www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRPODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ.
Artykuł dodany przez: admin (2012-08-28 13:23:03)

Bargłów Kościelny, dnia 03.08.2012 r. WB.6220.4.2012

POSTANOWIENIE

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ.

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusz Żukowskiego zam. 16-300 Augustów ul. Mazurska 3 w sprawie realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: „ Budowa elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 2,1 MW na działce nr 20 w miejscowości Tobyłka , Gmina Bargłów Kościelny ”.

UMARZAM

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia

uzasadnienie

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji technicznej inwestycji oraz zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Pismo nr WSTI.4240.75.2012.AN z dnia 17 lipca 2012 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie pismo nr NZ-4600/24/12 z dnia 25 lipca 2012 r stwierdzam, że w żadnym punkcie nie przekracza ona parametrów określonych w cytowanym na wstępie Rozporządzeniu, które określa parametry przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz zobowiązuje inwestora do uzyskania decyzji o środowiskowych, uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja, polegająca na: „ Budowa elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 2,1 MW na działce nr 20 w miejscowości Tobyłka , Gmina Bargłów Kościelny ”.

Ponadto, jak wynika z załączonej do wniosku mapy przedmiotowa inwestycja w całości zlokalizowana jest poza obszarami chronionego krajobrazu Natura 2000. Najbliższy obszar chroniony położony jest w odległości ok. 10,0 km od terenu planowanej inwestycji.

 W trakcie analizy przedmiotowego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności.

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w znaczący sposób na takie aspekty środowiska jak ludność, fauna, flora, gleba, woda, powietrze, czynniki klimatyczne, aktywa mineralne włącznie z dziedzictwem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz na wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami (załącznik III, pkt 3 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG). Możliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, korzystania z zasobów naturalnych, emisji zanieczyszczeń, tworzenia uciążliwości i eliminacji odpadów (załącznik III, pkt 4 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG) dotyczyć będzie przede wszystkim fazy budowy, a stopień oddziaływania można określić jako znikomy. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji. Tym samym planowane przedsięwzięcie nie wykaże istotnego negatywnego wpływu na w/w obszary. Postępowanie przeprowadzono informując poprzez zamieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.barglow.hg.pl o prowadzonym postępowaniu. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w związku z przedstawionymi powyżej informacjami przedmiotowa sprawa pozostała bezprzedmiotowa więc należało orzec jak w sentencji decyzji.

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca,

2. Strony postępowania,

3. a/a.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=314