Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> GOSPODARKA ODPADAMI > UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr ……
Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz.1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub w ust 2. 

§ 2. 1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 12,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) o pojemności 60 l w wysokości 10,00 zł.

b) o pojemności 120 l w wysokości 20,00 zł.

c) o pojemności 240 l w wysokości 40,00 zł.

d) o pojemności 360 l w wysokości 45,00 zł.

e) o pojemności 1100 l w wysokości 50,00 zł.

f) o pojemności 7000 l w wysokości 350,00 zł.

 

 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) o pojemności 60 l w wysokości 15,00 zł.

b) o pojemności 120 l w wysokości 30,00 zł.

c) o pojemności 240 l w wysokości 50,00 zł.

d) o pojemności 360 l w wysokości 55,00 zł.

e) o pojemności 1100 l w wysokości 60,00 zł.

f) o pojemności 7000 l w wysokości 500,00 zł.

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby poróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1. 

§ 4.  1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane:

a) w sposób selektywny - w wysokości 150,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

b) w sposób nieselektywny - w wysokości 250,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 5. W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §3 niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Bargłów Kościelny

  Jan Romanowski

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal