www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zawiadomienie o złożeniu protestu do "Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny."
Artykuł dodany przez: admin (2007-11-20 12:45:15)

 Bargłów Kościelny, dnia 19.11.2007 r

 

 

WB.2222-6/07

 

 

otrzymują

 według rozdzielnika

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: “Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny”

 

Na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, iż w dniu 19 listopada 2007 r. firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ELTAST” Sp.z.o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom złożyła protest. Jest to protest wobec czynności podjętych w toku postępowania polegających na :

1. Odrzuceniu oferty protestującego Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ELTAST” Sp.z.o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom.

2. Nie odrzuceniu oferty Konsorcjum “ MEGA – WAT “ s.j. - “MATBUD”s.j. Lider “MEGA – WAT “ s.j. J. Górniak , R. Wróblewski 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8 a.

 

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – jej treść nie odpowiada treści siwz.

 

Protestujący w swym proteście informuje:

 

na podstawie Art. 179 ust 1 oraz Art. 180 ust 1 ustawy Pzp (ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U, z dnia 9 lutego 2004 r. Nr, 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „Pzp", składamy niniejszy protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego na „Realizację modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny" naruszających nasz interes prawny w uzyskaniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 cytowanej wyżej ustawy.

W dniu 12,11.2007 r. pismem przesłanym faksem z Urzędu Gminy Bargłów Kościelny zostaliśmy zawiadomieni o wyborze oferty złożonej, przez wykonawcę stanowiącego konsorcjum firm „MEGA-WAT"-"MATBUD" zwanego dalej „Konsorcjum", oraz o odrzuceniu oferty Protestującego na podstawie art 92 ust. 1 Pzp. Termin na wniesienie skutecznego protestu mija wiec w dniu 19.11.2007 r. Po szczegółowej analizie dokonanej czynności Zamawiającego oraz po zapoznaniu się z treścią oferty Konsorcjum, zmuszeni jesteśmy do skorzystania z przewidzianych w Pzp środków ochrony prawnej w postaci protestu.

Zdaniem Protestującego Zamawiający swoim postępowaniem naruszył następujące przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty Protestującego,

2. naruszenie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp poprzez nie odrzucenie oferty Konsorcjum.

 

I. Uzasadnienie.

Odnośnie zarzutu 1:

Rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - w sposób jednoznaczny określa

czynności, jakie ma wykonać wykonawca modernizacji systemu oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Bargłów Kościelny. I tak, w ramach realizacji kompleksowego

zadania wykonawca musi;

„zrealizować modernizację systemu oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci

oświetleniowej w oparciu o dołączony do SIWZ opis przedmiotu zamówienia i

przedmiar robót."

W dalszej części SIWZ Zamawiający załącza swoją uwagę:

„Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że należy przyjąć ilość lamp wraz z

wysięgnikami przedstawionymi w zestawieniu kosztów modernizacji oświetlenia na

terenie Gminy Bargłów Kościelny tj 295 szt lamp sodowych 70W na podstawie

przedstawionego kosztorysu ślepego,"

W przedstawionym kosztorysie ślepym - modernizacji oświetlenia na terenie Gminy

Bargłów Kościelny - w przypadku lamp sodowych 70W mamy ich wymianę (poz, 1), a

w przypadku wysięgników, mamy ich malowanie (poz, 6) i tylko, w znikomej ilości, ich

wymianę (poz. 5). Jeżeli Zamawiający uważa, że słowo „przyjąć" oznacza dokładnie to

samo co słowo „wymienić", to należy gratulować Zamawiającemu dobrego poczucia

humoru, Twierdzenie Zamawiającego, że w ofercie Protestującego zostały przyjęte

inne ilości wysięgników jest nadużyciem. W ofercie Protestującego, ilości wysięgników

do wymiany zostały przyjęte zgodnie z dyspozycją Zamawiającego z „Uwagi - tj.

należy przyjąć na podstawie kosztorysu ślepego" czyli maksymalną ilość 25 szt.

Odnośnie zarzutu 2:

Oferta Konsorcjum zawiera wiele niezgodności z treścią SIWZ.

Oto niektóre z nich:

Zgodnie z SIWZ:

1. W celu potwierdzenia prawidłowego doboru sprzętu., na etapie składania ofert,
wykonawca ma obowiązek dokonać obliczeń jednostek

Obowiązek ten Zamawiający potwierdza w piśmie WB-2222-6/07 z dnia 24.10 2007 r, będącym odpowiedzią na pytanie jednego z wykonawców. W ofercie Konsorcjum tych obliczeń brak.

2. Producent winien udzielić 3 letniej gwarancji na źródła światła.

 W ofercie Konsorcjum tej gwarancji brak.

3. Brak karty katalogowej źródeł światła i w związku z powyższym nie wykazano:

- tubularności źródeł światła,

okresu ich trwałości minimum 18 000 godzin,

- skuteczności świetlnej minimum 6600 Im.

4. Z karty katalogowej opraw oświetleniowych ma wynikać odporność klosza oprawy
na uderzenia - IK 10.

W ofercie Konsorcjum tego nie wykazano. Powyższe jest nie spełnieniem wymogu SIWZ, który brzmi: „do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnienie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE",

 

II. Żądania:

Niniejszym żądamy:

1. Zaniechania czynności będących w sprzeczności z ustawami, a w szczególności z ustawą. Pzp.

2. Unieważnienia czynności wybory oferty konsorcjum firm „MEGA-WAT" - "MATBUD" do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jesteśmy świadomi, że decyzja Zamawiającego w rozstrzygnięciu niniejszego protestu jest decyzją ostateczną. Jednakże, uprzedzamy, że umowa zawarta w sprzeczności z ustawami, a w szczególności z ustawą Pzp jest umową nieważną. W przypadku oddalenia tak oczywistych argumentów, obronę naszego interesu prawnego oprzemy na skardze w drodze administracyjnej w kolejności poprzez I i II instancję aż po Samorządowe Kolegium Odwoławcze włącznie Ponadto stosownymi wnioskami zawiadomimy RIO, oraz wezwiemy Prezes UZP do wszczęcia kontroli i wystąpienia z wnioskiem do sądu o stwierdzenie nieważności zawartej umowy.

 

 W związku z ze złożonym protestem zawiesza się bieg terminu związania złożoną ofertą. Na podstawie art 181 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych, uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu którzy przystąpią do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Otrzymują:

1. Thorn LighitingPolska Sp.z.o.o 50-513 Wrocław ul. Gazowa 26 a

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe “ WIS” 16-300 Augustów
  2. Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych 15-103 Białystok ul. Pierwszej Armii W.P. 8
  3. Konsorcjum “ MEGA – WAT “ s.j. - “MATBUD”s.j. Lider “MEGA – WAT “ s.j. J. Górniak , R. Wróblewski 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8 a.
  4. Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ ELTAST” Sp.z.o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=30