www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bargłów Koś
Artykuł dodany przez: admin (2014-06-06 13:18:38)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2013

 

 W 2013r. Komisja pracowała realizując zadania ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym przez Radę Gminy Bargłów Kościelny.

I. Realizacja planu finansowego:

Dochody: plan – 75.905,00 zł; wykonanie – 78.127,44 zł, tj. 102,93%

Wydatki: plan – 92,781,00 zł; wykonanie – 75,613 ,13 zł, tj. 81,50%

II. Wydatki poniesione na realizację poszczególnych zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, za rok 2013, przedstawiają się następująco:

1. Członkowie Komisji aktualizowali posiadaną wiedzę poprzez samokształcenie jak również udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota wydatkowana – 175,08 zł.

2. Finansowano wyjazdy osób uzależnionych na terapię – 632 zł.

3. Finansowano badania specjalistyczne prowadzone przez biegłych sądowych w związku z kierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie w kwocie 2.128,82 zł.

4. Zakupiono materiały informacyjno – edukacyjne dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji i organizacji współpracujących z punktem na kwotę 366,99 zł. Były to : publikacja „Niebieska Karta w szkole” oraz pakiet filmów edukacyjnych „Lekcje przestrogi 3”.

5. Zorganizowano i sfinansowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie terapeutyczno – profilaktyczne do Białego Dunajca – koszt 7.290 zł.

6. Dofinansowano 8 wycieczek szkolnych z programem profilaktycznym w ogólnej kwocie 2.724 zł.

7. Prowadzone były zajęcia sportowe dla młodzieży uzdolnionej i zagrożonej demoralizacją i patologią. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym. Wydatkowana kwota – 3.520 zł.

8. Gmina uczestniczyła w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” i „Odpowiedzialny Kierowca”. Poniesiony koszt to 3.275 zł.

9. W Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym odbyło się szkolenie dla rodziców dotyczące przyczyn, symptomów i skutków zażywania środków odurzających oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży eksperymentującej z tymi substancjami. Koszt – 700 zł.

10. W związku z organizacją Gminnego Dnia Profilaktyki poniesiono koszty w kwocie 385 zł.

11. Doposażono świetlicę szkolną w pomoce dydaktyczne i gry na kwotę 699,39 zł.

12. W szkołach na terenie Gminy zorganizowano uczniom spektakle, przedstawienia i warsztaty o tematyce profilaktycznej – koszt 1.810 zł.

13. W szkołach odbyły się konkursy dotyczące profilaktyki uzależnień oraz zajęcia rozrywkowe i sportowe o charakterze profilaktycznym. Koszt nagród – 1.057,24 zł.

14. Na sali gimnastycznej i siłowni Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym prowadzone były zajęcia sportowe – koszt 6.400 zł.

15. Sfinansowano doposażenie szkół w sprzęt sportowy w celu polepszenia warunków do zdrowego spędzania czasu wolnego przez młodzież i dorosłych. Na ten cel wydano 6.905,67 zł.

16. Prowadzone były zajęcia komputerowe w Centrum Kształcenia na Odległość – koszt 22.406,20 zł.

Zakup tonera, papieru i środków czystości – 1.010,74 zł.

17. Wynagrodzenie terapeuty, koszty utrzymania i prowadzenia punktu konsultacyjnego to kwota 6.875 zł.

18. Koszt pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach to kwota 3.102 zł.

19. Na wynagrodzenie członków Komisji wydatkowano kwotę 4.000 zł.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=479