Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zakończenie zadania inwestycyjnego

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195 Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985"

Zadanie o wartości ok. 803 tys. zł zostało sfinansowane przez:

- Powiat Augustowski 522 tys. zł

- Gminę Bargłów Kościelny 281 tys. zł  

 

admin | 12.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 lipca 2018.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 maja 2018.pdf

admin | 06.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Akcja Krwiodawstwa w Bargłowie Kościelnym

admin | 05.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na ekopiknik

admin | 05.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Lista szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna Tablica"

Lista szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna Tablica"

Lista szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Lp.

Nazwa szkoły

Otrzymana kwota wsparcia finansowego

Kwota wkładu własnego Gminy Bargłów Kościelny

1.

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

14.000,00 zł

3.500,00 zł

Łącznie:

14.000,00 zł

3.500,00 zł

admin | 26.06.2018 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA O POMOCY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH POSZKODOWANYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków

Kredyt na odtworzenie środków trwałych (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.

Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę;

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej niż 4,22%), przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w przypadku:

a) kredytu na wznowienie produkcji rolnej – w wysokości 0,5 oprocentowania należnego bankowi, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww. ryzyk (obecnie nie więcej niż 2,11%) (w przypadku braku ubezpieczenia o połowę zmniejszana jest dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obecnie nie więcej niż 3,165 % (ARiMR),

b) kredytu na odtworzenie środków trwałych - w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

– w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

– poz formułą de minimis,, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.

Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się obniżenie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne.

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.

Załączniki:

Komunikat

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

admin | 26.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja ws. okresów raportowania analizy zagrożenia suszą
Informacje o okresach raportowania i uprawach podlegających analizie znajduje się na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/okresy/ 
admin | 20.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja dot. wniosków o szacowaniu szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku szuszy w 2018 roku.

Informacja dotycząca wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Wnioski dostępne są w pokoju Nr 2 oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Termin składania wniosków od 18.06.2018 r. – 29.06 2018 r.

Z uwagi na brak możliwości poprawy wniosków, prosimy o rzetelne wypełnienie oświadczenia zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności za rok 2018 składanym do ARIMR.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności za rok 2018 złożonego do ARIMR

Załączniki 

Wniosek rolnika dot. oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

admin | 19.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Apel Augustowskiej Policji

Augustowscy policjanci apelują o właściwe zabezpieczenie swojego mienia oraz radzą jak uchronić się przed kradzieżą.

W ostatnim okresie czasu augustowscy policjanci odnotowali zdarzenia dotyczące kradzieży mienia. Do zdarzeń zwykle dochodzi na terenie prywatnych posesji w obszarze wiejskim. Przedmiotem kradzieży zazwyczaj jest sprzęt wykorzystywany do prac w gospodarstwie, w tym pilarki spalinowe do drewna. Policyjne ustalenia wskazują, że pomieszczenia gospodarcze, w których zaistniała kradzież, bardzo często pozostają niezabezpieczone nawet w nocy. Taki sposób postępowania znacznie ułatwia zadanie osobom, które mogą połakomić się na nasze mienie. Należy także pamiętać, że większość przestępstw dotyczących kradzieży poprzedza rozpoznanie terenu przez złodzieja, czy też włamywacza. Zatem warto dołożyć wszelkich starań, aby zgromadzony dorobek wielu lat pracy skutecznie ochronić przed kradzieżą.

ABY UCHRONIĆ SIĘ PRZED KRADZIEŻĄ:

 • pomieszczenia gospodarcze, w których przechowywane są wartościowe narzędzia zawsze pozostawiaj zabezpieczone,

 • zastanów się nad zamontowaniem okratowania okien piwnic, tarasów i drzwi balkonowych,

 • nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo można dostać się do domu;

 • zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu oraz garaży wolnostojących.

 • zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (komputer, telewizor, kamera, spawarka, silnik, wiertarka, szlifierka, inne urządzenia elektryczne itp.), oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy, stare zegarki itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania

 • dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi,

Poznaj swojego sąsiada:

 • Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, i kradzieżom. Porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować „sąsiedzką czujność”:

Poinformuj Policję gdy:

zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania, zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu, zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby w okolicy posesji REAGUJ I POWIADOM Policję dzwoniąc na numer 997 lub 112.

admin | 15.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
Informacja Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.pdf
admin | 15.06.2018 więcej | komentarz[0] |
V GMINNY BIEG PO ZDROWIE


Już po raz piąty pod patronatem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w dniu 10.06.2018 w lesie karpa odbył się Gminny "Bieg Po Zdrowie"

Więcej zdjęć z biegu <<< TUTAJ >>>

admin | 14.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja nt programu "Dobry Start"

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informuje, że jest w trakcie przygotowań związanych z obsługa programu DOBRY START ( jednorazowe świadczenie dla ucznia).

KOMU PRZYSŁUGUJE :

 • uczniom od I klasy szkoły podstawowej - do uczniów w wieku 20 lat.

 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych do 24 roku życia

KIEDY SKŁADAĆ:

 • od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną ( zachęcamy do składania wniosków przez swój bank (zakładka e-Urząd)

 • od 1 sierpnia 2018 r. – 30 listopada 2018 r. tradycyjnie w wersji papierowej

Agnieszka Kwiecińska

/-/

Kierownik GOPS

admin | 13.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego

 

 

 

Zakończyliśmy zadanie inwestycyjne pt. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny”

Wartość zadania 1 047 369,81 zł w tym kwota dofinansowania 690 059,75 zł którą pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 To już III etap inwestycji Gminy Bargłów Kościelny w Odnawialne Źródła Energii. W ramach tego zadania zostały zamontowane kolektory słoneczne na kolejnych 90 budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców.

 

admin | 11.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres I-XII 2018 rok

Informujemy, że w dziale Gospodarka Odpadami są dostępne nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok


pawel | 08.06.2018 więcej | komentarz[0] |
Konkurs EKO-ZABAWA

REGULAMIN KONKURSU

admin | 06.06.2018 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal