Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zastrzeż dokumenty
 Co zrobić w przypadku utraty dokumentów ?
1. Zastrzec je w banku -
najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich ( lista: www.DokumetyZastrzezone.pl)
2. Zgłosić się do najbliższej jednostki policji - jeżeli dokumenty zostały skradzione.
3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną -  w celu wyrobienia nowego dokumentu
Jak to działa ?
Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowej oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.
Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie ( od swoich klientów), a cześć wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej. Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.
Kiedy należy zastrzec ?
Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.
Jakie dokumenty?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.
Dlaczego należy zastrzegać ?
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem np:
  • wyłudzanie kredytów i pożyczek
  • unikanie opłat, kradzieże wyposażenia ( wynajem mieszkań i pokoi hotelowych)
  • kradzieże wynajętych samochodów lub innych rzeczy
  • zakładanie fikcyjnych firm ( przestępstwa kredytowe i podatkowe)admin | 05.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Zwrot podatku akcyzowego
Bargłów Kościelny, dnia 02.01.2017 r.

Do Mieszkańców

Informuje, iż w 2017 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) w terminach:
• od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
• od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2017 rok.

Limit zwrotu podatku w 2017 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
1 kwietnia - 30 kwietnia 2017 r.
w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
1 października - 31 października 2017 r. w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku.
Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński
pawel | 03.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Kolędy oraz staropolskie życzenia na Nowy Rok

W dniu 29 grudnia 2016 r. po obradach Rady Gminy, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP w Bargłowie Kościelnym zaprezentowała Radnym, Sołtysom, mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny kolędy oraz złożyła staropolskie życzenia na Nowy Rok. Tradycyjne stroje zostały samodzielnie wykonanie przez uczestników MDP i ich rodziców.


Rada Gminy Bargłów Kościelny
oraz Samorząd Gminy
dziękują za kultywowanie staropolskiej tradycji.

pawel | 30.12.2016 więcej | komentarz[0] |
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE W DNIU 04 STYCZNIA 2017 R.
Zaproszenie na szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku
informuje, że w dniu 04-01-2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania 5 2 „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych PROW na lata 2014-2020.

Przedmiotowe szkolenie dedykowane jest dla rolników, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz 792), do których zalicza się: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, piorun.

Miejsce szkolenia:
SALA SZKOLEŃ
Biura Powiatowego ARiMR
w Augustowie
ul. Przemysłowa 6
16-300 Augustów
04-01-2017 godz. 10.00

pawel | 27.12.2016 więcej | komentarz[0] |
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
pawel | 27.12.2016 więcej | komentarz[0] |
Informacja o nowym programie pomocowym
Uprzejmie informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r.

Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.
W świetle powyższego proszę o upowszechnienie treści ogłoszenia oraz poinformowanie producentów rolnych o możliwości skorzystania z pomocy.
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska
pawel | 23.12.2016 więcej | komentarz[0] |
Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej
Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje o uruchomieniu procesu naboru ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 25. batalionu obrony terytorialnej w Białymstoku oraz planowanym w 2017 r. naborze do batalionu obrony terytorialnej w Suwałkach.
Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy rezerwy jak również osób bez przeszkolenia wojskowego.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości powołania do tej formy służby można uzyskać bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a (tel.: 261 347 357, 261 347 358) lub na stronie internetowej WKU: www.suwalki.wku.wp.mil.pl oraz w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku (tel.: 261 39 941) i 25. batalionie obrony terytorialnej w Białymstoku (tel.: 261 398 213).

pawel | 21.12.2016 więcej | komentarz[0] |
SZKOLENIE CHEMIZACYJNEWedług ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin szkolenie uzupełniające trwa 1 dzień.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez:
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.
ZAPISY TELEFONICZNE
Liczba miejsc ograniczona !!!
Tel.: 795 095 414, 512 022 871, 81 534 00 95


pawel | 21.12.2016 więcej | komentarz[0] |
Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczychW związku ze zgłoszeniem zapotrzebowania przez jednostki OSP w ramach zadania pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" został zakupiony sprzęt dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy:
OSP Bargłów Kościelny: hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan - 6 szt., latarka strażacka do hełmu - 4 szt., rękawice specjalne - 5 szt., wąż tłoczny W-52 - 4 szt., wąż tłoczny W-75 - 2 szt. łączna kwota: 10 910,00 zł
OSP Dreństwo: ubranie specjalne - 4 szt., obuwie strażackie - 2 szt., hełm strażacki - 5szt., rękawice specjalne - 4 szt., kominiarka niepalna - 6 szt., wąż tłoczny W-52 - 2 szt., wąż tłoczny W-75 - 2 szt., łączna kwota: 15 290,00 zł
OSP Bargłówka: ubranie specjalne - 6 szt., rękawice specjalne - 6 szt., kominiarka - 6 szt.
łączna kwota: 10 260,00 zł
OSP Wólka Karwowska: rękawice specjalne - 6 szt., kominiarka niepalna - 6 szt., wąż tłoczny W-52 - 4 szt., wąż tłoczny W-75 - 2 szt., obuwie strażackie – 2 szt. łączna kwota: 4 300,00 zł.
OSP Tajno Stare: wąż tłoczny W-52 - 4 szt., wąż tłoczny W-75 - 4 szt. łączna kwota: 2080,00 zł.
Powyższy sprzęt został zakupiony w oparciu o dofinansowanie z MSWiA reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz środki Gminy Bargłów Kościelny.
Ponadto ze środków PZU S.A. została zakupiona torba medyczna wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Bargłów Kościelny należącej do KSRG.
pawel | 19.12.2016 więcej | komentarz[0] |
Życzenia Bożonarodzeniowe 2016
pawel | 16.12.2016 więcej | komentarz[0] |
Bezpłatny system informacji mieszkańców
 
pawel | 16.12.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 13.12.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 13.12.2016 więcej | komentarz[0] |

Atrakcje AQUAPARK TROPIKANA – nagroda dla najbardziej aktywnych uczniów i rodziców w konkursie makulatury „EKO – ZABAWA”. W dniu dzisiejszym 46 uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury uczestniczyło w wyjeździe do Aquaparku w Mikołajkach. W konkursie udział wzięło 113 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny. Łączna ilość zebranej makulatury to 16,66 ton.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i serdecznie dziękujemyadmin | 09.12.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 09.12.2016 komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal