Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Akcja krwiodawstwa 19.08.2019 r.
admin | 26.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 3 w Bargłowie Kościelnym
admin | 26.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Bargłów Kościelny dn. 24.07.2020r.

 Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 26 lipca 2019 do dnia 16 sierpnia 2019 r. włącznie.Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

   Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Radosław Wawiórko

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


admin | 24.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na Pikink Rodzinny do Białegostoku

admin | 18.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Informacja o spływie kajakowym
admin | 18.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa toru przeszkód MDP CTIF
admin | 17.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na Festyn Rodzinny
admin | 16.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Zapytanie ofertowe - dostawa toru przeszkód
Zapytanie ofertowe pn. "dostawa toru przeszkód MDP CTIF"
admin | 11.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 3 w Bargłowie Kościelnym

admin | 09.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Apel Prezes Krus do rolników
Apel Prezes KRUS.pdf
admin | 09.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
INFORMACJA NT. „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.
Dotacje udzielane będzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika.

Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.
Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki to:
Wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%
Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady to:
G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Wnioski będzie można składać we właściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno – Rolniczych, gdzie każdy uprawniony uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu.

Wnioski niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Białymstoku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

admin | 05.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

admin | 04.07.2019 więcej | komentarz[0] |
Informacja ws. wyborów do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

Informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej na dzień 28 lipca 2019 r. w godz. 800-1800. Na terenie gminy BARGŁÓW KOŚCIELNY utworzono jeden okręg wyborczy (dwumandatowy) Nr 3  obejmujący obszar całej  Gminy.
Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w budynku URZĘDU GMINY w BARGŁOWIE KOŚCIELNYM.
W okręgu wyborczym ustalono, że siedziba lokalu wyborczego mieści się w budynku URZĘDU GMINY w BARGŁOWIE KOŚCIELNYM sala Nr 1(SALA KONFERENCYJNA)
Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania, tj. płatników podatku rolnego i osoby prawne do wzięcia udziału w wyborach.

 

admin | 01.07.2019 więcej | komentarz[0] |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informuje , że od dnia 01.07.2019 roku można składać w formie elektronicznej wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) oraz dobry start (300+). Uproszczona procedura uzupełnienia wniosków pozwoli na szybsze rozpatrzenie oraz realizację należnych wypłat.
admin | 01.07.2019 więcej | komentarz[0] |
VI edycja konkursu zbiórki makulatury
admin | 28.06.2019 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal