Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Konkurs na najlepiej zachowany zabytek
pawel | 10.02.2016 więcej | komentarz[0] |
Weź udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016
 
admin | 05.02.2016 więcej | komentarz[0] |
Nie daj się grypie!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie zachęca do zapoznania się i skorzystania z materiałów informacyjnych o profilaktyce grypy.

- Nie daj się grypie
- Chcesz się ustrzec grypy?
- Profilaktyka grypy zalecenia
- Ulotka dla kobiet w ciąży
- Ulotka dla osób starszych

 
admin | 05.02.2016 więcej | komentarz[0] |
5 RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych”,

Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie”,

Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości”,

Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii”,

Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych”.


pawel | 19.01.2016 więcej | komentarz[0] |
ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska. Ponadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Generalnie wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji. Po pierwsze, na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
  • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie
  • lub pasz soczystych.

Drugi rodzaj inwestycji, na jaki będzie można otrzymać dofinasowanie, polega na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Ważne jest również to, że pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi. Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu.

Rolnik może otrzymać na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników.

Na taką pomoc w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano 37,5 mln euro.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie i dokumencie tożsamości (kopia), złożonych wraz z tym wnioskiem. Punkty będą przyznawane za liczbę zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt), udział kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych w całości kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt). Na dodatkowe 2 punkty będą mogli liczyć młodzi rolnicy. Minimalna liczba punktów, które kwalifikują rolnika do przyznanie pomocy, wynosi 3.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

pawel | 19.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Informacja Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Informacja Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Informuję wszystkich rolników, u których odbyło się szacowanie strat poniesionych wskutek suszy w 2015 r., iż należy zgłaszać się do tut. Urzędu, pokój nr 2 po odbiór protokołów potwierdzonych przez Wojewodę Podlaskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński
pawel | 14.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016 r.

Państwowa Komisja Wyborcza

 

Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016 r.

pawel | 14.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Zwrot podatku akcyzowego
Bargłów Kościelny, dnia 04.01.2016 r.
                                                                                                        Do Mieszkańców
Informuje, iż w 2016 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) w terminach:
• od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 rok.

Limit zwrotu podatku w 2016 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
1 kwietnia - 30 kwietnia 2016 r.
w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
1 października - 31 października 2016 r. w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński
pawel | 05.01.2016 więcej | komentarz[0] |
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
pawel | 16.12.2015 więcej | komentarz[0] |
Otwarcie drogi Pruska – Tajno - Podjeziorne
W dniu 11.12.2015r. odbyło się otwarcie drogi Pruska – Tajno - Podjeziorne.
Droga powiatowa o długości 3,92 km jest kolejnym owocem dobrej współpracy i starań Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny. Droga asfaltowa spełniająca wszelkie wymogi bezpieczeństwa została sfinansowana ze środków : Budżetu Państwa – 1 811 882,65 zł Gminy Bargłów Kościelny – 1 306 608,53 zł Powiatu Augustowskiego – 512 177,00 zł.
Życzymy bezpiecznego użytkowania nowo otwartej drogi.

pawel | 16.12.2015 więcej | komentarz[0] |
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 22.12.2015 r. w Ośrodku Zdrowia ul. Tysiąclecia 12 w Bargłowie Kościelnym
w godzinach od 09:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (87) 642-40-14
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 22.12.2015 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia) Serdecznie zapraszamy

pawel | 14.12.2015 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS O ZAŚWIADCZENIACH LEKARSKICH W FORMIE PAPIEROWEJ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNI
pawel | 10.12.2015 więcej | komentarz[0] |
Usuwanie Azbestu - Nabór wniosków
Usuwanie Azbestu - Nabór wniosków
Gmina Bargłów Kościelny zamierza w 2016 r. wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Informuję, że prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.
W związku z powyższym zgłoszenia osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu przyjmują pracownicy Urzędu Gminy Bargłów Kościelny osobiście w pok. nr 2 , kontakt pod numerem tel. 87 642 40 11 z pracownikiem P. Bućkowskim Pawłem w terminie do 21 grudnia 2015 r. do godz. 15.30.
Po zebraniu wniosków od osób zainteresowanych wymianą pokrycia dachowego gmina złoży wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania. Po otrzymaniu promesy potwierdzającej przyznanie dofinansowania, gmina wyłoni wykonawcę, który będzie wykonywał prace w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, które zostały zgłoszone we wniosku o dofinansowanie.
Warunkiem realizacji powyższego zadania jest:
- pozyskanie środków z WFOŚiGW
- posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
- nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
-podpisanie stosownej umowy zawierającej warunki usuwania wyrobów zawierających azbest na danej nieruchomości.

W związku z ograniczonymi środkami WFOŚiGW w przypadku dużej liczby zgłoszeń od mieszkańców zadanie może zostać podzielone na etapy, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Wójt Gminy
/-/
pawel | 07.12.2015 więcej | komentarz[0] |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 r.
pawel | 02.12.2015 więcej | komentarz[0] |
Przesiewowe Badania Zdrowotne Dla Mieszkańców Obszarów Wiejskich: 2015-2016
pawel | 01.12.2015 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal