www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka
Artykuł dodany przez: admin (2012-07-04 09:27:58)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 143682-2012 z dnia 2012-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Remontu świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. W ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Bargłówce: - wymiana...
Termin składania ofert: 2012-05-23

Bargłów Kościelny: Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka
Numer ogłoszenia: 233712 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143682 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Remontu świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. W ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Bargłówce: - wymiana podłóg drewnianych z desek na legarach na posadzki antypoślizgowe z płytek glazurowanych gres na podkładzie betonowym, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej z płyt styropianowych oraz szlichcie cementowej wzmocnionej siatką stalową, - usunięcie lamperii drewnianych z okładzin z płyt laminowanych, wykonanie lamperii nie palnych typu gramaplast, - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt styropianowych dekoracyjnych, - wymiana instalacji elektrycznej, - docieplenie budynku w technologii lekko mokrej płytami styropianowymi 2. W ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce: - wymiana podłóg drewnianych z desek na legarach na posadzki antypoślizgowe z płytek glazurowych gres na podkładzie betonowym, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej z płyt styropianowych oraz szlichcie cementowej wzmocnionej siatką stalową w pomieszczeniu świetlicy, - wyrównanie posadzek cementowych warstwą wyrównawczą i ułożenie okładzin z płytek typu gres w pozostałych pomieszczeniach, - wykonanie lamperii nie palnych typu gramaplast, - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w pomieszczeniach świetlicy, - wymiana instalacji elektrycznej, - pokrycie połaci dachowej, - remont tarasu świetlicowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja wykonania i odbioru robót, projekty inwentaryzacyjne i przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P. T. Projekt Przemysław Turowski, ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231907,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 189159,98

  • Oferta z najniższą ceną: 189159,98 / Oferta z najwyższą ceną: 320896,55

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=308