www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
______
Artykuł dodany przez: admin (2008-06-11 09:28:29)

Zarządzenie nr 76/08

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 10 marca 2008 r.

 

 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 . Nr 48 poz 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)- zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Do opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołuję Zespół w składzie:

1) Alicja Haraburda

Kierownik GOPS Bargłów Kościelny

- przewodniczący zespołu

2) Agnieszka Kwiecińska

Insp. ds Oświaty

UG Bargłów Kościelny

- z-ca przewodniczącego zespołu

 

3) Marian Renkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

- członek zespołu

4) Wiesława Szymborska

Z-ca Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

- członek zespołu

5) Małgorzata Sadowska

Pracowni socjalny GOPS Bargłów Kościelny

Członek zespołu

6) Agnieszka Dąbrowska

Pracownik socjalny GOPS Bargłów Kościelny

- członek zespołu

7) Agnieszka Ejzel

Pedagog szkolny

- członek zespołu

§ 2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 3. Projekt aktualizacji Zespół przekaże Wójtowi Gminy w terminie umożliwiającym przedłożenie go przed najbiższą sesją do zaopiniowania przez Komisję.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=58