www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ,,Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny.”
Artykuł dodany przez: admin (2014-07-21 12:53:51)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bargłowie Kościelnym  Bargłów Kościelny dnia 21.07.2014 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  GOPS.271.1.2014   

  (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: ,,Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny.”

…………………………………………………………………………………………………

  (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 4 Wykonawcy NEPTUN Beata Szałach, ul. Solna 5 lok.15, 20-021 Lublin jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

 

1. P.H.U. "WIMAR" Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłów Kościelny ( 89,85 pkt).

2. PPHU AGAZA, Agata Zejer, Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz  (99,16 pkt).

3. PHU ”POLMOP” Serwis ,Piotr Świeczkowski, ul. Obr. Westerplatte 24, 16-300 Augustów (98,33 pkt).

4. NEPTUN Beata Szałach ul. Solna 5 lok. 15, 20-021 Lublin (100 pkt). 

 

 

5. Rewolucja – usługi cateringowe Elżbieta Gawryło, 18-100 Łapy, ul. Piaskowa 4 (82,71 pkt).

 

 W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.  

 

 

 

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

  

 

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=484