www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Artykuł dodany przez: pawel (2017-09-11 15:26:33)

Białystok, 11-09-2017 r.

WSTI.4260.16.2017.AN

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Bargłów Kościelny, w dniu 07 września 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy.

Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. l ww. ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890) jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w niniejszej sprawie – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Informuję, iż pismem z dnia 11 września 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wyrażenie opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym wyłącznie w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakładce „obwieszczenia i zawiadomienia”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin sprawy wskazuje się do dnia 06 listopada 2017r. Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziale Spraw Terenowych w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki pokój 133, tel. (87) 565 52 00, w godz. od 800 – 1500. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Treść obwieszczenia

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=794