www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: admin (2009-07-10 13:55:30)

Bargłów Kościelny, dnia 19.06.2009 r.

0.5217-2/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1193 B Reszki - Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny". Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m,

- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań,

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów odwadniających wraz z przepustami.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Starosty Augustowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, przy ul Augustowskiej 47 pok 2. informację umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Bargłów Kościelny przy ul Augustowskiej 47.

- w Internecie pod adresem: barglów@barglow.dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia : Sołtys wsi Reszki i Łabętnik

WÓJT GMINY

ANDRZEJ KWIECIŃSKI


Bargłów Kościelny, dnia 19.06.2009 r. 0.5217-2/09

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn.: „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1193 B Reszki - Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny". Przewidywany zakres przedsięwzięcia:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m,

- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań,

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów odwadniających wraz z przepustami.

Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg 16-300 Augustów ul. Wojska polskiego 54

2. Sołtys Wsi Reszki

3. Sołtys Wsi Łabętnik

4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia

5. a/a
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=110