Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości - działka 253/2 Bargłów Kościelny

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Bargłów Kościelny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 253/2 o pow. 0,2646 ha,  dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00013771/5.

 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 253/2 o pow. 0,2646 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Bargłów Kościelny, gm. Bargłów Kościelny dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00013771/5.
 • Nieruchomość w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIVa – 0,2432 ha,
  RIVb – 0,0214 ha
  , objęta jest MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY zatwierdzonym Uchwałą Nr V/41/07 z dnia 20 lipca 2007 r. Rady Gminy Bargłów Kościelny symbolem 4RM/MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych lub zabudowy mieszkaniowej lub jednorodzinnej. Dopuszcza się usługi dla ludności: handel, rzemiosło inną działalność nieuciążliwą w parterach budynków mieszkalnych lub budynkach oddzielnych oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30 450,00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
 • Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ceny. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 9:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 3045,00 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści pięć złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20 maja 2016 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej  w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2,
tel. 087 642 40 91 wew. 18 lub 39.

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal