Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRPODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ.

Bargłów Kościelny, dnia 03.08.2012 r. WB.6220.4.2012

POSTANOWIENIE

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ.

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusz Żukowskiego zam. 16-300 Augustów ul. Mazurska 3 w sprawie realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: „ Budowa elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 2,1 MW na działce nr 20 w miejscowości Tobyłka , Gmina Bargłów Kościelny ”.

UMARZAM

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia

uzasadnienie

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji technicznej inwestycji oraz zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Pismo nr WSTI.4240.75.2012.AN z dnia 17 lipca 2012 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie pismo nr NZ-4600/24/12 z dnia 25 lipca 2012 r stwierdzam, że w żadnym punkcie nie przekracza ona parametrów określonych w cytowanym na wstępie Rozporządzeniu, które określa parametry przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz zobowiązuje inwestora do uzyskania decyzji o środowiskowych, uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja, polegająca na: „ Budowa elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 2,1 MW na działce nr 20 w miejscowości Tobyłka , Gmina Bargłów Kościelny ”.

Ponadto, jak wynika z załączonej do wniosku mapy przedmiotowa inwestycja w całości zlokalizowana jest poza obszarami chronionego krajobrazu Natura 2000. Najbliższy obszar chroniony położony jest w odległości ok. 10,0 km od terenu planowanej inwestycji.

 W trakcie analizy przedmiotowego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności.

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w znaczący sposób na takie aspekty środowiska jak ludność, fauna, flora, gleba, woda, powietrze, czynniki klimatyczne, aktywa mineralne włącznie z dziedzictwem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz na wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami (załącznik III, pkt 3 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG). Możliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, korzystania z zasobów naturalnych, emisji zanieczyszczeń, tworzenia uciążliwości i eliminacji odpadów (załącznik III, pkt 4 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG) dotyczyć będzie przede wszystkim fazy budowy, a stopień oddziaływania można określić jako znikomy. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji. Tym samym planowane przedsięwzięcie nie wykaże istotnego negatywnego wpływu na w/w obszary. Postępowanie przeprowadzono informując poprzez zamieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.barglow.hg.pl o prowadzonym postępowaniu. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w związku z przedstawionymi powyżej informacjami przedmiotowa sprawa pozostała bezprzedmiotowa więc należało orzec jak w sentencji decyzji.

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca,

2. Strony postępowania,

3. a/a.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal