www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE
Artykuł dodany przez: admin (2012-03-26 14:01:38)

WI-1.7820.3.132012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania "i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z dnia 12.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/10-12, uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2012r. znak: GDDKiA-0/BI-ZP-P2J.S./4110/14/199/l/10-12, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

Roboty drogowe:

 budowę jednojezdniowej obwodnicy m. Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61;

 budowę trzech skrzyżowań jednopoziomowych;

 wykonanie dróg dojazdowych (DD) wzdłuż obwodnicy jako dojazdy do zjazdów publicznych i indywidualnych;

 wykonanie ogrodzenia i płotków naprowadzających dla zwierząt;

 budowę chodników dla pieszych;

® budowę ekranów przeciwolśnieniowych;

 rozbiórkę kolidujących budynków.

Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:

 budowę wiaduktów drogowych;

a budowę mostu nad rzeką Słuczką;

° budowę przejść zintegrowanych (przejazd gospodarczy wraz z przejściem dla zwierząt dużych);

 budowę i przebudowę przepustów drogowych i melioracyjnych oraz budowę w niektórych przepustach urządzeń dla zapewnienia przejść dla zwierząt małych i średnich.

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem;

 budowę systemu odwodnienia dróg;

 budowę kanału technologicznego;

 przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi, w tym:

- budowę urządzeń podczyszczających;

- przebudowę urządzeń melioracyjnych;

- budowę i przebudowę wodociągu;

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci teletechnicznych;

- przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych.

Zadanie realizowane bedzie na działkach

Działki o nr przeznaczone w całości pod projektowana drogę krajowa:

® obręb m. Rajgród:

192/1, 203/1, 220/1, 220/2, 223/1, 300/1, 301/1, 280/1, 298/1;

 obręb Solistówka:

11/1, 14/1, 15/1, 52/1, 57/1, 66/1, 66/2, 15/2, 9, 48, 14/2, 18, 58, 85, 86/1;

 obręb Barszcze:

250/1;

 obręb Górskie:

76;

 obręb Bargłów Dworny:

77/2, 99/2, 99/3, 102/5, 153/2, 170/2, 203/1, 203/2, 207/2, 209/2, 87/1, 149, 145, 282/2, 286,

146, 285, 147, 148, 287, 453, 150, 288.

Działki o nr stanowiące teren do czasowego zajęcia:

 obręb m. Rajgród:

280/2, 220/5 (działka przed podziałem 220/3), 222/4 (działka przed podziałem 222/1), 222/6 (działka przed podziałem 222/2), 223/10 (działka przed podziałem 223/5), 225/5 (działka przed podziałem 225/3), 228/3 (działka przed podziałem 228), 229/4 (działka przed podziałem 229/2), 235/5 (działka przed podziałem 235/3), 232/7 (działka przed podziałem 232/1); e obręb Barszcze:

250/3, 29/13 (działka przed podziałem 29/5), 248/4 (działka przed podziałem 248/2), 248/5 (działka przed podziałem 248/2), 37/3 i 37/2 (działki przed podziałem 37), 34, 36, 40/3 (działka przed podziałem 40), 101, 106, 107, 105;

 obręb Solistówka:

208, 209/2 (działka przed podziałem 209), 1/5 (działka przed podziałem 1/3), 1/6 (działka przed podziałem 1/3), 3/2 i 3/3 (działki przed podziałem 3), 84/4 i 84/3 (działki przed podziałem 84), 4/3 (działka przed podziałem 4), 7/2 (działka przed podziałem 7), 6/2 (działka przed podziałem 6), 59/2 (działka przed podziałem 59), 87/2 (działka przed podziałem 87), 57/4 (działka przed podziałem 57/2), 60, 42/3 (działka przed podziałem 42), 93/2 (działka przed podziałem 93), 41/5 (działka przed podziałem 41/1), 2/35 (działka przed podziałem 2/30), 52/5 (działka przed podziałem 52/2), 51/3 (działka przed podziałem 51), 214/11 (działka przed podziałem 214/2), 41/4 (działka przed podziałem 41/1);

 obręb Górskie:

100/5 (działka przed podziałem 100/1), 100/9 (działka przed podziałem 100/3), 71/9 (działka przed podziałem 71/3), 75/9 (działka przed podziałem 75/2), 74/5 (działka przed podziałem 74), 77/2 (działka przed podziałem 77), 96/3 (działka przed podziałem 96), 96/2 (działka przed podziałem 96), 100/7 (działka przed podziałem 100/2), 95/2 (działka przed podziałem 95), 75/13 (działka przed podziałem 75/4), 22/2 (działka przed podziałem 22), 107/2 (działka przed podziałem 107), 21/2 (działka przed podziałem 21), 20/4 (działka przed podziałem 20/1), 9/4 (działka przed podziałem 9/1);

 obręb Bargłów Kościelny:

