Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Białystok, 11-09-2017 r.

WSTI.4260.16.2017.AN

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Bargłów Kościelny, w dniu 07 września 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy.

Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. l ww. ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890) jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w niniejszej sprawie – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Informuję, iż pismem z dnia 11 września 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wyrażenie opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym wyłącznie w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakładce „obwieszczenia i zawiadomienia”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin sprawy wskazuje się do dnia 06 listopada 2017r. Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziale Spraw Terenowych w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki pokój 133, tel. (87) 565 52 00, w godz. od 800 – 1500. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Treść obwieszczenia

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal