Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PWOW >
______

Zarządzenie nr 76/08

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 10 marca 2008 r.

 

 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 . Nr 48 poz 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)- zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Do opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołuję Zespół w składzie:

1) Alicja Haraburda

Kierownik GOPS Bargłów Kościelny

- przewodniczący zespołu

2) Agnieszka Kwiecińska

Insp. ds Oświaty

UG Bargłów Kościelny

- z-ca przewodniczącego zespołu

 

3) Marian Renkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

- członek zespołu

4) Wiesława Szymborska

Z-ca Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

- członek zespołu

5) Małgorzata Sadowska

Pracowni socjalny GOPS Bargłów Kościelny

Członek zespołu

6) Agnieszka Dąbrowska

Pracownik socjalny GOPS Bargłów Kościelny

- członek zespołu

7) Agnieszka Ejzel

Pedagog szkolny

- członek zespołu

§ 2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 3. Projekt aktualizacji Zespół przekaże Wójtowi Gminy w terminie umożliwiającym przedłożenie go przed najbiższą sesją do zaopiniowania przez Komisję.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal