Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie

Bargłów Kościelny, dnia 19.06.2009 r.

0.5217-2/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1193 B Reszki - Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny". Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m,

- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań,

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów odwadniających wraz z przepustami.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Starosty Augustowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, przy ul Augustowskiej 47 pok 2. informację umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Bargłów Kościelny przy ul Augustowskiej 47.

- w Internecie pod adresem: barglów@barglow.dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia : Sołtys wsi Reszki i Łabętnik

WÓJT GMINY

ANDRZEJ KWIECIŃSKI


Bargłów Kościelny, dnia 19.06.2009 r. 0.5217-2/09

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn.: „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1193 B Reszki - Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny". Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m,

- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań,

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów odwadniających wraz z przepustami.

Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg 16-300 Augustów ul. Wojska polskiego 54

2. Sołtys Wsi Reszki

3. Sołtys Wsi Łabętnik

4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia

5. a/a

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal