Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 143682-2012 z dnia 2012-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Remontu świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. W ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Bargłówce: - wymiana...
Termin składania ofert: 2012-05-23

Bargłów Kościelny: Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka
Numer ogłoszenia: 233712 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143682 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Remontu świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. W ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Bargłówce: - wymiana podłóg drewnianych z desek na legarach na posadzki antypoślizgowe z płytek glazurowanych gres na podkładzie betonowym, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej z płyt styropianowych oraz szlichcie cementowej wzmocnionej siatką stalową, - usunięcie lamperii drewnianych z okładzin z płyt laminowanych, wykonanie lamperii nie palnych typu gramaplast, - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt styropianowych dekoracyjnych, - wymiana instalacji elektrycznej, - docieplenie budynku w technologii lekko mokrej płytami styropianowymi 2. W ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce: - wymiana podłóg drewnianych z desek na legarach na posadzki antypoślizgowe z płytek glazurowych gres na podkładzie betonowym, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej z płyt styropianowych oraz szlichcie cementowej wzmocnionej siatką stalową w pomieszczeniu świetlicy, - wyrównanie posadzek cementowych warstwą wyrównawczą i ułożenie okładzin z płytek typu gres w pozostałych pomieszczeniach, - wykonanie lamperii nie palnych typu gramaplast, - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w pomieszczeniach świetlicy, - wymiana instalacji elektrycznej, - pokrycie połaci dachowej, - remont tarasu świetlicowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja wykonania i odbioru robót, projekty inwentaryzacyjne i przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P. T. Projekt Przemysław Turowski, ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231907,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 189159,98

  • Oferta z najniższą ceną: 189159,98 / Oferta z najwyższą ceną: 320896,55

  • Waluta: PLN.
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal