Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > ZAWIADOMIENIE

WI-1.7820.3.132012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania "i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z dnia 12.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/10-12, uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/l/10-12, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

Roboty drogowe:

 budowę jednojezdniowej obwodnicy m. Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61;

 budowę trzech skrzyżowań jednopoziomowych;

 wykonanie dróg dojazdowych (DD) wzdłuż obwodnicy jako dojazdy do zjazdów publicznych i indywidualnych;

 wykonanie ogrodzenia i płotków naprowadzających dla zwierząt;

 budowę chodników dla pieszych;

® budowę ekranów przeciwolśnieniowych;

 rozbiórkę kolidujących budynków.

Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:

 budowę wiaduktów drogowych;

a budowę mostu nad rzeką Słuczką;

° budowę przejść zintegrowanych (przejazd gospodarczy wraz z przejściem dla zwierząt dużych);

 budowę i przebudowę przepustów drogowych i melioracyjnych oraz budowę w niektórych przepustach urządzeń dla zapewnienia przejść dla zwierząt małych i średnich.

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem;

 budowę systemu odwodnienia dróg;

 budowę kanału technologicznego;

 przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi, w tym:

- budowę urządzeń podczyszczających;

- przebudowę urządzeń melioracyjnych;

- budowę i przebudowę wodociągu;

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci teletechnicznych;

- przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych.

Zadanie realizowane bedzie na działkach

Działki o nr przeznaczone w całości pod projektowana drogę krajowa:

® obręb m. Rajgród:

192/1, 203/1, 220/1, 220/2, 223/1, 300/1, 301/1, 280/1, 298/1;

 obręb Solistówka:

11/1, 14/1, 15/1, 52/1, 57/1, 66/1, 66/2, 15/2, 9, 48, 14/2, 18, 58, 85, 86/1;

 obręb Barszcze:

250/1;

 obręb Górskie:

76;

 obręb Bargłów Dworny:

77/2, 99/2, 99/3, 102/5, 153/2, 170/2, 203/1, 203/2, 207/2, 209/2, 87/1, 149, 145, 282/2, 286,

146, 285, 147, 148, 287, 453, 150, 288.

Działki o nr stanowiące teren do czasowego zajęcia:

 obręb m. Rajgród:

280/2, 220/5 (działka przed podziałem 220/3), 222/4 (działka przed podziałem 222/1), 222/6 (działka przed podziałem 222/2), 223/10 (działka przed podziałem 223/5), 225/5 (działka przed podziałem 225/3), 228/3 (działka przed podziałem 228), 229/4 (działka przed podziałem 229/2), 235/5 (działka przed podziałem 235/3), 232/7 (działka przed podziałem 232/1); e obręb Barszcze:

250/3, 29/13 (działka przed podziałem 29/5), 248/4 (działka przed podziałem 248/2), 248/5 (działka przed podziałem 248/2), 37/3 i 37/2 (działki przed podziałem 37), 34, 36, 40/3 (działka przed podziałem 40), 101, 106, 107, 105;

 obręb Solistówka:

208, 209/2 (działka przed podziałem 209), 1/5 (działka przed podziałem 1/3), 1/6 (działka przed podziałem 1/3), 3/2 i 3/3 (działki przed podziałem 3), 84/4 i 84/3 (działki przed podziałem 84), 4/3 (działka przed podziałem 4), 7/2 (działka przed podziałem 7), 6/2 (działka przed podziałem 6), 59/2 (działka przed podziałem 59), 87/2 (działka przed podziałem 87), 57/4 (działka przed podziałem 57/2), 60, 42/3 (działka przed podziałem 42), 93/2 (działka przed podziałem 93), 41/5 (działka przed podziałem 41/1), 2/35 (działka przed podziałem 2/30), 52/5 (działka przed podziałem 52/2), 51/3 (działka przed podziałem 51), 214/11 (działka przed podziałem 214/2), 41/4 (działka przed podziałem 41/1);

 obręb Górskie:

100/5 (działka przed podziałem 100/1), 100/9 (działka przed podziałem 100/3), 71/9 (działka przed podziałem 71/3), 75/9 (działka przed podziałem 75/2), 74/5 (działka przed podziałem 74), 77/2 (działka przed podziałem 77), 96/3 (działka przed podziałem 96), 96/2 (działka przed podziałem 96), 100/7 (działka przed podziałem 100/2), 95/2 (działka przed podziałem 95), 75/13 (działka przed podziałem 75/4), 22/2 (działka przed podziałem 22), 107/2 (działka przed podziałem 107), 21/2 (działka przed podziałem 21), 20/4 (działka przed podziałem 20/1), 9/4 (działka przed podziałem 9/1);

 obręb Bargłów Kościelny:

315/8 (działka przed podziałem 315/4), 331/4 (działka przed podziałem 331), 360/2 (działka przed podziałem 360), 357/3 (działka przed podziałem 357/1), 357/4 (działka przed podziałem 357/1), 358/6 (działka przed podziałem 358/3), 386/3 (działka przed podziałem 386/1), 433/3 (działka przed podziałem 433/1), 433/4 (działka przed podziałem 433/1), 435/4 (działka przed podziałem 435/1), 581, 436/2, 331/3 (działka przed podziałem 331), 571/4 (działka przed podziałem 571/1), 375/2 (działka przed podziałem 375);

 obręb Bargłów Dworny:

77/5 (działka przed podziałem 77/3), 491/3 (działka przed podziałem 491/1), 451/3 (działka przed podziałem 451), 102/8 (działka przed podziałem 102/3), 102/10 (działka przed podziałem 102/6), 116/4 (działka przed podziałem 116/2), 134/12 (działka przed podziałem 134/10), 144/7 (działka przed podziałem 144/3), 153/8 (działka przed podziałem 153/3), 203/6 (działka przed podziałem 203/3), 207/5 (działka przed podziałem 207/3), 209/6 (działka przed podziałem 209/4), 292/2 (działka przed podziałem 292), 533/2 (działka przed podziałem 533), 571/3 i 571/4 (działki przed podziałem 571/1), 576/3, 281/12 (działka przed podziałem 281/8), 335/3, 272/3 (działka przed podziałem 272/1), 134/9, 138/5 (działka przed podziałem 138/3), 157/4 (działka przed podziałem 157/1), 166/4 (działka przed podziałem 166/1), 170/5 (działka przed podziałem 170/3), 278/3 (działka przed podziałem 278/1), 274/5 (działka przed podziałem 274/3), 151/2 (działka przed podziałem 151), 154/3 (działka przed podziałem 154), 153/7 (działka przed podziałem 153/3), 99/6 (działka przed podziałem 99/4).

Działki o nr ulegające podziałowi:

 obręb Rajgród:

1. 192/2 dzielona na działki: 192/3 o pow. 0,0047ha (pod drogę) i 192/4 o pow. l,1608ha,

2. 203/2 dzielona na działki: 203/3 o pow. 0,1984ha (pod drogę) i 203/4 o pow. 6,0012ha,

3. 220/3 dzielona na działki: 220/4 o pow. 0,6236ha (pod drogę) i 220/5 o pow. 6,5643ha,

4. 221 dzielona na działki: 221/1 o pow. 0,0149ha (pod drogę) i 221/2 o pow. 4,8407ha,

5. 222/1 dzielona na działki: 222/3 o pow. 0,0264ha (pod drogę) i 222/4 o pow. 0,8379ha,

6. 222/2 dzielona na działki: 222/5 o pow. 0,9123ha (pod drogę) i 222/6 o pow. 3,2969ha,

7. 223/3 dzielona na działki: 223/7 o pow. 0,3159ha (pod drogę) i 223/8 o pow. 0,4987ha,

8. 223/5 dzielona na działki: 223/9 o pow. 0,5018ha (pod drogę) i 223/10 o pow. 0,9505ha,

9. 223/6 dzielona na działki: 223/11 o pow. 0,9184ha (pod drogę), 223/12 o pow. 0,0025ha (pod drogę), 223/13 o pow. 0,4158ha i 223/14 o pow. 0,4858ha,

10. 224 dzielona na działki: 224/1 o pow. 0,0590ha (pod drogę) i 224/2 o pow. 0,0939ha,

11. 225/3 dzielona na działki: 225/4 o pow. l,4138ha (pod drogę), 225/5 o pow. 2,2853ha

i 225/6 o pow. 2,8350ha,

12. 228 dzielona na działki: 228/1 o pow. l,4987ha (pod drogę), 228/2 o pow. 0,9915ha i 228/3 o pow. 3,2251ha,

13. 229/2 dzielona na działki: 229/3 o pow. l,5084ha (pod drogę), 229/4 o pow. l,7757ha

i 229/5 o pow. 2,3901ha,

14. 230/2 dzielona na działki: 230/3 o pow. 0,7920ha (pod drogę), 230/4 o pow. l,8943ha i 230/5 o pow. l,4275ha,

15. 231 dzielona na działki: 231/1 o pow. 0,0400ha (pod drogę), 231/2 o pow. 0,0621ha i 231/3 o pow. 0,0423ha,

16. 232/1 dzielona na działki: 232/5 o pow. l,2010ha (pod drogę), 232/6 o pow. 0,9725ha

i 232/7 o pow. l,5318ha,

17. 233/5 dzielona na działki: 233/7 o pow. 0,7794ha (pod drogę) i 233/8 o pow. l,1504ha,

18. 233/6 dzielona na działki: 233/9 o pow. 0,4740ha (pod drogę) i 233/10 o pow. l,3014ha,

19. 234 dzielona na działki: 234/1 o pow. 0,0700ha (pod drogę), 234/2 o pow. 0,1476ha i 234/3 o pow. 0,0354ha,

20. 235/3 dzielona na działki: 235/4 o pow. l,2980ha (pod drogę), 235/5 o pow. 5,2028ha

i 235/6 o pow. 0,1057ha,

21. 236 dzielona na działki: 236/1 o pow. 0,0118ha (pod drogę) i 236/2 o pow. 0,8453ha,

22. 240 dzielona na działki: 240/1 o pow. l,5170ha (pod drogę), 240/2 o pow. l,4239ha i 240/3 o pow. 3,8794ha,

23. 296 dzielona na działki: 296/1 o pow. 0,0441ha (pod drogę) i 296/2 o pow. l,2382ha,

24. 298/2 dzielona na działki: 298/3 o pow. 0,051 Iha (pod drogę) i 298/4 o pow. l,7188ha,

 obręb Solistówka:

25. 1/3 dzielona na działki: 1/4 o pow. l,6078ha (pod drogę), 1/5 o pow. 2,8909ha i 1/6

o pow. 5,1513ha,

26. 2/29 dzielona na działki: 2/32 o pow. 0,0052ha (pod drogę) i 2/33 o pow. 4,4173ha,

27. 2/30 dzielona na działki: 2/34 o pow. 0,5003ha (pod drogę) i 2/35 o pow. l,7143ha,

28. 2/31 dzielona na działki: 2/36 o pow. l,7624ha (pod drogę), 2/37 o pow. 0,3070ha i 2/38

o pow. 3,1182ha,

29. 3 dzielona na działki: 3/1 o pow. 0,3322ha (pod drogę), 3/2 o pow. 2,3044ha i 3/3 o pow. 0,6381ha,

30. 4 dzielona na działki: 4/1 o pow. 0,6449ha (pod drogę), 4/2 o pow. 0,2220ha i 4/3 o pow. 0,7421ha,

31. 6 dzielona na działki: 6/1 o pow. 0,0978ha (pod drogę) i 6/2 o pow. l,5834ha,

32. 7 dzielona na działki: 7/1 o pow. l,2191ha (pod drogę), 7/2 o pow. 0,1646ha i 7/3 o pow. 0,6710ha,

33. 8 dzielona na działki: 8/1 o pow. l,2613ha (pod drogę) i 8/2 o pow. 3,2687ha,

34. 11/2 dzielona na działki: 11/3 o pow. 0,3078ha (pod drogę) i 11/4 o pow. l,3372ha,

35. 13 dzielona na działki: 13/1 o pow. 0,1210ha (pod drogę) i 13/2 o pow. l,3690ha,

36. 17/2 dzielona na działki: 17/3 o pow. 0,1330ha (pod drogę) i 17/4 o pow. 3,3130ha,

37. 21 dzielona na działki: 21/1 o pow. 0,0884ha (pod drogę) i 21/2 o pow. 0,0916ha,

38. 23 dzielona na działki: 23/1 o pow. 0,0474ha (pod drogę) i 23/2 o pow. 2,7826ha,

39. 39/2 dzielona na działki: 39/3 o pow. 0,3247ha (pod drogę) i 39/4 o pow. 0,6293ha,

40. 40 dzielona na działki: 40/1 o pow. 0,3416ha (pod drogę) i 40/2 o pow. 0,7884ha,

41. 41/1 dzielona na działki: 41/3 o pow. 0,4146ha (pod drogę), 41/4 o pow. 0,2056ha i 41/5

o pow. 0,5679ha,

42. 42 dzielona na działki: 42/1 o pow. l,4107ha (pod drogę), 42/2 o pow. 2,1083 i 42/3

o pow. 0,7994ha,

43. 43 dzielona na działki: 43/1 o pow. 0,0070ha (pod drogę), 43/2 o pow. 0,0042ha (pod drogę) i 43/3 o pow. l,3688ha,

44. 44 dzielona na działki: 44/1 o pow. 0,0897ha (pod drogę) i 44/2 o pow. 0,6703ha,

45. 45 dzielona na działki: 45/1 o pow. 0,8193ha (pod drogę), 45/2 o pow. l,0387ha i 45/3

o pow. 2,8920ha,

46. 46 dzielona na działki: 46/1 o pow. 0,8068ha (pod drogę), 46/2 o pow. l,0160ha i 46/3

o pow. 2,7480ha,

47. 47 dzielona na działki: 47/1 o pow. 0,0167ha (pod drogę), 47/2 o pow. 0,0265ha i 47/3

o pow. 0,2668ha,

48. 49/1 dzielona na działki: 49/3 o pow. 0,4029ha (pod drogę), 49/4 o pow. 0,4517ha i 49/5

o pow. l,5854ha,

49. 49/2 dzielona na działki: 49/6 o pow. 0,3966ha (pod drogę), 49/7 o pow. 0,5225ha i 49/8

o pow. l,5309ha,

50. 51 dzielona na działki: 51/1 o pow. 0,3480ha (pod drogę), 51/2 o pow. 0,2880ha i 51/3

o pow. 0,1153ha,

51. 52/2 dzielona na działki: 52/3 o pow. 0,5526ha (pod drogę), 52/4 o pow. 0,2717ha i 52/5

o pow. 0,5046ha,

52. 57/2 dzielona na działki: 57/3 o pow. 0,8359ha (pod drogę) i 57/4 o pow. l,1525ha,

53. 59 dzielona na działki: 59/1 o pow. 0,8107ha (pod drogę) i 59/2 o pow. l,5393ha,

54. 65 dzielona na działki: 65/1 o pow. l,5981ha (pod drogę) i 65/2 o pow. 3,0519ha,

55. 66/8 dzielona na działki: 66/9 o pow. 0,2045ha (pod drogę) i 66/10 o pow. 4,7932ha,

56. 73 dzielona na działki: 73/1 o pow. 0,0724ha (pod drogę) i 73/2 o pow. 0,2176ha,

57. 74/1 dzielona na działki: 74/2 o pow. 0,0279ha (pod drogę) i 74/3 o pow. 0,0521ha,

58. 75/2 dzielona na działki: 75/4 o pow. 0,0580ha (pod drogę), 75/5 o pow. 0,0020ha i 75/6

o pow. 0,0400ha,

59. 75/3 dzielona na działki: 75/7 o pow. 0,0768ha (pod drogę), 75/8 o pow. 0,0303ha i 75/9

0 pow. 0,4229ha,

60. 83/2 dzielona na działki: 83/3 o pow. 0,0631ha (pod drogę) i 83/4 o pow. 0,0256ha,

61. 84 dzielona na działki: 84/1 o pow. 0,0332ha (pod drogę), 84/2 o pow. 0,0239ha (pod drogę), 84/3 o pow. 0,0704ha i 84/4 o pow. 0,0432ha,

62. 87 dzielona na działki: 87/1 o pow. 0,0336ha (pod drogę) i 87/2 o pow. 0,0864ha,

63. 88 dzielona na działki: 88/1 o pow. 0,0068ha (pod drogę) i 88/2 o pow. 0,1032ha,

64. 93 dzielona na działki: 93/1 o pow. 0,0029ha (pod drogę) i 93/2 o pow. 0,0471ha,

65. 94 dzielona na działki: 94/1 o pow. 0,0040ha (pod drogę) i 94/2 o pow. 0,0160ha,

66. 209 dzielona na działki: 209/1 o pow. 3,7961ha (pod drogę), 209/2 o pow. 0,3258ha

1209/3 o pow. 5,6981ha,

67. 214/2 dzielona na działki: 214/9 o pow. l,3285ha (pod drogę), 214/10 o pow. l,0008ha i 214/11 o pow. 2,6207ha, a obręb Barszcze:

68. 28 dzielona na działki: 28/1 o pow. 0,0770ha (pod drogę), 28/2 o pow. 0,0935ha i 28/3

0 pow. 0,1995ha,

69. 29/3 dzielona na działki: 29/9 o pow. 0,0142ha (pod drogę) i 29/10 o pow. 4,0268ha,

70. 29/5 dzielona na działki: 29/11 o pow. 0,9818ha (pod drogę), 29/12 o pow. 0,0744ha

129/13 o pow. l,3999ha,

71. 30 dzielona na działki: 30/1 o pow. 0,9162ha (pod drogę), 30/2 o pow. 3,2884ha i 30/3

o pow. 3,5011ha,

72. 32/5 dzielona na działki: 32/6 o pow. 0,0249ha (pod drogę) i 32/7 o pow. 0,0451ha,

73. 33/1 dzielona na działki: 33/7 o pow. 0,0284ha (pod drogę) i 33/8 o pow. 0,1416ha,

74. 33/3 dzielona na działki: 33/9 o pow. 0,0104ha (pod drogę) i 33/10 o pow. 0,1196ha,

75. 37 dzielona na działki: 37/1 o pow. l,4625ha (pod drogę), 37/2 o pow. 0,4508ha i 37/3

o pow. 4,9967ha,

76. 40 dzielona na działki: 40/1 o pow. 0,6799ha (pod drogę), 40/2 o pow. l,3974ha i 40/3

0 pow. 0,4259ha,

77. 42 dzielona na działki: 42/1 o pow. 0,0918ha (pod drogę) i 42/2 o pow. 0,0717ha,

78. 248/2 dzielona na działki: 248/3 o pow. 2,7253ha (pod drogę), 248/4 o pow. 2,1078ha

1248/5 o pow. 5,9708ha,

a obręb Górskie:

79. 9/1 dzielona na działki: 9/3 o pow. 0,2118ha (pod drogę) i 9/4 o pow. 0,7882ha,

80. 20/1 dzielona na działki: 20/3 o pow. 0,2003ha (pod drogę) i 20/4 o pow. 0,7897ha,

81. 21 dzielona na działki: 21/1 o pow. 0,8113ha (pod drogę) i 21/2 o pow. 3,3487ha,

82. 22 dzielona na działki: 22/1 o pow. l,0984ha (pod drogę), 22/2 o pow. 0,5295ha i 22/3

o pow. 2,3321ha,

83. 23 dzielona na działki: 23/1 o pow. 0,0218ha (pod drogę) i 23/2 o pow. 5,5982ha,

84. 24 dzielona na działki: 24/1 o pow. l,1952ha (pod drogę) i 24/2 o pow. 2,2448ha,

85. 61 dzielona na działki: 61/1 o pow. 0,0691ha (pod drogę) i 61/2 o pow. l,4209ha,

86. 70/1 dzielona na działki: 70/3 o pow. 0,0092ha (pod drogę) i 70/4 o pow. l,5908ha,

87. 71/1 dzielona na działki: 71/4 o pow. 0,0184ha (pod drogę) i 71/5 o pow. 4,9816ha,

88. 71/2 dzielona na działki: 71/6 o pow. 0,0138ha (pod drogę) i 71/7 o pow. l,7462ha,

89. 71/3 dzielona na działki: 71/8 o pow. 0,0387ha (pod drogę) i 71/9 o pow. 0,4613ha,

90. 72 dzielona na działki: 72/1 o pow. 0,0370ha (pod drogę) i 72/2 o pow. 0,8230ha,

91. 73 dzielona na działki: 73/1 o pow. 2,6054ha (pod drogę), 73/2 o pow. 0,0410ha (pod drogę), 73/3 o pow. l,1144ha i 73/4 o pow. 4,1492ha,

92. 74 dzielona na działki: 74/1 o pow. 0,0356ha (pod drogę), 74/2 o pow. 0,1526ha (pod drogę), 74/3 o pow. 0,2948ha, 74/4 o pow. 0,0302ha i 74/5 o pow. 0,1903ha,

93. 75/2 dzielona na działki: 75/8 o pow. 0,2060ha (pod drogę) i 75/9 o pow. 0,2390ha,

94. 75/4 dzielona na działki: 75/10 o pow. 4,6380ha (pod drogę), 75/11 o pow. 0,0470ha, 75/12 o pow. l,5981ha i 75/13 o pow. 0,5384ha,

95. 75/5 dzielona na działki: 75/14 o pow. 0,1555ha (pod drogę) i 75/15 o pow. 0,4710ha

96. 75/7 dzielona na działki: 75/16 o pow. 0,1472ha (pod drogę), 75/17 o pow. 0,0156ha

i 75/18 o pow. 0,8372ha,

97. 77 dzielona na działki: 77/1 o pow. 0,5206ha (pod drogę) i 77/2 o pow. 2,8994ha,

98. 78 dzielona na działki: 78/1 o pow. 0,4388ha (pod drogę) i 78/2 o pow. 0,9512ha,

99. 81 dzielona na działki: 81/1 o pow. 0,0539ha (pod drogę) i 81/2 o pow. 0,2561ha,

100. 95 dzielona na działki: 95/1 o pow. 0,1876ha (pod drogę) i 95/2 o pow. 8,2224ha,

101. 96 dzielona na działki: 96/1 o pow. l,6182ha (pod drogę), 96/2 o pow. 0,5598ha i 96/3 o pow. 0,6805ha,

102. 97 dzielona na działki: 97/1 o pow. 0,0400ha (pod drogę) i 97/2 o pow. l,5000ha,

103. 98/1 dzielona na działki: 98/3 o pow. 0,0787ha (pod drogę) i 98/4 o pow. 2,8113ha,

104. 98/2 dzielona na działki: 98/5 o pow. 0,1570ha (pod drogę) i 98/6 o pow. 2,6030ha,

105. 99/1 dzielona na działki: 99/3 o pow. 0,0790ha (pod drogę) i 99/4 o pow. l,4610ha,

106. 99/2 dzielona na działki: 99/5 o pow. 0,5698ha (pod drogę) i 99/6 o pow. 3,8802ha,

107. 100/1 dzielona na działki: 100/4 o pow. 0,6138ha (pod drogę) i 100/5 o pow. 2,0462ha, 108.100/2 dzielona na działki: 100/6 o pow. 0,9018ha (pod drogę) i 100/7 o pow. 3,0282ha, 109.100/3 dzielona na działki: 100/8 o pow. 0,9746ha (pod drogę) i 100/9 o pow. 2,8254ha, 110.101 dzielona na działki: 101/1 o pow. 0,0089ha (pod drogę) i 101/2 o pow. 0,3511ha,

111. 103 dzielona na działki: 103/1 o pow. 0,2532ha (pod drogę) i 103/2 o pow. 0,0709ha,

112.107 dzielona na działki: 107/1 o pow. 2,2330ha (pod drogę), 107/2 o pow. 2,3061ha

i 107/3 o pow. l,2508ha,

 obręb Kroszewo:

113. 20 dzielona na działki: 20/1 o pow. 0,0740ha (pod drogę) i 20/2 o pow. 6,5860ha,

 obręb Bargłów Kościelny:

114. 315/4 dzielona na działki: 315/7 o pow. 0,9461ha (pod drogę) i 315/8 o pow. 6,6939ha,

115. 330/1 dzielona na działki: 330/2 o pow. 0,9235ha (pod drogę) i 330/3 o pow. 10,1365ha,

116. 331 dzielona na działki: 331/1 o pow. 2,4378ha (pod drogę), 331/2 o pow. 0,0997ha (pod drogę), 331/3 o pow. l,9028ha i 331/4 o pow. 4,9197ha,

117. 357/1 dzielona na działki: 357/2 o pow. l,3485ha (pod drogę), 357/3 o pow. l,9926ha

i 357/4 o pow. 0,1711ha,

118. 358/3 dzielona na działki: 358/4 o pow. 0,9777ha (pod drogę), 358/5 o pow. 5,9177ha

i 358/6 o pow. 0,9245ha,

119. 360 dzielona na działki: 360/1 o pow. l,0302ha (pod drogę) i 360/2 o pow. 2,2898ha, 120.375 dzielona na działki: 375/1 o pow. l,4981ha (pod drogę), 375/2 o pow. l,6231ha

i 375/3 o pow. 5,3088ha,

121. 386/1 dzielona na działki: 386/2 o pow. l,4128ha (pod drogę), 386/3 o pow. l,1137ha

i 386/4 o pow. 5,3735ha,

122.388 dzielona na działki: 388/1 o pow. 0,8091ha (pod drogę), 388/2 o pow. 0,1163ha

i 388/3 o pow. 0,4241ha,

123. 389 dzielona na działki: 389/1 o pow. 0,0161ha (pod drogę) i 389/2 o pow. 3,1539ha,

124. 433/1 dzielona na działki: 433/2 o pow. 3,0855ha (pod drogę), 433/3 o pow. 3,8056ha

i 433/4 o pow. 8,8989ha,

125. 434 dzielona na działki: 434/1 o pow. 0,8331ha (pod drogę) i 434/2 o pow. 5,0569ha,

126. 435/1 dzielona na działki: 435/3 o pow. 0,0070ha (pod drogę) i 435/4 o pow. 0,1630ha,

127. 435/2 dzielona na działki: 435/5 o pow. 0,0622ha (pod drogę) i 435/6 o pow. 0,1078ha,

128. 551 dzielona na działki: 551/1 o pow. 0,2014ha (pod drogę), 551/2 o pow. 0,0437ha (pod drogę), 551/3 o pow. 0,0148ha i 551/4 o pow. 0,5801ha,

129. 557/1 dzielona na działki: 557/2 o pow. 0,0298ha (pod drogę) i 557/3 o pow. 0,6602ha , 130.571/1 dzielona na działki: 571/2 o pow. 0,0320ha (pod drogę), 571/3 o pow. 0,0130ha

(pod drogę), 571/4 o pow. 0,2377ha i 571/5 o pow. 0,4473ha,

 obręb Bargłów Dworny:

131. 77/3 dzielona na działki: 77/4 o pow. 0,1529ha (pod drogę) i 77/5 o pow. 7,9830ha,

132. 86/3 dzielona na działki: 86/4 o pow. 0,0684ha (pod drogę) i 86/5 o pow. 3,1230ha, 133.87/2 dzielona na działki: 87/3 o pow. 0,1040ha (pod drogę), 87/4 o pow. 0,0017ha (pod

drogę) i 87/5 o pow. l,0148ha,

134. 97/2 dzielona na działki: 97/3 o pow. 0,1603ha (pod drogę) i 97/4 o pow. 8,8797ha,

135. 99/4 dzielona na działki: 99/5 o pow. 0,5960ha (pod drogę) i 99/6 o pow. 8,2855ha,

136.102/3 dzielona na działki: 102/7 o pow. 0,2321ha (pod drogę) i 102/8 o pow. 0,0679ha, 137.102/6 dzielona na działki: 102/9 o pow. 0,4332ha (pod drogę) i 102/10 o pow. 2,2356ha, 138.105/1 dzielona na działki: 105/2 o pow. 0,0346ha (pod drogę) i 105/3 o pow. 0,3874ha, 139.106 dzielona na działki: 106/1 o pow. 0,1374ha (pod drogę) i 106/2 o pow. 0,1957ha,

140.116/2 dzielona na działki: 116/3 o pow. 0,1544ha (pod drogę) i 116/4 o pow. 4,8916ha, 141.134/10 dzielona na działki: 134/11 o pow. 0,1080ha (pod drogę) i 134/12 o pow.

0,4650ha,

142.138/3 dzielona na działki: 138/4 o pow. 0,6968ha (pod drogę) i 138/5 o pow. 3,9744ha, 143.144/3 dzielona na działki: 144/4 o pow. 0,3609ha (pod drogę), 144/5 o pow. 0,1097ha (pod drogę), 144/6 o pow. 0,0268ha (pod drogę) i 144/7 o pow. 4,5891ha,

144.151 dzielona na działki: 151/1 o pow. 0,5014ha (pod drogę) i 151/2 o pow. 0,2542ha,

145.153/3 dzielona na działki: 153/4 o pow. l,2801ha (pod drogę), 153/5 o pow. 0,3792ha (pod drogę), 153/6 o pow. 0,1072ha, 153/7 o pow. l,6834ha i 153/8 o pow. 0,8083ha,

146.154 dzielona na działki: 154/1 o pow. 0,0931ha (pod drogę), 154/2 o pow. 0,0013ha

i 154/3 o pow. 0,7256ha,

147.155 dzielona na działki: 155/1 o pow. 0,0334ha (pod drogę) i 155/2 o pow. 0,7806ha,

148.157/1 dzielona na działki: 157/2 o pow. 2,0774ha (pod drogę), 157/3 o pow. 0,9784ha

i 157/4 o pow. 3,3768ha,

149.166/1 dzielona na działki: 166/2 o pow. l,1483ha (pod drogę), 166/3 o pow. 0,0830ha

i 166/4 o pow. 3,4747ha,

150.170/3 dzielona na działki: 170/4 o pow. 0,9508ha (pod drogę) i 170/5 o pow. 7,2943ha, 151.172/3 dzielona na działki: 172/4 o pow. 0,3076ha (pod drogę) i 172/5 o pow. 5,0774ha, 152.184/2 dzielona na działki: 184/4 o pow. 0,0825ha (pod drogę) i 184/5 o pow. 0,2175ha,

153. 184/3 dzielona na działki: 184/6 o pow. 0,2606ha (pod drogę) i 184/7 o pow. 4,7044ha,

154. 203/3 dzielona na działki: 203/4 o pow. 0,6278ha (pod drogę), 203/5 o pow. 0,0990ha (pod drogę) i 203/6 o pow. 4,6145ha,

155. 207/3 dzielona na działki: 207/4 o pow. 0,2607ha (pod drogę) i 207/5 o pow. 3,2379ha,

156. 209/4 dzielona na działki: 209/5 o pow. 0,0887ha (pod drogę) i 209/6 o pow. 8,0681ha,

157. 267/4 dzielona na działki: 267/5 o pow. 0,3834ha (pod drogę) i 267/6 o pow. 4,3466ha,

158. 269 dzielona na działki: 269/1 o pow. 0,0549ha (pod drogę) i 269/2 o pow. 0,6201ha,

159. 272/1 dzielona na działki: 272/2 o pow. 0,9788ha (pod drogę) i 272/3 o pow. 0,8080ha,

160. 274/3 dzielona na działki: 274/4 o pow. l,0296ha (pod drogę) i 274/5 o pow. 0,6508ha,

161. 278/1 dzielona na działki: 278/2 o pow. 0,0499ha (pod drogę) i 278/3 o pow. 0,2481ha,

162. 281/7 dzielona na działki: 281/9 o pow. 0,4464ha (pod drogę) i 281/10 o pow. 0,3624ha,

163. 281/8 dzielona na działki: 281/11 o pow. 0,2460ha (pod drogę) i 281/12 o pow. 0,4847ha,

164. 283 dzielona na działki: 283/1 o pow. 0,0086ha (pod drogę), 283/2 o pow. 0,1558ha (pod drogę) i 283/3 o pow. 0,2565ha,

165. 284 dzielona na działki: 284/1 o pow. l,0796ha (pod drogę) i 284/2 o pow. 0,0279ha,

166. 289 dzielona na działki: 289/1 o pow. 0,0578ha (pod drogę) i 289/2 o pow. 0,0722ha,

167. 290 dzielona na działki: 290/1 o pow. 0,0978ha (pod drogę) i 290/2 o pow. 0,4632ha,

168. 291 dzielona na działki: 291/1 o pow. 0,1377ha (pod drogę) i 291/2 o pow. 0,3573ha,

169. 292 dzielona na działki: 292/1 o pow. 0,0499ha (pod drogę) i 292/2 o pow. 0,4311ha,

170. 328/1 dzielona na działki: 328/4 o pow. 0,0949ha (pod drogę) i 328/5 o pow. 2,4061ha,

171. 333/1 dzielona na działki: 333/2 o pow. 0,4522ha (pod drogę) i 333/3 o pow. 0,9058ha, 172.451 dzielona na działki: 451/1 o pow. 2,3973ha (pod drogę), 451/2 o pow. l,0235ha

i 451/3 o pow. 6,8392ha,

173.491/1 dzielona na działki: 491/2 o pow. 2,9602ha (pod drogę), 491/3 o pow. 0,4397ha

i 491/4 o pow. 4,2581ha,

174. 513 dzielona na działki: 513/1 o pow. 0,0215ha (pod drogę) i 513/2 o pow. 0,5635ha,

175. 518 dzielona na działki: 518/1 o pow. 0,0101ha (pod drogę) i 518/2 o pow. 0,5769ha,

176. 533 dzielona na działki: 533/1 o pow. 0,1518ha (pod drogę) 533/2 o pow. 0,9542ha, 177.535/1 dzielona na działki: 535/2 o pow. 5,5606ha (pod drogę), 535/3 o pow. l,4955ha

i 535/4 o pow. 3,9239ha,

178. 549/1 dzielona na działki: 549/2 o pow. 0,0081ha (pod drogę) i 549/3 o pow. 0,2839ha, 179.550/1 dzielona na działki: 550/2 o pow. 0,0355ha (pod drogę), 550/3 o pow. 0,0092ha

i 550/4 o pow. 0,1273ha,

180. 556 dzielona na działki: 556/1 o pow. 0,0189ha (pod drogę) i 556/2 o pow. 0,4221ha, 181.571/1 dzielona na działki: 571/2 o pow. 0,4683ha (pod drogę), 571/3 o pow. 0,1939ha

i 571/4 o pow. 2,4568ha,

182.573/1 dzielona na działki: 573/2 o pow. 0,1296ha (pod drogę), 573/3 o pow. 0,0028ha, 573/4 o pow. 0,2512ha i 573/5 o pow. 0,1770ha,

183.578 dzielona na działki: 578/1 o pow. 0,4271ha (pod drogę), 578/2 o pow. 0,0658ha

i 578/3 o pow. 0,1205ha,

184. 604 dzielona na działki: 604/1 o pow. 0,0277ha (pod drogę) i 604/2 o pow. 0,0993ha,

185. 712 dzielona na działki: 712/1 o pow. 0,0170ha (pod drogę) i 712/2 o pow. 0,0290ha.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal