www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
POSTANOWIENIE
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-30 14:31:06)

Bargłów Kościelny, dnia 30.07. 2010 r.

O.5217-1/10

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr 653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr 653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wystąpił do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210 B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr 653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 Planowane zamierzenie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami, §3 ust. 1, pkt 56), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Tut. Organ zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 28 lipca 2010 r. nr  RDOŚ-20-WOOS-II-66130-448/10/rd wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Jednocześnie stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnym, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym, skumulowanym związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej.

 Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę funkcjonalności i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów pomiędzy wsią Dreństwo i Wólka Karwowska . Tym samym stwierdzono, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 19/0/NZ/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z uwagi na to, iż nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

 Biorąc powyższe po uwagę oraz ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę oddziaływania, Organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Oceniając możliwość zagrożenia środowiska wynikające z usytuowania przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wiąże się ze zmianą istniejącego sposobu użytkowania teren

Na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnym, w tym obszary wodno-błotne, obszary wybrzeży, górskie lub leśne. Nie występują również obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie jest planowane na obszarze przylegającym do jeziora, ochrony uzdrowiskowej lub obszarach o znacznej gęstości zaludnienia.

Obszar objęty przedsięwzięciem nie obejmuje i nie sąsiaduje z obiektami zabytkowymi. Nie stanowi części krajobrazu o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

Na przedmiotowym terenie nie mają miejsca przekroczenia standardów jakości środowiska.  Oceniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania. Nie spowoduje ono również przeciążenia istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że nie będzie miało ono znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
  2. Sołtys Wsi Pomiany
  3. Sołtys Wsi Popowo
  4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=177