Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Augustów, dnia 25.03.2019 r.

 

AB-II.6740.1.19.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

 

że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 05.03.2019r., sprostowany dnia 20.03.2019r. oraz dnia 25.03.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko w zakresie: wykonania utwardzonej nawierzchni bitumicznej szerokość jezdni 4,50 – 5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejącego przepustu drogowego i budowy nowych przepustów drogowych pod jezdnią główną i zjazdami, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 645, 703 obręb Tajenko i 29, 31, 28, 30 obręb Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb Tajenko:

584/1 (z podziału dz. 584 na dz. nr 584/1 i 584/2),

550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),

551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),

549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),

587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1 i 587/2),

588/2 (z podziału dz. 588/1 na dz. nr 588/2 i 588/3),

589/8 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

589/9 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

590/2 (z podziału dz. 590/1 na dz. nr 590/2 i 590/3),

591/2 (z podziału dz. 591/1 na dz. nr 591/2 i 591/3),

593/3 (z podziału dz. 593/1 na dz. nr 593/3 i 593/4),

592/2 (z podziału dz. 592/1 na dz. nr 592/2 i 592/3),

559/3 (z podziału dz. 559/2 na dz. nr 559/3 i 559/4),

560/2 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

560/3 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),

557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),

554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),

553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2),

552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),

583/2 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

583/3 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

585/1 (z podziału dz. 585 na dz. nr 585/1 i 585/2),

716/1 (z podziału dz. 716 na dz. nr 716/1 i 716/2),

Obręb Nowiny Stare:

19/1 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

19/2 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),

20/1 (z podziału dz. 20 na dz. nr 20/1 i 20/2),

10/5 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/5 i 10/6),

11/5 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

11/6 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

13/3 (z podziału dz. 13/1 na dz. nr 13/3 i 13/4),

14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, i 14/2),

15/1 (z podziału dz. 15 na dz. nr 15/1 i 15/2),

12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2),

13/5 (z podziału dz. 13/2 na dz. nr 13/5 i 13/6),

11/8 (z podziału dz. 11/4 na dz. nr 11/8 i 11/9),

21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2),

24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

24/2 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),

26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),

23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),

 

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach nr ewid. 646, 647/3 obręb Tajenko gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 27.03.2019r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 27.03.2019r. do 10.04.2019r.

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 17.04.2019r.

 STAROSTA  AUGUSTOWSKI

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal