www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Artykuł dodany przez: admin (2015-08-05 14:39:23)

Uchwała Nr ……
Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz.1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub w ust 2. 

§ 2. 1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 12,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) o pojemności 60 l w wysokości 10,00 zł.

b) o pojemności 120 l w wysokości 20,00 zł.

c) o pojemności 240 l w wysokości 40,00 zł.

d) o pojemności 360 l w wysokości 45,00 zł.

e) o pojemności 1100 l w wysokości 50,00 zł.

f) o pojemności 7000 l w wysokości 350,00 zł.

 

 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) o pojemności 60 l w wysokości 15,00 zł.

b) o pojemności 120 l w wysokości 30,00 zł.

c) o pojemności 240 l w wysokości 50,00 zł.

d) o pojemności 360 l w wysokości 55,00 zł.

e) o pojemności 1100 l w wysokości 60,00 zł.

f) o pojemności 7000 l w wysokości 500,00 zł.

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby poróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1. 

§ 4.  1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane:

a) w sposób selektywny - w wysokości 150,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

b) w sposób nieselektywny - w wysokości 250,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 5. W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §3 niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Bargłów Kościelny

  Jan Romanowski

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=608