Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Tajno Stare oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 112 o pow. 0,49 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1.

- Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 112 o powierzchni 0,49 ha, która położona jest we wsi Tajno Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1. Link z lokalizacją działki.

- Nieruchomość w kształcie trapezu prostokątnego, położona przy drodze gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako K – Użytki kopalne.

- Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

- Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy).

- Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.

- Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna).

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2015 r.

na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.

- Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej
w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91.

 Wójt Gminy

Bargłów Kościelny


 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 05 marca 2015 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

· działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 53 o powierzchni 0,0800 ha, która położona jest we wsi Barszcze, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015090/1. Link z lokalizacją działki.

· działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 90/2 o powierzchni 0,8102 ha, która położona jest we wsi Bargłówka, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1. Link z lokalizacją działki.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 642 40 91.


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal