www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: pawel (2015-11-03 14:54:36)

Bargłów Kościelny, dnia 03 listopada 2015 r.

O.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Pogorzałka
w km: 5+800 – 6+300 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu”
położonego w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 03 listopada 2015 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Pogorzałka w km: 5+800 – 6+300 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu” położonego w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim, zostało wydane postanowienie O.6220.6.2015 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z końcowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję o możliwości:

  • zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem WSTI.4240.80.2015.AN z dnia 23 października 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  • wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2, tel. (87) 6424 091 (za wyjątkiem dni wolnych ustawowo).

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=634