Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, dnia 03 listopada 2015 r.

O.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Pogorzałka
w km: 5+800 – 6+300 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu”
położonego w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 03 listopada 2015 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Pogorzałka w km: 5+800 – 6+300 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu” położonego w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim, zostało wydane postanowienie O.6220.6.2015 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z końcowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję o możliwości:

  • zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem WSTI.4240.80.2015.AN z dnia 23 października 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  • wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2, tel. (87) 6424 091 (za wyjątkiem dni wolnych ustawowo).

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal