www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE
Artykuł dodany przez: admin (2010-12-10 11:27:50)

Bargłów Kościelny dnia 09.12.2010 r.

………………………………..

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  GOPS. 3410-1/10   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty na terenie Gminy Bargłów Kościelny 

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć oferty złożone przez:

1. Stacja Paliw Grenaccy S.J. z siedzibą w: Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny

2. „WIMAR” Marek Śliwiński z siedziną w: Barszczach, 16-320 Bargłów Kościelny

3. Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Juchniewicz Waldemar z siedzibą: w Sztabinie, 16-310 Sztabin

4. Restauracja MASKA, Mariusz Haraburda z siedzibą w: Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-320 Augustów

5. Bar Milenium, Celina Wiszowata z siedzibą w: ul. Osiedle Południe 26A, 19-203 Grajewo

 Została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy „WIMAR” Marek Śliwiński z siedziną w: Barszczach, 16-320 Bargłów Kościelny, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta była najtańszą złożoną w tym postępowaniu.

 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni (w przypadku zawiadomienia przesłanego listem za potwierdzeniem odbioru)

 

 

 Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=193