315/8 (działka przed podziałem 315/4), 331/4 (działka przed podziałem 331), 360/2 (działka przed podziałem 360), 357/3 (działka przed podziałem 357/1), 357/4 (działka przed podziałem 357/1), 358/6 (działka przed podziałem 358/3), 386/3 (działka przed podziałem 386/1), 433/3 (działka przed podziałem 433/1), 433/4 (działka przed podziałem 433/1), 435/4 (działka przed podziałem 435/1), 581, 436/2, 331/3 (działka przed podziałem 331), 571/4 (działka przed podziałem 571/1), 375/2 (działka przed podziałem 375);

 obręb Bargłów Dworny:

77/5 (działka przed podziałem 77/3), 491/3 (działka przed podziałem 491/1), 451/3 (działka przed podziałem 451), 102/8 (działka przed podziałem 102/3), 102/10 (działka przed podziałem 102/6), 116/4 (działka przed podziałem 116/2), 134/12 (działka przed podziałem 134/10), 144/7 (działka przed podziałem 144/3), 153/8 (działka przed podziałem 153/3), 203/6 (działka przed podziałem 203/3), 207/5 (działka przed podziałem 207/3), 209/6 (działka przed podziałem 209/4), 292/2 (działka przed podziałem 292), 533/2 (działka przed podziałem 533), 571/3 i 571/4 (działki przed podziałem 571/1), 576/3, 281/12 (działka przed podziałem 281/8), 335/3, 272/3 (działka przed podziałem 272/1), 134/9, 138/5 (działka przed podziałem 138/3), 157/4 (działka przed podziałem 157/1), 166/4 (działka przed podziałem 166/1), 170/5 (działka przed podziałem 170/3), 278/3 (działka przed podziałem 278/1), 274/5 (działka przed podziałem 274/3), 151/2 (działka przed podziałem 151), 154/3 (działka przed podziałem 154), 153/7 (działka przed podziałem 153/3), 99/6 (działka przed podziałem 99/4).

Działki o nr ulegające podziałowi:

 obręb Rajgród:

1. 192/2 dzielona na działki: 192/3 o pow. 0,0047ha (pod drogę) i 192/4 o pow. l,1608ha,

2. 203/2 dzielona na działki: 203/3 o pow. 0,1984ha (pod drogę) i 203/4 o pow. 6,0012ha,

3. 220/3 dzielona na działki: 220/4 o pow. 0,6236ha (pod drogę) i 220/5 o pow. 6,5643ha,

4. 221 dzielona na działki: 221/1 o pow. 0,0149ha (pod drogę) i 221/2 o pow. 4,8407ha,

5. 222/1 dzielona na działki: 222/3 o pow. 0,0264ha (pod drogę) i 222/4 o pow. 0,8379ha,

6. 222/2 dzielona na działki: 222/5 o pow. 0,9123ha (pod drogę) i 222/6 o pow. 3,2969ha,

7. 223/3 dzielona na działki: 223/7 o pow. 0,3159ha (pod drogę) i 223/8 o pow. 0,4987ha,

8. 223/5 dzielona na działki: 223/9 o pow. 0,5018ha (pod drogę) i 223/10 o pow. 0,9505ha,

9. 223/6 dzielona na działki: 223/11 o pow. 0,9184ha (pod drogę), 223/12 o pow. 0,0025ha (pod drogę), 223/13 o pow. 0,4158ha i 223/14 o pow. 0,4858ha,

10. 224 dzielona na działki: 224/1 o pow. 0,0590ha (pod drogę) i 224/2 o pow. 0,0939ha,

11. 225/3 dzielona na działki: 225/4 o pow. l,4138ha (pod drogę), 225/5 o pow. 2,2853ha

i 225/6 o pow. 2,8350ha,

12. 228 dzielona na działki: 228/1 o pow. l,4987ha (pod drogę), 228/2 o pow. 0,9915ha i 228/3 o pow. 3,2251ha,

13. 229/2 dzielona na działki: 229/3 o pow. l,5084ha (pod drogę), 229/4 o pow. l,7757ha

i 229/5 o pow. 2,3901ha,

14. 230/2 dzielona na działki: 230/3 o pow. 0,7920ha (pod drogę), 230/4 o pow. l,8943ha i 230/5 o pow. l,4275ha,

15. 231 dzielona na działki: 231/1 o pow. 0,0400ha (pod drogę), 231/2 o pow. 0,0621ha i 231/3 o pow. 0,0423ha,

16. 232/1 dzielona na działki: 232/5 o pow. l,2010ha (pod drogę), 232/6 o pow. 0,9725ha

i 232/7 o pow. l,5318ha,

17. 233/5 dzielona na działki: 233/7 o pow. 0,7794ha (pod drogę) i 233/8 o pow. l,1504ha,

18. 233/6 dzielona na działki: 233/9 o pow. 0,4740ha (pod drogę) i 233/10 o pow. l,3014ha,

19. 234 dzielona na działki: 234/1 o pow. 0,0700ha (pod drogę), 234/2 o pow. 0,1476ha i 234/3 o pow. 0,0354ha,

20. 235/3 dzielona na działki: 235/4 o pow. l,2980ha (pod drogę), 235/5 o pow. 5,2028ha

i 235/6 o pow. 0,1057ha,

21. 236 dzielona na działki: 236/1 o pow. 0,0118ha (pod drogę) i 236/2 o pow. 0,8453ha,

22. 240 dzielona na działki: 240/1 o pow. l,5170ha (pod drogę), 240/2 o pow. l,4239ha i 240/3 o pow. 3,8794ha,

23. 296 dzielona na działki: 296/1 o pow. 0,0441ha (pod drogę) i 296/2 o pow. l,2382ha,

24. 298/2 dzielona na działki: 298/3 o pow. 0,051 Iha (pod drogę) i 298/4 o pow. l,7188ha,

 obręb Solistówka:

25. 1/3 dzielona na działki: 1/4 o pow. l,6078ha (pod drogę), 1/5 o pow. 2,8909ha i 1/6

o pow. 5,1513ha,

26. 2/29 dzielona na działki: 2/32 o pow. 0,0052ha (pod drogę) i 2/33 o pow. 4,4173ha,

27. 2/30 dzielona na działki: 2/34 o pow. 0,5003ha (pod drogę) i 2/35 o pow. l,7143ha,

28. 2/31 dzielona na działki: 2/36 o pow. l,7624ha (pod drogę), 2/37 o pow. 0,3070ha i 2/38

o pow. 3,1182ha,

29. 3 dzielona na działki: 3/1 o pow. 0,3322ha (pod drogę), 3/2 o pow. 2,3044ha i 3/3 o pow. 0,6381ha,

30. 4 dzielona na działki: 4/1 o pow. 0,6449ha (pod drogę), 4/2 o pow. 0,2220ha i 4/3 o pow. 0,7421ha,

31. 6 dzielona na działki: 6/1 o pow. 0,0978ha (pod drogę) i 6/2 o pow. l,5834ha,

32. 7 dzielona na działki: 7/1 o pow. l,2191ha (pod drogę), 7/2 o pow. 0,1646ha i 7/3 o pow. 0,6710ha,

33. 8 dzielona na działki: 8/1 o pow. l,2613ha (pod drogę) i 8/2 o pow. 3,2687ha,

34. 11/2 dzielona na działki: 11/3 o pow. 0,3078ha (pod drogę) i 11/4 o pow. l,3372ha,

35. 13 dzielona na działki: 13/1 o pow. 0,1210ha (pod drogę) i 13/2 o pow. l,3690ha,

36. 17/2 dzielona na działki: 17/3 o pow. 0,1330ha (pod drogę) i 17/4 o pow. 3,3130ha,

37. 21 dzielona na działki: 21/1 o pow. 0,0884ha (pod drogę) i 21/2 o pow. 0,0916ha,

38. 23 dzielona na działki: 23/1 o pow. 0,0474ha (pod drogę) i 23/2 o pow. 2,7826ha,

39. 39/2 dzielona na działki: 39/3 o pow. 0,3247ha (pod drogę) i 39/4 o pow. 0,6293ha,

40. 40 dzielona na działki: 40/1 o pow. 0,3416ha (pod drogę) i 40/2 o pow. 0,7884ha,

41. 41/1 dzielona na działki: 41/3 o pow. 0,4146ha (pod drogę), 41/4 o pow. 0,2056ha i 41/5

o pow. 0,5679ha,

42. 42 dzielona na działki: 42/1 o pow. l,4107ha (pod drogę), 42/2 o pow. 2,1083 i 42/3

o pow. 0,7994ha,

43. 43 dzielona na działki: 43/1 o pow. 0,0070ha (pod drogę), 43/2 o pow. 0,0042ha (pod drogę) i 43/3 o pow. l,3688ha,

44. 44 dzielona na działki: 44/1 o pow. 0,0897ha (pod drogę) i 44/2 o pow. 0,6703ha,

45. 45 dzielona na działki: 45/1 o pow. 0,8193ha (pod drogę), 45/2 o pow. l,0387ha i 45/3

o pow. 2,8920ha,

46. 46 dzielona na działki: 46/1 o pow. 0,8068ha (pod drogę), 46/2 o pow. l,0160ha i 46/3

o pow. 2,7480ha,

47. 47 dzielona na działki: 47/1 o pow. 0,0167ha (pod drogę), 47/2 o pow. 0,0265ha i 47/3

o pow. 0,2668ha,

48. 49/1 dzielona na działki: 49/3 o pow. 0,4029ha (pod drogę), 49/4 o pow. 0,4517ha i 49/5

o pow. l,5854ha,

49. 49/2 dzielona na działki: 49/6 o pow. 0,3966ha (pod drogę), 49/7 o pow. 0,5225ha i 49/8

o pow. l,5309ha,

50. 51 dzielona na działki: 51/1 o pow. 0,3480ha (pod drogę), 51/2 o pow. 0,2880ha i 51/3

o pow. 0,1153ha,

51. 52/2 dzielona na działki: 52/3 o pow. 0,5526ha (pod drogę), 52/4 o pow. 0,2717ha i 52/5

o pow. 0,5046ha,

52. 57/2 dzielona na działki: 57/3 o pow. 0,8359ha (pod drogę) i 57/4 o pow. l,1525ha,

53. 59 dzielona na działki: 59/1 o pow. 0,8107ha (pod drogę) i 59/2 o pow. l,5393ha,

54. 65 dzielona na działki: 65/1 o pow. l,5981ha (pod drogę) i 65/2 o pow. 3,0519ha,

55. 66/8 dzielona na działki: 66/9 o pow. 0,2045ha (pod drogę) i 66/10 o pow. 4,7932ha,

56. 73 dzielona na działki: 73/1 o pow. 0,0724ha (pod drogę) i 73/2 o pow. 0,2176ha,

57. 74/1 dzielona na działki: 74/2 o pow. 0,0279ha (pod drogę) i 74/3 o pow. 0,0521ha,

58. 75/2 dzielona na działki: 75/4 o pow. 0,0580ha (pod drogę), 75/5 o pow. 0,0020ha i 75/6

o pow. 0,0400ha,

59. 75/3 dzielona na działki: 75/7 o pow. 0,0768ha (pod drogę), 75/8 o pow. 0,0303ha i 75/9

0 pow. 0,4229ha,

60. 83/2 dzielona na działki: 83/3 o pow. 0,0631ha (pod drogę) i 83/4 o pow. 0,0256ha,

61. 84 dzielona na działki: 84/1 o pow. 0,0332ha (pod drogę), 84/2 o pow. 0,0239ha (pod drogę), 84/3 o pow. 0,0704ha i 84/4 o pow. 0,0432ha,

62. 87 dzielona na działki: 87/1 o pow. 0,0336ha (pod drogę) i 87/2 o pow. 0,0864ha,

63. 88 dzielona na działki: 88/1 o pow. 0,0068ha (pod drogę) i 88/2 o pow. 0,1032ha,

64. 93 dzielona na działki: 93/1 o pow. 0,0029ha (pod drogę) i 93/2 o pow. 0,0471ha,

65. 94 dzielona na działki: 94/1 o pow. 0,0040ha (pod drogę) i 94/2 o pow. 0,0160ha,

66. 209 dzielona na działki: 209/1 o pow. 3,7961ha (pod drogę), 209/2 o pow. 0,3258ha

1209/3 o pow. 5,6981ha,

67. 214/2 dzielona na działki: 214/9 o pow. l,3285ha (pod drogę), 214/10 o pow. l,0008ha i 214/11 o pow. 2,6207ha, a obręb Barszcze:

68. 28 dzielona na działki: 28/1 o pow. 0,0770ha (pod drogę), 28/2 o pow. 0,0935ha i 28/3

0 pow. 0,1995ha,

69. 29/3 dzielona na działki: 29/9 o pow. 0,0142ha (pod drogę) i 29/10 o pow. 4,0268ha,

70. 29/5 dzielona na działki: 29/11 o pow. 0,9818ha (pod drogę), 29/12 o pow. 0,0744ha

129/13 o pow. l,3999ha,

71. 30 dzielona na działki: 30/1 o pow. 0,9162ha (pod drogę), 30/2 o pow. 3,2884ha i 30/3

o pow. 3,5011ha,

72. 32/5 dzielona na działki: 32/6 o pow. 0,0249ha (pod drogę) i 32/7 o pow. 0,0451ha,

73. 33/1 dzielona na działki: 33/7 o pow. 0,0284ha (pod drogę) i 33/8 o pow. 0,1416ha,

74. 33/3 dzielona na działki: 33/9 o pow. 0,0104ha (pod drogę) i 33/10 o pow. 0,1196ha,

75. 37 dzielona na działki: 37/1 o pow. l,4625ha (pod drogę), 37/2 o pow. 0,4508ha i 37/3

o pow. 4,9967ha,

76. 40 dzielona na działki: 40/1 o pow. 0,6799ha (pod drogę), 40/2 o pow. l,3974ha i 40/3

0 pow. 0,4259ha,

77. 42 dzielona na działki: 42/1 o pow. 0,0918ha (pod drogę) i 42/2 o pow. 0,0717ha,

78. 248/2 dzielona na działki: 248/3 o pow. 2,7253ha (pod drogę), 248/4 o pow. 2,1078ha

1248/5 o pow. 5,9708ha,

a obręb Górskie:

79. 9/1 dzielona na działki: 9/3 o pow. 0,2118ha (pod drogę) i 9/4 o pow. 0,7882ha,

80. 20/1 dzielona na działki: 20/3 o pow. 0,2003ha (pod drogę) i 20/4 o pow. 0,7897ha,

81. 21 dzielona na działki: 21/1 o pow. 0,8113ha (pod drogę) i 21/2 o pow. 3,3487ha,

82. 22 dzielona na działki: 22/1 o pow. l,0984ha (pod drogę), 22/2 o pow. 0,5295ha i 22/3

o pow. 2,3321ha,

83. 23 dzielona na działki: 23/1 o pow. 0,0218ha (pod drogę) i 23/2 o pow. 5,5982ha,

84. 24 dzielona na działki: 24/1 o pow. l,1952ha (pod drogę) i 24/2 o pow. 2,2448ha,

85. 61 dzielona na działki: 61/1 o pow. 0,0691ha (pod drogę) i 61/2 o pow. l,4209ha,

86. 70/1 dzielona na działki: 70/3 o pow. 0,0092ha (pod drogę) i 70/4 o pow. l,5908ha,

87. 71/1 dzielona na działki: 71/4 o pow. 0,0184ha (pod drogę) i 71/5 o pow. 4,9816ha,

88. 71/2 dzielona na działki: 71/6 o pow. 0,0138ha (pod drogę) i 71/7 o pow. l,7462ha,

89. 71/3 dzielona na działki: 71/8 o pow. 0,0387ha (pod drogę) i 71/9 o pow. 0,4613ha,

90. 72 dzielona na działki: 72/1 o pow. 0,0370ha (pod drogę) i 72/2 o pow. 0,8230ha,

91. 73 dzielona na działki: 73/1 o pow. 2,6054ha (pod drogę), 73/2 o pow. 0,0410ha (pod drogę), 73/3 o pow. l,1144ha i 73/4 o pow. 4,1492ha,

92. 74 dzielona na działki: 74/1 o pow. 0,0356ha (pod drogę), 74/2 o pow. 0,1526ha (pod drogę), 74/3 o pow. 0,2948ha, 74/4 o pow. 0,0302ha i 74/5 o pow. 0,1903ha,

93. 75/2 dzielona na działki: 75/8 o pow. 0,2060ha (pod drogę) i 75/9 o pow. 0,2390ha,

94. 75/4 dzielona na działki: 75/10 o pow. 4,6380ha (pod drogę), 75/11 o pow. 0,0470ha, 75/12 o pow. l,5981ha i 75/13 o pow. 0,5384ha,

95. 75/5 dzielona na działki: 75/14 o pow. 0,1555ha (pod drogę) i 75/15 o pow. 0,4710ha

96. 75/7 dzielona na działki: 75/16 o pow. 0,1472ha (pod drogę), 75/17 o pow. 0,0156ha

i 75/18 o pow. 0,8372ha,

97. 77 dzielona na działki: 77/1 o pow. 0,5206ha (pod drogę) i 77/2 o pow. 2,8994ha,

98. 78 dzielona na działki: 78/1 o pow. 0,4388ha (pod drogę) i 78/2 o pow. 0,9512ha,

99. 81 dzielona na działki: 81/1 o pow. 0,0539ha (pod drogę) i 81/2 o pow. 0,2561ha,

