Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> GOPS > ,,Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny.”

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bargłowie Kościelnym  Bargłów Kościelny dnia 21.07.2014 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  GOPS.271.1.2014   

  (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: ,,Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny.”

…………………………………………………………………………………………………

  (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 4 Wykonawcy NEPTUN Beata Szałach, ul. Solna 5 lok.15, 20-021 Lublin jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

 

1. P.H.U. "WIMAR" Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłów Kościelny ( 89,85 pkt).

2. PPHU AGAZA, Agata Zejer, Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz  (99,16 pkt).

3. PHU ”POLMOP” Serwis ,Piotr Świeczkowski, ul. Obr. Westerplatte 24, 16-300 Augustów (98,33 pkt).

4. NEPTUN Beata Szałach ul. Solna 5 lok. 15, 20-021 Lublin (100 pkt). 

 

 

5. Rewolucja – usługi cateringowe Elżbieta Gawryło, 18-100 Łapy, ul. Piaskowa 4 (82,71 pkt).

 

 W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.  

 

 

 

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

  

 

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal