www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: admin (2009-04-06 11:53:07)

 

  Bargłów Kościelny, 2009-03-19 

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

 

 

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn.: „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny – melioracje użytków rolnych.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- melioracje szczegółowe gruntów ornych 40 ha

- melioracje szczegółowe użytków zielonych – 12 ha

 W tym przewiduje się również:

- odwodnienie rowami –  5 ha

- drenowanie  47 ha

Wnioskowana inwestycja ogółem obejmie obszar 52 ha.

Projekt melioracji szczegółowych użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny obejmie użytki wsi Bułkowizna i Draństwo w zlewni rzeki Zgniłka.

 Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie
z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

 Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

 W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie   Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr …. zapoznać się z materiałami  w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w  

 Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki

  1. Sołtys Wsi Bułkowizna
  2. Sołtys Wsi Dreństwo
  3. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  4. a/a

 

 

      Bargłów Kościelny, 2009-03-19 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny – melioracje użytków rolnych.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- melioracje szczegółowe gruntów ornych 40 ha

- melioracje szczegółowe użytków zielonych – 12 ha

 W tym przewiduje się również:

- odwodnienie rowami –  5 ha

- drenowanie  47 ha

Wnioskowana inwestycja ogółem obejmie obszar 52 ha.

Projekt melioracji szczegółowych użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny obejmie użytki wsi Bułkowizna i Draństwo w zlewni rzeki Zgniłka.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Starosty Augustowskiego  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach.

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 pok. 209.

Informację umieszcza się:

-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr

- w Internecie pod adresem: www.barglow.dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia  
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=97