www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Artykuł dodany przez: pawel (2019-03-27 12:31:03)

Augustów, dnia 25.03.2019 r.

 

AB-II.6740.1.19.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

 

że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 05.03.2019r., sprostowany dnia 20.03.2019r. oraz dnia 25.03.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko w zakresie: wykonania utwardzonej nawierzchni bitumicznej szerokość jezdni 4,50 – 5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejącego przepustu drogowego i budowy nowych przepustów drogowych pod jezdnią główną i zjazdami, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 645, 703 obręb Tajenko i 29, 31, 28, 30 obręb Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb Tajenko:

584/1 (z podziału dz. 584 na dz. nr 584/1 i 584/2),

550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),

551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),

549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),

587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1 i 587/2),

588/2 (z podziału dz. 588/1 na dz. nr 588/2 i 588/3),

589/8 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

589/9 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

590/2 (z podziału dz. 590/1 na dz. nr 590/2 i 590/3),

591/2 (z podziału dz. 591/1 na dz. nr 591/2 i 591/3),

593/3 (z podziału dz. 593/1 na dz. nr 593/3 i 593/4),

592/2 (z podziału dz. 592/1 na dz. nr 592/2 i 592/3),

559/3 (z podziału dz. 559/2 na dz. nr 559/3 i 559/4),

560/2 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

560/3 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),

557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),

554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),

553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2),

552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),

583/2 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

583/3 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

585/1 (z podziału dz. 585 na dz. nr 585/1 i 585/2),

716/1 (z podziału dz. 716 na dz. nr 716/1 i 716/2),

Obręb Nowiny Stare:

19/1 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

19/2 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),

20/1 (z podziału dz. 20 na dz. nr 20/1 i 20/2),

10/5 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/5 i 10/6),

11/5 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

11/6 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

13/3 (z podziału dz. 13/1 na dz. nr 13/3 i 13/4),

14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, i 14/2),

15/1 (z podziału dz. 15 na dz. nr 15/1 i 15/2),

12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2),

13/5 (z podziału dz. 13/2 na dz. nr 13/5 i 13/6),

11/8 (z podziału dz. 11/4 na dz. nr 11/8 i 11/9),

21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2),

24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

24/2 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),

26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),

23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),

 

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach nr ewid. 646, 647/3 obręb Tajenko gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 27.03.2019r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 27.03.2019r. do 10.04.2019r.

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 17.04.2019r.

 STAROSTA  AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=924