Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Augustów, dnia 15.04.2019r.

 

AB-II.6740.1.15.2018

 OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 3/2019 z dnia 15.04.2019r.

 

            Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 15.04.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny złożonego w dniu 13.02.2019r., sprostowanego w dniu 28.02.2019r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej    rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355 w zakresie: jezdni utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m z poboczem gruntowym 1,25 m z zastosowaniem mijanek (szerokość jezdni w obrębie mijanek 5,00 m, szerokość pobocza w obrębie mijanek 0,75 m), przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej na szerokości korony drogi oraz zjazdu publicznego (skrzyżowanie z drogą gminną), przebudowy istniejących przepustów drogowych, przebudowy kolidującego kabla telekomunikacyjnego. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 143/1, 168, 187, 195 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:

Obręb Kamionka Nowa

140/4 (z podziału dz. 140/1 na dz. nr 140/4 i 140/5),

193/3 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/3 i 193/4),

142/3 (z podziału dz. 142 na dz. nr 142/3 i 142/4),

144/3 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),

144/4 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),

149/3 (z podziału dz. 149 na dz. nr 149/3 i 149/4),

150/1 (z podziału dz. 150 na dz. nr 150/1 i 150/2),

196/3 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/3 i 196/4),

191/3 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),

191/4 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),

192/4 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/4 i 192/5),

190/3 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/3 i 190/4),

189/3 (z podziału dz. 189 na dz. nr 189/3 i 189/4),

180/3 (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/3 i 180/4),

181/3 (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/3 i 181/4),

173/3 (z podziału dz. 173 na dz. nr 173/3 i 173/4),

174/1 (z podziału dz. 174 na dz. nr 174/1 i 174/2),

176/3 (z podziału dz. 176 na dz. nr 176/3 i 176/4),

177/3 (z podziału dz. 177 na dz. nr 177/3 i 177/4),

178/3 (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/3 i 178/4),

179/3 (z podziału dz. 179 na dz. nr 179/3 i 179/4)

172/3 (z podziału dz. 172 na dz. nr 172/3 i 172/4),

165/3 (z podziału dz. 165 na dz. nr 165/3 i 165/4),

166/1 (z podziału dz. 166 na dz. nr 166/1 i 166/2),

199/3 (z podziału dz. 199 na dz. nr 199/3 i 199/4),

171/1 (z podziału dz. 171 na dz. nr 171/1 i 171/2),

155/3 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),

155/4 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),

156/3 (z podziału dz. 156 na dz. nr 156/3 i 156/4),

183/5 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),

183/4 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),

184/3 (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/3 i 184/4),

186/3 (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/3 i 186/4),

188/3 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/3 i 188/4),

158/3 (z podziału dz. 158 na dz. nr 158/3 i 158/4),

161/3 (z podziału dz. 161 na dz. nr 161/3 i 161/4),

164/4 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),

164/5 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),

154/3 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/3 i 154/4),

151/3 (z podziału dz. 151 na dz. nr 151/3 i 151/4),

152/3 (z podziału dz. 152 na dz. nr 152/3 i 152/4),

147/4 (z podziału dz. 147 na dz. nr 147/4 i 147/5),

148/3 (z podziału dz. 148 na dz. nr 148/3 i 148/4),

159/3 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/3 i 159/4),

160/3 (z podziału dz. 160 na dz. nr 160/3 i 160/4),

201/3 (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/3 i 201/4),

202/1 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3),

202/2 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działce nr ewid. 235 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr Nr 16.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 17.04.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 17.04.2019r. do 02.05.2019r.

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

STAROSTA AUGUSTOWSKI

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal