www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: admin (2009-05-11 13:33:28)

Bargłów Kościelny, dnia 08 maja 2009 r.

O.5217-1/09
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia, że dnia 08 maja 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „DREŃSTWO IIIB” gm. Bargłów Kościelny – melioracje użytków rolnych” znak: O.5217-1/09

 Postępowanie było prowadzone na wniosek: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach.

 Jednocześnie informuje się, iż można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 w godz. od 800 do 1530 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia

Informację o decyzji umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, hol Urzędu Gminy

- w Internecie pod adresem: www.barglow.dt.pl

-   w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=100