Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie

Bargłów Kościelny, dnia 08 maja 2009 r.

O.5217-1/09
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia, że dnia 08 maja 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny – melioracje użytków rolnych” znak: O.5217-1/09

 Postępowanie było prowadzone na wniosek: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach.

 Jednocześnie informuje się, iż można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 w godz. od 800 do 1530 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia

Informację o decyzji umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, hol Urzędu Gminy

- w Internecie pod adresem: www.barglow.dt.pl

-   w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal