Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie

 

  Bargłów Kościelny, 2009-03-19 

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

 

 

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn.: „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny – melioracje użytków rolnych.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- melioracje szczegółowe gruntów ornych 40 ha

- melioracje szczegółowe użytków zielonych – 12 ha

 W tym przewiduje się również:

- odwodnienie rowami –  5 ha

- drenowanie  47 ha

Wnioskowana inwestycja ogółem obejmie obszar 52 ha.

Projekt melioracji szczegółowych użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny obejmie użytki wsi Bułkowizna i Draństwo w zlewni rzeki Zgniłka.

 Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie
z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

 Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

 W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie   Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr …. zapoznać się z materiałami  w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w  

 Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki

  1. Sołtys Wsi Bułkowizna
  2. Sołtys Wsi Dreństwo
  3. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  4. a/a

 

 

      Bargłów Kościelny, 2009-03-19 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny – melioracje użytków rolnych.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- melioracje szczegółowe gruntów ornych 40 ha

- melioracje szczegółowe użytków zielonych – 12 ha

 W tym przewiduje się również:

- odwodnienie rowami –  5 ha

- drenowanie  47 ha

Wnioskowana inwestycja ogółem obejmie obszar 52 ha.

Projekt melioracji szczegółowych użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny obejmie użytki wsi Bułkowizna i Draństwo w zlewni rzeki Zgniłka.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Starosty Augustowskiego  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach.

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 pok. 209.

Informację umieszcza się:

-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr

- w Internecie pod adresem: www.barglow.dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal