www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE
Wiadomość dodana przez: admin (2012-04-24 08:26:32)

Białystok, 2012.04.23.

WI-I.7820.3.L2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r,, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i ait. lid ust- 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, informuję, iż strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy w terminie 21 dni (tj. od 25.04.2012r. do 16.05.2012r.) od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Wydziale Infrastruktury, pok. 326, oraz składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=993