100. 95 dzielona na działki: 95/1 o pow. 0,1876ha (pod drogę) i 95/2 o pow. 8,2224ha,

101. 96 dzielona na działki: 96/1 o pow. l,6182ha (pod drogę), 96/2 o pow. 0,5598ha i 96/3 o pow. 0,6805ha,

102. 97 dzielona na działki: 97/1 o pow. 0,0400ha (pod drogę) i 97/2 o pow. l,5000ha,

103. 98/1 dzielona na działki: 98/3 o pow. 0,0787ha (pod drogę) i 98/4 o pow. 2,8113ha,

104. 98/2 dzielona na działki: 98/5 o pow. 0,1570ha (pod drogę) i 98/6 o pow. 2,6030ha,

105. 99/1 dzielona na działki: 99/3 o pow. 0,0790ha (pod drogę) i 99/4 o pow. l,4610ha,

106. 99/2 dzielona na działki: 99/5 o pow. 0,5698ha (pod drogę) i 99/6 o pow. 3,8802ha,

107. 100/1 dzielona na działki: 100/4 o pow. 0,6138ha (pod drogę) i 100/5 o pow. 2,0462ha, 108.100/2 dzielona na działki: 100/6 o pow. 0,9018ha (pod drogę) i 100/7 o pow. 3,0282ha, 109.100/3 dzielona na działki: 100/8 o pow. 0,9746ha (pod drogę) i 100/9 o pow. 2,8254ha, 110.101 dzielona na działki: 101/1 o pow. 0,0089ha (pod drogę) i 101/2 o pow. 0,3511ha,

111. 103 dzielona na działki: 103/1 o pow. 0,2532ha (pod drogę) i 103/2 o pow. 0,0709ha,

112.107 dzielona na działki: 107/1 o pow. 2,2330ha (pod drogę), 107/2 o pow. 2,3061ha

i 107/3 o pow. l,2508ha,

 obręb Kroszewo:

113. 20 dzielona na działki: 20/1 o pow. 0,0740ha (pod drogę) i 20/2 o pow. 6,5860ha,

 obręb Bargłów Kościelny:

114. 315/4 dzielona na działki: 315/7 o pow. 0,9461ha (pod drogę) i 315/8 o pow. 6,6939ha,

115. 330/1 dzielona na działki: 330/2 o pow. 0,9235ha (pod drogę) i 330/3 o pow. 10,1365ha,

116. 331 dzielona na działki: 331/1 o pow. 2,4378ha (pod drogę), 331/2 o pow. 0,0997ha (pod drogę), 331/3 o pow. l,9028ha i 331/4 o pow. 4,9197ha,

117. 357/1 dzielona na działki: 357/2 o pow. l,3485ha (pod drogę), 357/3 o pow. l,9926ha

i 357/4 o pow. 0,1711ha,

118. 358/3 dzielona na działki: 358/4 o pow. 0,9777ha (pod drogę), 358/5 o pow. 5,9177ha

i 358/6 o pow. 0,9245ha,

119. 360 dzielona na działki: 360/1 o pow. l,0302ha (pod drogę) i 360/2 o pow. 2,2898ha, 120.375 dzielona na działki: 375/1 o pow. l,4981ha (pod drogę), 375/2 o pow. l,6231ha

i 375/3 o pow. 5,3088ha,

121. 386/1 dzielona na działki: 386/2 o pow. l,4128ha (pod drogę), 386/3 o pow. l,1137ha

i 386/4 o pow. 5,3735ha,

122.388 dzielona na działki: 388/1 o pow. 0,8091ha (pod drogę), 388/2 o pow. 0,1163ha

i 388/3 o pow. 0,4241ha,

123. 389 dzielona na działki: 389/1 o pow. 0,0161ha (pod drogę) i 389/2 o pow. 3,1539ha,

124. 433/1 dzielona na działki: 433/2 o pow. 3,0855ha (pod drogę), 433/3 o pow. 3,8056ha

i 433/4 o pow. 8,8989ha,

125. 434 dzielona na działki: 434/1 o pow. 0,8331ha (pod drogę) i 434/2 o pow. 5,0569ha,

126. 435/1 dzielona na działki: 435/3 o pow. 0,0070ha (pod drogę) i 435/4 o pow. 0,1630ha,

127. 435/2 dzielona na działki: 435/5 o pow. 0,0622ha (pod drogę) i 435/6 o pow. 0,1078ha,

128. 551 dzielona na działki: 551/1 o pow. 0,2014ha (pod drogę), 551/2 o pow. 0,0437ha (pod drogę), 551/3 o pow. 0,0148ha i 551/4 o pow. 0,5801ha,

129. 557/1 dzielona na działki: 557/2 o pow. 0,0298ha (pod drogę) i 557/3 o pow. 0,6602ha , 130.571/1 dzielona na działki: 571/2 o pow. 0,0320ha (pod drogę), 571/3 o pow. 0,0130ha

(pod drogę), 571/4 o pow. 0,2377ha i 571/5 o pow. 0,4473ha,

 obręb Bargłów Dworny:

131. 77/3 dzielona na działki: 77/4 o pow. 0,1529ha (pod drogę) i 77/5 o pow. 7,9830ha,

132. 86/3 dzielona na działki: 86/4 o pow. 0,0684ha (pod drogę) i 86/5 o pow. 3,1230ha, 133.87/2 dzielona na działki: 87/3 o pow. 0,1040ha (pod drogę), 87/4 o pow. 0,0017ha (pod

drogę) i 87/5 o pow. l,0148ha,

134. 97/2 dzielona na działki: 97/3 o pow. 0,1603ha (pod drogę) i 97/4 o pow. 8,8797ha,

135. 99/4 dzielona na działki: 99/5 o pow. 0,5960ha (pod drogę) i 99/6 o pow. 8,2855ha,

136.102/3 dzielona na działki: 102/7 o pow. 0,2321ha (pod drogę) i 102/8 o pow. 0,0679ha, 137.102/6 dzielona na działki: 102/9 o pow. 0,4332ha (pod drogę) i 102/10 o pow. 2,2356ha, 138.105/1 dzielona na działki: 105/2 o pow. 0,0346ha (pod drogę) i 105/3 o pow. 0,3874ha, 139.106 dzielona na działki: 106/1 o pow. 0,1374ha (pod drogę) i 106/2 o pow. 0,1957ha,

140.116/2 dzielona na działki: 116/3 o pow. 0,1544ha (pod drogę) i 116/4 o pow. 4,8916ha, 141.134/10 dzielona na działki: 134/11 o pow. 0,1080ha (pod drogę) i 134/12 o pow.

0,4650ha,

142.138/3 dzielona na działki: 138/4 o pow. 0,6968ha (pod drogę) i 138/5 o pow. 3,9744ha, 143.144/3 dzielona na działki: 144/4 o pow. 0,3609ha (pod drogę), 144/5 o pow. 0,1097ha (pod drogę), 144/6 o pow. 0,0268ha (pod drogę) i 144/7 o pow. 4,5891ha,

144.151 dzielona na działki: 151/1 o pow. 0,5014ha (pod drogę) i 151/2 o pow. 0,2542ha,

145.153/3 dzielona na działki: 153/4 o pow. l,2801ha (pod drogę), 153/5 o pow. 0,3792ha (pod drogę), 153/6 o pow. 0,1072ha, 153/7 o pow. l,6834ha i 153/8 o pow. 0,8083ha,

146.154 dzielona na działki: 154/1 o pow. 0,0931ha (pod drogę), 154/2 o pow. 0,0013ha

i 154/3 o pow. 0,7256ha,

147.155 dzielona na działki: 155/1 o pow. 0,0334ha (pod drogę) i 155/2 o pow. 0,7806ha,

148.157/1 dzielona na działki: 157/2 o pow. 2,0774ha (pod drogę), 157/3 o pow. 0,9784ha

i 157/4 o pow. 3,3768ha,

149.166/1 dzielona na działki: 166/2 o pow. l,1483ha (pod drogę), 166/3 o pow. 0,0830ha

i 166/4 o pow. 3,4747ha,

150.170/3 dzielona na działki: 170/4 o pow. 0,9508ha (pod drogę) i 170/5 o pow. 7,2943ha, 151.172/3 dzielona na działki: 172/4 o pow. 0,3076ha (pod drogę) i 172/5 o pow. 5,0774ha, 152.184/2 dzielona na działki: 184/4 o pow. 0,0825ha (pod drogę) i 184/5 o pow. 0,2175ha,

153. 184/3 dzielona na działki: 184/6 o pow. 0,2606ha (pod drogę) i 184/7 o pow. 4,7044ha,

154. 203/3 dzielona na działki: 203/4 o pow. 0,6278ha (pod drogę), 203/5 o pow. 0,0990ha (pod drogę) i 203/6 o pow. 4,6145ha,

155. 207/3 dzielona na działki: 207/4 o pow. 0,2607ha (pod drogę) i 207/5 o pow. 3,2379ha,

156. 209/4 dzielona na działki: 209/5 o pow. 0,0887ha (pod drogę) i 209/6 o pow. 8,0681ha,

157. 267/4 dzielona na działki: 267/5 o pow. 0,3834ha (pod drogę) i 267/6 o pow. 4,3466ha,

158. 269 dzielona na działki: 269/1 o pow. 0,0549ha (pod drogę) i 269/2 o pow. 0,6201ha,

159. 272/1 dzielona na działki: 272/2 o pow. 0,9788ha (pod drogę) i 272/3 o pow. 0,8080ha,

160. 274/3 dzielona na działki: 274/4 o pow. l,0296ha (pod drogę) i 274/5 o pow. 0,6508ha,

161. 278/1 dzielona na działki: 278/2 o pow. 0,0499ha (pod drogę) i 278/3 o pow. 0,2481ha,

162. 281/7 dzielona na działki: 281/9 o pow. 0,4464ha (pod drogę) i 281/10 o pow. 0,3624ha,

163. 281/8 dzielona na działki: 281/11 o pow. 0,2460ha (pod drogę) i 281/12 o pow. 0,4847ha,

164. 283 dzielona na działki: 283/1 o pow. 0,0086ha (pod drogę), 283/2 o pow. 0,1558ha (pod drogę) i 283/3 o pow. 0,2565ha,

165. 284 dzielona na działki: 284/1 o pow. l,0796ha (pod drogę) i 284/2 o pow. 0,0279ha,

166. 289 dzielona na działki: 289/1 o pow. 0,0578ha (pod drogę) i 289/2 o pow. 0,0722ha,

167. 290 dzielona na działki: 290/1 o pow. 0,0978ha (pod drogę) i 290/2 o pow. 0,4632ha,

168. 291 dzielona na działki: 291/1 o pow. 0,1377ha (pod drogę) i 291/2 o pow. 0,3573ha,

169. 292 dzielona na działki: 292/1 o pow. 0,0499ha (pod drogę) i 292/2 o pow. 0,4311ha,

170. 328/1 dzielona na działki: 328/4 o pow. 0,0949ha (pod drogę) i 328/5 o pow. 2,4061ha,

171. 333/1 dzielona na działki: 333/2 o pow. 0,4522ha (pod drogę) i 333/3 o pow. 0,9058ha, 172.451 dzielona na działki: 451/1 o pow. 2,3973ha (pod drogę), 451/2 o pow. l,0235ha

i 451/3 o pow. 6,8392ha,

173.491/1 dzielona na działki: 491/2 o pow. 2,9602ha (pod drogę), 491/3 o pow. 0,4397ha

i 491/4 o pow. 4,2581ha,

174. 513 dzielona na działki: 513/1 o pow. 0,0215ha (pod drogę) i 513/2 o pow. 0,5635ha,

175. 518 dzielona na działki: 518/1 o pow. 0,0101ha (pod drogę) i 518/2 o pow. 0,5769ha,

176. 533 dzielona na działki: 533/1 o pow. 0,1518ha (pod drogę) 533/2 o pow. 0,9542ha, 177.535/1 dzielona na działki: 535/2 o pow. 5,5606ha (pod drogę), 535/3 o pow. l,4955ha

i 535/4 o pow. 3,9239ha,

178. 549/1 dzielona na działki: 549/2 o pow. 0,0081ha (pod drogę) i 549/3 o pow. 0,2839ha, 179.550/1 dzielona na działki: 550/2 o pow. 0,0355ha (pod drogę), 550/3 o pow. 0,0092ha

i 550/4 o pow. 0,1273ha,

180. 556 dzielona na działki: 556/1 o pow. 0,0189ha (pod drogę) i 556/2 o pow. 0,4221ha, 181.571/1 dzielona na działki: 571/2 o pow. 0,4683ha (pod drogę), 571/3 o pow. 0,1939ha

i 571/4 o pow. 2,4568ha,

182.573/1 dzielona na działki: 573/2 o pow. 0,1296ha (pod drogę), 573/3 o pow. 0,0028ha, 573/4 o pow. 0,2512ha i 573/5 o pow. 0,1770ha,

183.578 dzielona na działki: 578/1 o pow. 0,4271ha (pod drogę), 578/2 o pow. 0,0658ha

i 578/3 o pow. 0,1205ha,

184. 604 dzielona na działki: 604/1 o pow. 0,0277ha (pod drogę) i 604/2 o pow. 0,0993ha,

185. 712 dzielona na działki: 712/1 o pow. 0,0170ha (pod drogę) i 712/2 o pow. 0,0290ha.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=282