Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bargłów Koś

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2013

 

 W 2013r. Komisja pracowała realizując zadania ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym przez Radę Gminy Bargłów Kościelny.

I. Realizacja planu finansowego:

Dochody: plan – 75.905,00 zł; wykonanie – 78.127,44 zł, tj. 102,93%

Wydatki: plan – 92,781,00 zł; wykonanie – 75,613 ,13 zł, tj. 81,50%

II. Wydatki poniesione na realizację poszczególnych zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, za rok 2013, przedstawiają się następująco:

1. Członkowie Komisji aktualizowali posiadaną wiedzę poprzez samokształcenie jak również udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota wydatkowana – 175,08 zł.

2. Finansowano wyjazdy osób uzależnionych na terapię – 632 zł.

3. Finansowano badania specjalistyczne prowadzone przez biegłych sądowych w związku z kierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie w kwocie 2.128,82 zł.

4. Zakupiono materiały informacyjno – edukacyjne dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji i organizacji współpracujących z punktem na kwotę 366,99 zł. Były to : publikacja „Niebieska Karta w szkole” oraz pakiet filmów edukacyjnych „Lekcje przestrogi 3”.

5. Zorganizowano i sfinansowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie terapeutyczno – profilaktyczne do Białego Dunajca – koszt 7.290 zł.

6. Dofinansowano 8 wycieczek szkolnych z programem profilaktycznym w ogólnej kwocie 2.724 zł.

7. Prowadzone były zajęcia sportowe dla młodzieży uzdolnionej i zagrożonej demoralizacją i patologią. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym. Wydatkowana kwota – 3.520 zł.

8. Gmina uczestniczyła w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” i „Odpowiedzialny Kierowca”. Poniesiony koszt to 3.275 zł.

9. W Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym odbyło się szkolenie dla rodziców dotyczące przyczyn, symptomów i skutków zażywania środków odurzających oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży eksperymentującej z tymi substancjami. Koszt – 700 zł.

10. W związku z organizacją Gminnego Dnia Profilaktyki poniesiono koszty w kwocie 385 zł.

11. Doposażono świetlicę szkolną w pomoce dydaktyczne i gry na kwotę 699,39 zł.

12. W szkołach na terenie Gminy zorganizowano uczniom spektakle, przedstawienia i warsztaty o tematyce profilaktycznej – koszt 1.810 zł.

13. W szkołach odbyły się konkursy dotyczące profilaktyki uzależnień oraz zajęcia rozrywkowe i sportowe o charakterze profilaktycznym. Koszt nagród – 1.057,24 zł.

14. Na sali gimnastycznej i siłowni Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym prowadzone były zajęcia sportowe – koszt 6.400 zł.

15. Sfinansowano doposażenie szkół w sprzęt sportowy w celu polepszenia warunków do zdrowego spędzania czasu wolnego przez młodzież i dorosłych. Na ten cel wydano 6.905,67 zł.

16. Prowadzone były zajęcia komputerowe w Centrum Kształcenia na Odległość – koszt 22.406,20 zł.

Zakup tonera, papieru i środków czystości – 1.010,74 zł.

17. Wynagrodzenie terapeuty, koszty utrzymania i prowadzenia punktu konsultacyjnego to kwota 6.875 zł.

18. Koszt pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach to kwota 3.102 zł.

19. Na wynagrodzenie członków Komisji wydatkowano kwotę 4.000 zł.

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal