Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
Zawiadomienie o złożeniu protestu do "Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny."

 Bargłów Kościelny, dnia 19.11.2007 r

 

 

WB.2222-6/07

 

 

otrzymują

 według rozdzielnika

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: “Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny”

 

Na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, iż w dniu 19 listopada 2007 r. firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ELTAST” Sp.z.o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom złożyła protest. Jest to protest wobec czynności podjętych w toku postępowania polegających na :

1. Odrzuceniu oferty protestującego Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ELTAST” Sp.z.o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom.

2. Nie odrzuceniu oferty Konsorcjum “ MEGA – WAT “ s.j. - “MATBUD”s.j. Lider “MEGA – WAT “ s.j. J. Górniak , R. Wróblewski 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8 a.

 

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – jej treść nie odpowiada treści siwz.

 

Protestujący w swym proteście informuje:

 

na podstawie Art. 179 ust 1 oraz Art. 180 ust 1 ustawy Pzp (ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U, z dnia 9 lutego 2004 r. Nr, 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „Pzp", składamy niniejszy protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego na „Realizację modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny" naruszających nasz interes prawny w uzyskaniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 cytowanej wyżej ustawy.

W dniu 12,11.2007 r. pismem przesłanym faksem z Urzędu Gminy Bargłów Kościelny zostaliśmy zawiadomieni o wyborze oferty złożonej, przez wykonawcę stanowiącego konsorcjum firm „MEGA-WAT"-"MATBUD" zwanego dalej „Konsorcjum", oraz o odrzuceniu oferty Protestującego na podstawie art 92 ust. 1 Pzp. Termin na wniesienie skutecznego protestu mija wiec w dniu 19.11.2007 r. Po szczegółowej analizie dokonanej czynności Zamawiającego oraz po zapoznaniu się z treścią oferty Konsorcjum, zmuszeni jesteśmy do skorzystania z przewidzianych w Pzp środków ochrony prawnej w postaci protestu.

Zdaniem Protestującego Zamawiający swoim postępowaniem naruszył następujące przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty Protestującego,

2. naruszenie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp poprzez nie odrzucenie oferty Konsorcjum.

 

I. Uzasadnienie.

Odnośnie zarzutu 1:

Rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - w sposób jednoznaczny określa

czynności, jakie ma wykonać wykonawca modernizacji systemu oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Bargłów Kościelny. I tak, w ramach realizacji kompleksowego

zadania wykonawca musi;

„zrealizować modernizację systemu oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci

oświetleniowej w oparciu o dołączony do SIWZ opis przedmiotu zamówienia i

przedmiar robót."

W dalszej części SIWZ Zamawiający załącza swoją uwagę:

„Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że należy przyjąć ilość lamp wraz z

wysięgnikami przedstawionymi w zestawieniu kosztów modernizacji oświetlenia na

terenie Gminy Bargłów Kościelny tj 295 szt lamp sodowych 70W na podstawie

przedstawionego kosztorysu ślepego,"

W przedstawionym kosztorysie ślepym - modernizacji oświetlenia na terenie Gminy

Bargłów Kościelny - w przypadku lamp sodowych 70W mamy ich wymianę (poz, 1), a

w przypadku wysięgników, mamy ich malowanie (poz, 6) i tylko, w znikomej ilości, ich

wymianę (poz. 5). Jeżeli Zamawiający uważa, że słowo „przyjąć" oznacza dokładnie to

samo co słowo „wymienić", to należy gratulować Zamawiającemu dobrego poczucia

humoru, Twierdzenie Zamawiającego, że w ofercie Protestującego zostały przyjęte

inne ilości wysięgników jest nadużyciem. W ofercie Protestującego, ilości wysięgników

do wymiany zostały przyjęte zgodnie z dyspozycją Zamawiającego z „Uwagi - tj.

należy przyjąć na podstawie kosztorysu ślepego" czyli maksymalną ilość 25 szt.

Odnośnie zarzutu 2:

Oferta Konsorcjum zawiera wiele niezgodności z treścią SIWZ.

Oto niektóre z nich:

Zgodnie z SIWZ:

1. W celu potwierdzenia prawidłowego doboru sprzętu., na etapie składania ofert,
wykonawca ma obowiązek dokonać obliczeń jednostek

Obowiązek ten Zamawiający potwierdza w piśmie WB-2222-6/07 z dnia 24.10 2007 r, będącym odpowiedzią na pytanie jednego z wykonawców. W ofercie Konsorcjum tych obliczeń brak.

2. Producent winien udzielić 3 letniej gwarancji na źródła światła.

 W ofercie Konsorcjum tej gwarancji brak.

3. Brak karty katalogowej źródeł światła i w związku z powyższym nie wykazano:

- tubularności źródeł światła,

okresu ich trwałości minimum 18 000 godzin,

- skuteczności świetlnej minimum 6600 Im.

4. Z karty katalogowej opraw oświetleniowych ma wynikać odporność klosza oprawy
na uderzenia - IK 10.

W ofercie Konsorcjum tego nie wykazano. Powyższe jest nie spełnieniem wymogu SIWZ, który brzmi: „do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnienie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE",

 

II. Żądania:

Niniejszym żądamy:

1. Zaniechania czynności będących w sprzeczności z ustawami, a w szczególności z ustawą. Pzp.

2. Unieważnienia czynności wybory oferty konsorcjum firm „MEGA-WAT" - "MATBUD" do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jesteśmy świadomi, że decyzja Zamawiającego w rozstrzygnięciu niniejszego protestu jest decyzją ostateczną. Jednakże, uprzedzamy, że umowa zawarta w sprzeczności z ustawami, a w szczególności z ustawą Pzp jest umową nieważną. W przypadku oddalenia tak oczywistych argumentów, obronę naszego interesu prawnego oprzemy na skardze w drodze administracyjnej w kolejności poprzez I i II instancję aż po Samorządowe Kolegium Odwoławcze włącznie Ponadto stosownymi wnioskami zawiadomimy RIO, oraz wezwiemy Prezes UZP do wszczęcia kontroli i wystąpienia z wnioskiem do sądu o stwierdzenie nieważności zawartej umowy.

 

 W związku z ze złożonym protestem zawiesza się bieg terminu związania złożoną ofertą. Na podstawie art 181 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych, uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu którzy przystąpią do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Otrzymują:

1. Thorn LighitingPolska Sp.z.o.o 50-513 Wrocław ul. Gazowa 26 a

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe “ WIS” 16-300 Augustów
  2. Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych 15-103 Białystok ul. Pierwszej Armii W.P. 8
  3. Konsorcjum “ MEGA – WAT “ s.j. - “MATBUD”s.j. Lider “MEGA – WAT “ s.j. J. Górniak , R. Wróblewski 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8 a.
  4. Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ ELTAST” Sp.z.o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal