posiadania wyrobów azbestowych powinny tego dokonać, aby ubiegać się o dofinansowanie na jego usunięcie i utylizację w latach 2012 -2032.

Jednocześnie przypomina się, iż zgłoszenie faktu posiadania azbestowych pokryć dachowych jest obowiązkiem każdego właściciela (zarządcy) budynku do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Termin demontażu i transportu wyrobów azbestowych z terenu posesji planowany jest w okresie od września do października 2011 roku. Szczegółowe informacje: tel. 87- 642-40-11 Pan Grajewski Stefan

 

 

admin | 15.02.2011 więcej | komentarz[0] |
admin | 14.02.2011 więcej | komentarz[0] |

Informuję że Urząd Gminy Bargłów Kościelny zajmuje się odśnieżaniem dróg gminnych:

 

Nr 102852B Łabętnik –Popowo -Solistówka, Nr 102853B Rumiejki- Żrobki, Nr 102854B od powiat. 841 Żrobki, Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki, Nr 102857 B od krajo. 61 Solistówka, Nr 102858B Kamionka Stara – Uścianki, Nr 102859B Nowiny Bargłowskie – Netta II, Nr 102860 B Bargłów – Górskie – Krosz., Nr 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki, Nr 102862 B Brzozówka – Bargłowka, Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo, Nr 102864B Bargłówka – Lipowo, Nr 102865 B Tajno Łanowe – Tajno Stare, Nr 102867B Kroszewo – Karczewo, Nr 102868B Pruska – Wólka Karwowska, Nr 102869B Dreństwo – Pruska, Nr 102870B od powiat. 853 Tajenko, Nr 102872 B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne, Nr 102873 B Kroszówka – Kroszewo, Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Nr 102876B Tobyłka – Rumiejki, Nr 102877B Łabętnik wieś.

 

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi po których autobusy szkolne dowożą dzieci do szkół.

 

Odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie gminy zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie tel. 087 643-49-20. 

 

Odśnieżaniem dojazdów do prywatnych posesji zajmować się powinni właściciele.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy odpłatnie prywatne usługi na zamówienie w uzgodnionym terminie tel. 087 642 40 71. 

admin | 24.12.2010 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny, dn. 22.10.2010r

 

 

INFORMACJA


 Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że miejscem przeznaczonym na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń umieszczone w poszczególnych sołectwach Gminy Bargłów Kościelny

 


 


admin | 25.10.2010 więcej | komentarz[0] |
Uprzejmie informuję, że z barku chętnych osób nie powstała żadna grupa z
języka angielskiego. Do grup dziecięcych oraz dorosłych zapisało się 2-4
osoby, dla młodzieży maturalnej - 0 osób. Zakładane minimum uczestników w
grupie 8 osób, maksimum 12.
admin | 27.09.2010 więcej | komentarz[0] |
admin | 19.07.2010 więcej | komentarz[0] |
admin | 21.12.2009 więcej | komentarz[0] |
Epidemia grypy
W związku z rozwojem sytuacji epidemiolegicznej na terenie województwa podlaskiego, w celu przygotowania się na okolicznośćzwiązaną z przeciwdziałaniem epidemii grypy wywołanej wirusem AH1N1 Urząd Gminy przedkłada do publicznej wiadomości Polski Plan Pandemiczny zatwierdzony przez Ministra Zdrowia
admin | 30.11.2009 więcej | komentarz[0] |
Nowe drogi w gminie Bargłów
Oddano do użytku drogę Bargłów Kościelny -Żrobki i Tajno Stare -Tajno Podjeziorne
admin | 19.08.2009 więcej | komentarz[0] |
odpowiedz

Projekt „Przebudowy drogi gminnej Nr.102872B Tajno Stare -Tajno Podjeziorne i drogi gminnej Nr.102855B Bargłów Kościelny-Żrobki” ( w tym ul. Ogrodowa) oraz Projekt „Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym „ do dnia 25 kwietnia 2008 r. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako instytucji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie.  

Wszelkie dokumenty na wykonanie w/w dróg były już dawno przygotowane, jednak żadna gmina nie mogła w 2007 roku złożyć wniosku o dofinansowanie inwestycji, ponieważ wtedy nie zostały uruchomione środki unijne i ogłoszony nabór na składanie wniosków przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie w całym kraju. 

Projekt „Budowy sieci szerokopasmowej samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gminy Bargłów Kościelny” został w dniu 22 lutego 2008r. złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i obecnie Gmina oczekuje na decyzję Urzędy Marszałkowskiego w sprawie udzielenia dofianasowania.

Warunkiem wykonania powyższych inwestycji jest otrzymanie dofinansowania unijnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia w/w projektów i uzyskania dofinansowania unijnego realizacja powyższych inwestycji nastąpi na przełomie 2008/2009.

Droga Powiatowa Bargłów Kościelny - Tajno Stare zarządzana jest przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i to ono jest odpowiedzialne za jej stan i bieżące utrzymanie.

Na Sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 07.04.2008 zostało zatwierdzone złożenie wniosku przez Starostwo Powiatowe na wykonanie powyższej drogi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia 25 kwietnia 2008r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski, wykonanie asfaltowania drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Tajno Stare finansowane będzie w następujący sposób:

- środki unijne – 50%

- udział Gminy Bargłów Kościelny 30% (zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VII/62/07 z dnia 28.12.2007r.)

- udział Starostwa Powiatowego w Augustowie – 20% wartości kosztów całej inwestycji.

W 2008 roku zostało uruchomione Centrum Kształcenia w miejscowości Bargłów Kościelny w ramach projektu „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” realizowanego w ramach programu SPO RZL 2004-2006, którego celem jest umożliwienie podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji, bez konieczności wyjazdów na długie i kosztowne szkolenia. Centrum wyposażono w 10 nowych stanowisko komputerowych, gdzie przygotowano 50 kursów o bardzo różnorodnej tematyce. Rekrutacja chętnych do skorzystania z kursów niebawem zostanie rozpoczęta. Wszystkich chętnych zapraszamy.   

admin | 09.04.2008 więcej | komentarz[0] |
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 grudnia 2007 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:

1) zakaz:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach,

c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,

d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;

2) nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
1 rozporz
ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
dzia
łania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr
17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

admin | 04.12.2007 więcej | komentarz[0] |
zdjecia
Jeśli posiada ktoś interesujące zdjęcia Bargłowa bardzo proszę na admin@barglow.dt.pl
admin | 01.08.2007 komentarz[0] |
UWAGA

Trwaja prace nad serwisem

Za utrudnienia w dostepie do niektorych podstron przepraszamy

admin | 13.03.2007 więcej | komentarz[0] |
admin | 16.05.2016 komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal