Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia >
POSTANOWIENIE

Bargłów Kościelny, dnia 30.07. 2010 r.

O.5217-1/10

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr 653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr 653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wystąpił do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr 653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 Planowane zamierzenie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami, §3 ust. 1, pkt 56), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Tut. Organ zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 28 lipca 2010 r. nr  RDOŚ-20-WOOS-II-66130-448/10/rd wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Jednocześnie stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnym, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym, skumulowanym związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej.

 Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę funkcjonalności i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów pomiędzy wsią Dreństwo i Wólka Karwowska . Tym samym stwierdzono, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 19/0/NZ/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z uwagi na to, iż nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

 Biorąc powyższe po uwagę oraz ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę oddziaływania, Organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Oceniając możliwość zagrożenia środowiska wynikające z usytuowania przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wiąże się ze zmianą istniejącego sposobu użytkowania teren

Na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnym, w tym obszary wodno-błotne, obszary wybrzeży, górskie lub leśne. Nie występują również obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie jest planowane na obszarze przylegającym do jeziora, ochrony uzdrowiskowej lub obszarach o znacznej gęstości zaludnienia.

Obszar objęty przedsięwzięciem nie obejmuje i nie sąsiaduje z obiektami zabytkowymi. Nie stanowi części krajobrazu o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

Na przedmiotowym terenie nie mają miejsca przekroczenia standardów jakości środowiska.  Oceniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania. Nie spowoduje ono również przeciążenia istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że nie będzie miało ono znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
  2. Sołtys Wsi Pomiany
  3. Sołtys Wsi Popowo
  4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal