www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: admin (2015-03-05 11:12:11)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Tajno Stare oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 112 o pow. 0,49 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1.

- Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 112 o powierzchni 0,49 ha, która położona jest we wsi Tajno Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1. Link z lokalizacją działki.

- Nieruchomość w kształcie trapezu prostokątnego, położona przy drodze gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako K – Użytki kopalne.

- Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

- Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy).

- Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.

- Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna).

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2015 r.

na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.

- Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej
w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91.

 Wójt Gminy

Bargłów Kościelny


 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 05 marca 2015 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

· działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 53 o powierzchni 0,0800 ha, która położona jest we wsi Barszcze, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015090/1. Link z lokalizacją działki.

· działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 90/2 o powierzchni 0,8102 ha, która położona jest we wsi Bargłówka, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1. Link z lokalizacją działki.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 642 40 91.

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=559