Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> GOPS > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Bargłów Kościelny dnia 09.12.2010 r.

………………………………..

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  GOPS. 3410-1/10   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty na terenie Gminy Bargłów Kościelny 

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć oferty złożone przez:

1. Stacja Paliw Grenaccy S.J. z siedzibą w: Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny

2. „WIMAR” Marek Śliwiński z siedziną w: Barszczach, 16-320 Bargłów Kościelny

3. Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Juchniewicz Waldemar z siedzibą: w Sztabinie, 16-310 Sztabin

4. Restauracja MASKA, Mariusz Haraburda z siedzibą w: Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-320 Augustów

5. Bar Milenium, Celina Wiszowata z siedzibą w: ul. Osiedle Południe 26A, 19-203 Grajewo

 Została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy „WIMAR” Marek Śliwiński z siedziną w: Barszczach, 16-320 Bargłów Kościelny, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta była najtańszą złożoną w tym postępowaniu.

 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni (w przypadku zawiadomienia przesłanego listem za potwierdzeniem odbioru)

 

 

 Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal